:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้แลกเปลี่ยนรู้ PLC

04 ต.ค. 2561 14:06:30

วันที่2 ตุลาคม2561 คุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1 (ภาษาอังกฤษ) ได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Teaching Grammar Communicatively and Teaching English for Young Learners” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากตัวแทนสถานฑูตสหรัฐอเมริกา
Ms. Heather Van Fleet และMs.Kelly Calvert เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

.


.