:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

19 ก.ย. 2561 10:14:55

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้แก่
1.นางสาวรุ่งรวี อินต๊ะวงค์ ม.6.2
2.นางสาวภัทราพร รินชัย ม.6.2
3.นางสาวรังสิมา แปงปัน ม.6.2

-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
1.เด็กหญิงกชพร เชื้อเจ็ดตน ม.2.12
2.เด็กชายณัฐปกฤษณ์ จันเงิน ม.2.12

-การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
1.เด็กหญิงกรกนก พรมรักษ์ ม.3.1
2.เด็กหญิงภัทรภร กาวิชัย ม.3.1
3.เด็กชายเลิศนรา มีโสภา ม.3.2

-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1.นางสาวธนิดา จิตอารีย์ ม.6.1
2.นางสาวธิดารัตน์ กรุณา ม.6.1
3.นางสาวณัฐธิดา ประมาณ ม.6.1

-การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1.เด็กหญิงชญานิจ วงศ์ษา ม.3.1
2.นางสาวรัตนาพร จรรยา ม.3.1
3.เด็กหญิงอาริยา พิพพิลา ม.3.1
4.เด็กหญิงสุนิสา มีเสรี ม.3.2

-การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1.นางสาวมณียา จันต๊ะ ม.6.3
2.นางสาวศิรินภา คำน้อย ม.6.3
3.นางสาวอาภาพร แปแจ่กู่ ม.6.3
4.นางสาวศรีจันทรา จันทร์จีรัสถ์ ม.6.3
5.นางสาวตวิษา วังรุ่งโรจน์ ม.6.3

.


.


.


.


.


.