l
                 DAMRONGTATSONGKROH SCHOOL


No.
ห้วข้อบทความด้านไอซีที
รายละเอียด
.
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
-
ด้าน
1 การใช้ Google apps for Education การใช้ Google apps for Education ผู้อำนวยการ

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
03 ม.ค. 2561 14:44:24 ด้านไอซีที

.

.


No.
ห้วข้อบทความบริหารจัดการ
รายละเอียด
.
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
-
ด้าน
1 โรงเรียนกับการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน . ผู้อำนวยการ

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
15 ม.ค. 2561 10:46:24 9999 ด้านบริหารจัดการ
2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา . ผู้อำนวยการ

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
15 ม.ค. 2561 10:35:06 9999 ด้านบริหารจัดการ
3 คุณลักษณะของผู้นำที่พึงมี คุณลักษณะของผู้นำที่พึงมี ผู้อำนวยการ

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
03 ม.ค. 2561 15:45:50 ด้านบริหารจัดการ

.

.


No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
.
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
-
ด้าน
1 ภาวะผู้นำทางวิชาการ . ผู้อำนวยการ

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
15 ม.ค. 2561 10:16:38 9999 ด้านวิชาการ