l
                 DAMRONGTATSONGKROH SCHOOL


No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่

No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่

No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
1 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน ก่อนเรียน-หลังเรียนและศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1ปีการศึกษา 2560โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจำนวน 40คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน 7ชุดแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเขียนลายไทยขั้นพื้นฐาน แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน-หลังเรียนด้วยสถิติทดสอบ ที.(t-test) สรุปผล 1. ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยรวมมีค่าเท่ากับ 86.11/83.18และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุดก็พบว่า ชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ทุกชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/ E2) 80/80 ที่กำหนด 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนลายไทยขั้นพื้นฐานก่อนเรียน-หลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนลายไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (23.40) สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (29.55) เท่ากับ6.15 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ค่าที 14.919) 3. ความพึงพอใจในการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนการเขียนลายไทยขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าความพึงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83, s.d 0.41)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่าทุกด้าน ทั้ง ด้านชุดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.88, s.d 0.42)ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.85, s.d 0.42)และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 3.78, s.d 0.53)นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

ชมการเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระศิลปศึกษา

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
28 ก.พ. 2562 06:56:13 08002 2560 2