l
                 DAMRONGTATSONGKROH SCHOOL


No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่

No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่

No.
ห้วข้อ
รายละเอียด
กลุ่มสาระ
รหัสรูป
รหัสเอกสารแบบPDF
วันที่
เวลา
รหัสครู
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
1 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ชมการเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

แสดงรูปภาพ

แสดงไฟล์pdf
04 มิ.ย. 2561 05:21:53 0401 2560 2