ผลงานผู้เข้ารับการอบรม

The usage of ICT for 21st century teachers

วันที่ 12-13 มีนาคม 2560

gg.gg/websiteds

 

 

ทีมวิทยากร

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เว็บไซต์

QR Code

 

 

1

 

 

นายวิรยุทธ  จักรสุวรรณ์

 

 

http://gg.gg/krutarbio

 

2.

นางสุพัตรา ถมยา

https://krusupatra.wordpress.com/

 

 

3.

นางกวีวรรณ เดชปักษ์

https://kwkai.wordpress.com/

 

 

4.

นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร

https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/krumo/

 

 

5.

นางบงกช บุญเลิศ

https://krubongkot.wordpress.com/

 

 

6.

นางสาวรัตนาพร ใจออน

https://kroonancom.wordpress.com/

 

 

7.

นางสุพัตรา ถมยา

https://krusupatra.wordpress.com/

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมรับการอบรม

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เว็บไซต์

QR Code

1

นายกัมปนาท  ดอนลาว

http://gg.gg/krukampanart

2

นายเจตยุทธ  วงศ์ใหญ่

 

http://gg.gg/krujettayut

 

3

นางสาวรัตนา  ไชยเลิศ

http://gg.gg/KruRatanaDS

 

4

นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า

http://gg.gg/kruawands

 

5

นางสาวสุนทรี  ภีระ

http://gg.gg/krumodDS

 

6

นายวิรยุทธ  จักรสุวรรณ์

http://gg.gg/krutarbio

 

7

นายอัศวิน  ธะนะปัด

http://gg.gg/TeacherAsawin

 

8

นายสุพัฒนา  เทพภิบาล

 

 

9

นางสุขกาย  ยุวกุล

 

 

10

ว่าที่รต.หญิงนิชาพร  ดอนดง

http://gg.gg/krucatds

 

11

นางสาวกชกร  เนตรสุวรรณ์

http://gg.gg/ds_krubo

 

12

นางพัชรา  สิทธิอาษา

http://gg.gg/krukainaja

13

นายบรรจง  จิตตคำ

http://gg.gg/tom-tom

 

14

นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว

http://gg.gg/KruAThai

 

15

นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน

http://gg.gg/kruboythai

 

16

 

 

 

 

 

นางนิตยา  ยารวง

http://gg.gg/Thaikrunittaya

 

17

นางสาวอังคณา  ละออ

http://gg.gg/music6n1

 

 

 

18

นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ

http://gg.gg/teacheraoh

 

19

นายกฤษฎา  รักษาศิลป์

http://gg.gg/attyasilp

 

20

นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ

http://gg.gg/bigart001

 

21

นางนงเยาว์  เนียมแสง

http://gg.gg/krunongyao-ds

 

22

นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง

http://gg.gg/krucare

 

23

นางสาวละมัย  กิติ

http://gg.gg/jiroulaoshi

 

24

นางสาวพรวรรรณเพ็ญ  พรหมสีดา

http://gg.gg/faifrancais

 

25

นางพรสุดา  แก้วหล้า

 

 

26

ว่าที่ ร้อยตรีสุพัฒน์  ลังกาแก้ว

http://gg.gg/kruphat-ds

 

27

นางชญาภา  แก้วชุมพลกุล

http://gg.gg/krudadads

 

28

นายสารัชต์  สิงหโฆษิต

 

 

29

นางสุวิชชา  จินาอิ

http://gg.gg/Krusucha

 

30

นางสาวณัฐกฤตา  ผัดผาย

http://gg.gg/kruaomamds

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เว็บไซต์

QR Code

32

นายพิมพ์ ค้ากำยาน

https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/damrongsocial56/

 

 

33

นางปิยพร ณ ลำปาง

https://krupiyaporn609.wordpress.com/

 

 

34

นายเสกสรรค์ อาษายศ

https://arsayost.wordpress.com/

 

 

35

นางจินดณี ยมภักดี

https://jindanee.wordpress.com/

 

 

36

นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์

https://sites.google.com/a/damrong.ac.th/math-by-krujeab/