:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย(Thailand STEM Education Teacher Awards)

06 พ.ค. 2561 21:31:56

อแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งของเรา
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ได้ดำเนินโครงการยกย่องเขิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย(Thailand STEM Education Teacher Awards) บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทาง สสวท.จึงประกาศผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ซึ่งครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 2ท่านได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎรครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยประเภทบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยทั้ง 2ท่าน จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 100,000 บาท

.


.


.


.


.


.


.


.


.