:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

15 มิ.ย. 2561 13:47:48

กิจกรรมเชิดชูเกียรติในวันนี้ 15 มิถุนายน 2561 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครู ดังนี้

1.คุณครูที่เป็นผู้นิเทศ ติดตามงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net โดยใช้กระบวนการ Ben to best school จำนวน 6 ท่าน
2.คุณครู บุคลากร ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มงานอำนวยการ และ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 30 ท่าน
3.คุณครูที่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 ท่าน

.