l
                 DAMRONGTATSONGKROH SCHOOL


No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่

No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่

No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
1 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดารงชีวิต ของพืช รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดารงชีวิต ของพืช รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ชมการเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
24 ก.ค. 2561 22:23:35 12024 2560 2
2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้บริบทของพืช ในท้องถิ่น วิชาชีววิทยา 3 ว 32241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพโดยรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 ว 32241เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้บริบทของพืชในท้องถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ชมการเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
24 ก.ค. 2561 22:02:55 12006 2560 2
3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและกฏการเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง แรงและการหาแรงลัพธ์

ชมการเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
05 ม.ค. 2561 15:27:18 1201 2560 2