:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ภาคเหนือ

18 ก.พ. 2561 21:25:02

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ด้วยศูนย์พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ภาคเหนือ (Gifted Math) ได้จัดการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียน Gifted Math ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลปรากฎว่า
1.ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากโครงงานการหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ที่ทำให้จ่ายเงินรวมเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยมีนักเรียนคนเก่งของเรา ดังนี้
นางสาวภัคธีมา อรุณกิจ
นางสาวนฤพร ไฝเครือ
นางสาววรินยุพา ศรีจันทร์
นายสุวิชชาญ ฟองอิสสระ
นายปารเมศ สุวรรณดี
โดยมีคุณครูมนตรี บัดปันและคุณครูกุลลดา พัวพันพัฒนา เป็นครูที่ปรึกษา
2.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงงานคำตอบของสมการ เอยกกำลังเอ็นเท่ากับเอ เมื่อเอ็นเป็นจำนวนนับใดๆและเอเป็นสองคูณสองเมทริกซ์ โดยมีนักเรียนคนเก่งของเรา ดังนี้
นางสาวสุชัญญา ไฝ่แก้ว
นางสาวปิ่นสุดา คำเป็ก
นางสาวสุรีย์นิภา สอนอ้อ
นางสาวชนาภา เฉิน
นายธนวัฒน์ จันทร์ศิริ
โดยมีคุณครูเกรียงไกร ธิดาเรือง และคุณครูจินตนา แสนงายเป็นคุณครูที่ปรึกษา