:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> นักเรียนที่ได้รับทุนพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

10 ก.ค. 2561 21:40:57

สำหรับพิธีหล่อเทียนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1.นางสาวณัฐณิชา นาคำ กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1
2.นางสาวพิมพ์ลภัส ธนะสมบัติ กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
3.นางสาววริสรา ธรรมตา กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2

.


.


.