ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

คอมพิวเตอร์
ตรวจสอบ


ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ
 

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ


ตรวจสอบ

เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนสำหรับม.ต้น

สำหรับม.ปลาย


รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุมอาจารย์อาจารย์อาจารย์สถานที่รายละเอียด จำนวนที่เปิดรับจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามา เงื่อนไข
0200112561บัญชี02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ 20 8 ม 4.8, ม 5.8และ ม 6.8
0200212561ร่วมด้วยช่วยกัน02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง 20 28 ทุกระดับ
0200412561งานประดิษฐ์02004 นางพรสุดา แก้วหล้า 20 23 ทุกระดับ
0200612561อาหารไทย02006 นางเรณู ปานกลาง 07003 นางสุวิชชา จินาอิ 20 17 ทุกระดับ
0300112561คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์ 20 20 ทุกระดับ
0300212561Model Designer03002 นางสาวรัตนาพร ใจออน 20 18 ชอบการวาดการออกแบบ
0300312561คอมพิวเตอร์กราฟิก03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร 20 20 ทุกระดับ
0300412561Create Game03004 นางบงกช บุญเลิศ 20 23 ทุกระดับ
0300512561Computer Animation03005 นางสุพัตรา ถมยา 20 21 ชอบวาดรูป
0300712561API สร้างสรรค์03007 นายคมเพชร อินสุวรรณ์ 20 16 ทุกระดับ
0300812561หนังสั้น03008 นายชาตรี โถแก้ว 20 10 ทุกระดับ
0400112561ติวคณิตพิชิต O-NET04001 นางสาวจิรภรณ์ แซ่ตั้ง 04002 นางจินตนา แสนงาย 04009 นางเกษณี อุทธิยา 80 40 ชั้น ม.6
0400312561A-math04003 นางสาวสุนทรี ภีระ 20 21 ทุกระดับ
0400412561Math Art04004 นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์ 04021 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า 04022 นางกรอนงค์ เขื่อนแก้ว 60 40 ทุกระดับ
04004112561อาสายุวกาชาด040041 นางสาวกุลลดา พัวพันพัฒนา 04013 นายมนตรี บัดปัน ม4.4 และ 5.480 48 ม4.4 และ 5.4
0400512561Math Project04005 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล 04008 นางธัญกร กิตติจริยา 30 15 ม.ต้น
0400712561นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่204007 นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์ 40 ม.ปลาย
0401012561Gifted Math04010 นายเกรียงไกร ธิดาเรือง 31 29 นักเรียน Gifted Math ม.4 และ ม.5
0401212561Sudoku04012 นายกัมปนาท ดอนลาว 30 22 ทุกระดับ
0401412561GSP04014 นายเสกสรรค์ อาษายศ 04006 นายปรีชา จันทกาญจน์ 20 19 ม.ต้น
0401512561ปัญหาคณิตศาสตร์04015 นางสาวทิพย์วรรณ กันติ๊บ 20 15 ทุกระดับ
0401612561คณิตศาสตร์สร้างสรรค์04016 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ 04018 นางภัทฐิกา พัฒนเจษฎา 40 41 ทุกระดับ
0401712561180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว04017 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ 20 11 ม.ต้น
0401912561แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน04019 นางสุริวรรณ ประสม 20 13 ม.ปลาย
0402012561หมากเก็บ , ฮอส , รุก04020 นายเจตยุทธ วงศ์ใหญ่ 04023 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ 30 30 ม.ต้น
0500112561คำคม05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว 05011 นางนิตยา ยารวง 20 38 ทุกระดับ
0500412561คุ้มครองผู้บริโภค05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง 20 8 ม.ปลาย
0500512561ร้านหมอภาษา05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์ 05003 นางณริณี สีลอ 20 36 ทุกระดับ
0500612561ยุวชนดำรงฯ อาสา05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน 13002 นายบรรจง จิตตคำ 30 9 ม.ปลาย
0500712561ห้องสมุด05007 นางวันเพ็ญ มากมูล 05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ 20 42 ทุกระดับ
0500812561นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)05008 ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤทัย ทำบุญ 20 30 ม.ปลาย
0500912561ห้องสมุด05009 นายลิขิต ภิระบัน 20 20 ทุกระดับ
0501012561ห้องสมุด05010 นายอุดม ยารวง 10010 นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์ 20 36 ทุกระดับ
0501212561สร้างสรรค์งานกระดาษ05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา 20 27 ทุกระดับ
0501312561DIY กระเป๋าทำมือ05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ 20 10 ม.ปลาย
0501412561วัยรุ่น วัยใส05014 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย 20 20 ม.ต้น
0501512561กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์ 20 9 ทุกระดับ
0600112561เปตอง06001 ว่าที่ ร.ต.หญิงถนอมศรี ไชยชนะ 25 27 ทุกระดับ
06002112561ทูบีนัมเบอร์วัน060021 นางสุขกาย ยุวกุล 60 49 ทุกระดับ
06002212561ตะกร้อ(ครูสุขกาย)060022 นางสุขกาย ยุวกุล 10019 นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์ 20 42 ทุกระดับ
0600312561วอลเลย์บอล06003 นายสุพัฒนา เทพภิบาล 30 16 เฉพาะนักกีฬาวอลเลย์บอล
0600412561ฟุตซอล06004 นายวิทยา เกิดพันธุ์ 13001 นายนิธิพล อุโมง 20 51 เฉพาะนักกีฬาฟุตซอล ม.ต้น
0600512561กรีฑา06005 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา 20 32 ทุกระดับ
0600612561บาสเกตบอล06006 นายเลวัลย์ สันดุษิต 40 32 เฉพาะนักกีฬาบาสเกตบอล
0700112561วัยรุ่น วัยใส07001 นางชญาภา แก้วชุมพลกุล 20 21 ม.ปลาย
0700212561ชวนคิด ชวนทำ07002 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต 02003 นาง นัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา 120 108 ทุกระดับ
0800112561ดนตรีสากล080011 นางอังคนา ละออ 50 40 ทุกระดับ
08001212561ร้องประสานเสียง080012 นางอังคนา ละออ 100 73 ทุกระดับ
08001312561cover080013 นางอังคนา ละออ 30 24 ทุกระดับ
08001412561การแสดง080014 นางอังคนา ละออ 20 8 ทุกระดับ
0800212561ศิลปะไทย08002 นายกฤษฎา รักษาศิลป์ 20 31 ทุกระดับ
0800312561ดนตรีพื้นเมือง08003 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ 20 27 เล่นดนตรีพื้นเมืองได้
0800412561ดนตรีไทย08004 นายพรหเมศวร์ สรรพศรี 25 23 ทุกระดับ
0800512561นาฎศิลป์08005 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา 30 47 ทุกระดับ
0800612561โยธวาทิต08006 นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ 60 67 ทุกระดับ
0900112561ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้09001 นางนงเยาว์ เนี่ยมแสง 20 23 ม.ปลาย
0900212561วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ 20 29 ม.ปลาย
0900312561ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ09003 นายชีวัน สันธิ 13003 นายนิติพงษ์ สกุณา 30 24 ม 5.9 และม 6.9
0900412561DIY ภาษาฝรั่งเศส09004 นางอังสนา ฉายดิลก 20 26 ม.ต้น
0900512561นักประชาสัมพันธ์09005 นางสาวละมัย กิติ 10 5 ทุกระดับ
0900612561ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง 20 20 ม.ต้น
0900912561ภาษาฝรั่งเศสหรรษา09009 น.ส.พรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา 20 24 ม.ต้น
0901012561วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)09010 นางสุริยาวดี มะโนวงศ์ 20 29 ม.ต้น
1000112561นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่310001 นายชรินทร์ มณีมูล 02007 ว่าที่ ร.ต. สุพัฒน์ ลังกาแก้ว 43
1000212561Genius Peader10002 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา 20 0 ม.ปลาย
1000312561Cross word10003 นางประคองศรี ลี้แสน 20 2 ม.ต้น
1000412561English10004 นางสาววัชรี ตั้งประเสริฐ 20 0 ม.ปลาย
1000512561ร้องเพลงภาษาอังกฤษ10005 นางปรียานันท์ ใจมูล 20 8 ม.ต้น
1000612561ออเคสตร้า10006 นางชัญญา คูร์พิพัฒน์ 10007 นางพิสมัย แววจิตต์ 40 18 ม.ต้น
1000812561Genius Peader 10008 นางศิริวรรณ โคตะนนท์ 20 0 ม.ต้น
1000912561English for Fun10009 นางบุษราภรณ์ มังคละ 20 6 ม.1
1001112561ละครภาษาอังกฤษ10011 นางพิมพกาพร สายสุดใจ 20 8 ทุกระดับ
1001212561การอ่านภาษาอังกฤษ10012 นางมัญชุภา นาทิเลศ 20 3 ม.6
1001312561English game10013 นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา 20 19 ทุกระดับ
1001412561Cross word10014 นางสนธยา พิมพ์เงิน 20 11 ม.ปลาย
1001512561Cross word ม.ต้น10015 นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์ 20 18 ม.ต้น
1001612561ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน10016 นางคำแพร ติ๊บโคตร 20 18 ม.ต้น
1001712561English is fun10017 นางสุปรียา เอี่ยมสอาด 20 0 ม.ต้น
1002012561Calligraphy Club10020 นางสาวธฤษิดา เครือน้อย 20 16 ม.ปลาย
1002112561ประชาสัมพันธ์10021 นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์ 20 4 ทุกระดับ
1002212561Survivor plus10022 นางสาวลินดา ชุมภูศรี 20 5 ม.ปลาย
1011812561คนรัก Harmonica10118 สิบเอกขจร สิงหนาท 20 0 ทุกระดับ
1100112561เศรษฐกิจพอเพียง11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน 11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน 40 9 ม.ปลาย
1100212561เศรษฐศาสตร์น่ารู้11002 นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์ 20 0 ม.5
1100312561เจียงฮายหรรษา11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์ 11010 นางปุณยดา ใจอุ่น 100 98 ทุกระดับ
1100612561สรภัญญะพัฒนาจิต11006 นายอัษฎากร แสงโปร่ง 11007 นางจิรพร แสงโปร่ง 30 30 ทุกระดับ
1101312561กฎหมาย11013 นางพัชรา สิทธิอาษา 20 18 ม.ปลาย
1101412561สังคมศึกษา11014 นาวสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ 11012 ว่าที่ ร.ต.หญิง นิชาพร ดอนดง 30 11 ม.3
1101612561โครงงานคุณธรรม11016 นายธงชัย อุปรี ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 10 คน 1 ทุกระดับ
1200112561เคมีใกล้ตัว12001 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน 20 22 ม.4 , ม.5
1200212561ฟิสิกส์เค็ม12002 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ 12003 นางสุพัตร ทัพธานี 40 18 ม 4.6
1200512561สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์12005 นางประกาย เลิศรัตนคาม 20 11 ม.2
1200612561สร้างสุข12006 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ 20 5 ม.5 – ม.6
1200712561นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่112007 นายมณู ศรีขัติย์ 52 ม.ปลาย
1200912561ฟิสิกส์12009 นายดุสิต แก้วหล้า 20 15 ม 4.5 , ม 5.5
1201012561เพาะพันธุ์ปัญญา12010 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร 12020 นายจำเนิน แสนงาย 40 40 ม 4.2
12010112560พัมนาโครงงานฐานวิจัย120101 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร 28 23 นักเรียนม6.1
1201112561ภาวะผู้นำในโรงเรียน12011 นายศิลา เฉียบแหลม 60 28 ม.5 – ม.6
1201312561เคมี(ติว)12013 นางปิยพร ณ ลำปาง 10 6 ม.6
1201412561คนรักต้นไม้12014 นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง 20 3 เป็นคนที่รักต้นไม้จริง ๆ
1201512561สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ12015 นายจิรเวช บัวติ๊บ 30 4 ม.ปลาย
1201612561Gifted ชีวะ12016 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี 20 17 นักเรียน Gifted ชีวะ ม 4.5, 5.5
12016112561โครงงานเพาะพันธุ์120161 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี 12012 นายพูลทรัพย์ เผ่าดี 35 31 ม5.2
1201712561นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์12017 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว 20 25 ทุกระดับ
1201812561พี่สอนน้อง12018 นางสาวนาถยา อุตมา 12019 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ 30 32 ม.ปลาย
1202112561วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ12021 นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์ 12025 นายอัศวิน ธะนะปัด 30 39 ม.ต้น
1202212561ทบทวนสูตรฟิสิกส์12022 นางสาวรัชนีกร เงินโน 20 1 ม.ปลาย
1202312561เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน12023 นางแสงระวี มีโสภา 60 54 ม.ปลาย
1202412561ติววิทย์12024 นายคงกฤช อะทะวงศ์ 25 24 ม.1
1400112561Debate club14001 Mr. Benson Bistoyong Baniwas 20 13 นักเรียน MEP
1400212561Lanna News letter14002 Miss Cheradee Paquibot Dela Cerna 20 13 ทุกระดับ
1400312561Drama club14003 Miss Cristina Scharron 20 21 นักเรียน MEP
1400412561Vocabulary club14004 Miss Merle Joy B. Malanes 20 14 นักเรียน MEP
1400512561Music club14005 Miss Chirsty Joy Olata Seno 20 18 นักเรียน MEP
1400612561Math club14006 Mr.John Mark.Aglinoga 20 2 นักเรียน MEP
1400812561Spelling14008 Bethang Bertan 20 0 นักเรียน MEP
1400912560Science Club14009 Miss Amy Tran 21 MEP ,ม4.3 และ 5.3
1500412561ศิลป์สร้างชีพ15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย 20 26 ทุกระดับ
99912561ติวหรรษา พาสอบติด999 นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง 20

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม
1 31138 กนกอร วงษารัตน์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2 31139 กมลลักษณ์ ปวงมาลัย 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
3 31140 กรณ์ดนัย ไชยยะ 04003 A-math
4 31141 กุลธิดา ไชยยา 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
5 31142 เกวลิน ภักดี 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
6 31143 เกษวารินทร์ กันทะวัง 12013 เคมี(ติว)
7 31144 จุฑาทิพย์ บุญตัน 080014 การแสดง
8 31145 จุฑาทิพย์ กองแสน 999 ติวหรรษา พาสอบติด
9 31146 เจษฎา สิทธิขันแก้ว 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
10 31147 ฐิติวรดา ชัยจันทร์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
11 31148 ณัชชา คุ้มชาติ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
12 31149 สุรีย์วรรณ อุปป้อ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
13 31150 ณัฐกฤษ เทพจร 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
14 31151 ณัฐชนน เหล็กทอง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
15 31152 ณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
16 31155 ธนพร ไทยนุรักษ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
17 31157 นฤพร ไฝเครือ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
18 31158 นัทธมน ศรีพรม 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
19 31159 น้ำผึ้ง ปัญญา 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
20 31160 ปณิดา นัยนันท์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
21 31161 ปราณปรียา ยุวกุล 08002 ศิลปะไทย
22 31162 ปิยวัชร วิงวรรณ 04003 A-math
23 31164 พิรชัช คชนิล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
24 31166 ภาณุมาศ ปงหาญ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
25 31167 ลัดดาวัลย์ ธุวะคำ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
26 31168 ลัทธพรรณ แก้วดุสิต 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
27 31169 ลัลชลิตา ปราณีสัตย์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
28 31170 วิมลสิริ พุฒิพิริยะ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
29 31171 สรุจ ถีสูงเนิน 04003 A-math
30 31172 สิริพร เอี่ยมวิโรจน์ 10014 Cross word
31 31173 สุวิชชาญ ฟองอิสสระ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
32 31174 เสฏฐวุฒิ บริสุทธิ์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
33 31175 อรัญญา ใจโผก 999 ติวหรรษา พาสอบติด
34 31176 กันตินันท์ ดิตถ์อัศวธนากุล 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
35 31178 กัญญารัตน์ มะโนวัง 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
36 31179 จิรัชญา นันต๊ะ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
37 31180 เจนณรงค์ แสงศรีจันทร์ 11003 เจียงฮายหรรษา
38 31182 ชนิกานต์ บุญเทพ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
39 31184 โชตินันท์ เจ็นป่า 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
40 31185 ซินเนีย สเทอร์รี่ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
41 31186 ณัฐยศ บุญทอง 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
42 31187 ณิชาภัทร รอดเจริญ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
43 31188 ธนัช ภิญโญ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
44 31189 ธนัชชา กาวินจ๊ะ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
45 31190 ธัญวรัตน์ เขื่อนคำแสน 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
46 31191 ธัญวรัตม์ อินต๊ะรัตน์ 02001 บัญชี
47 31192 นิธิพร สุธรรม 12013 เคมี(ติว)
48 31193 บุญชนิตา บุญรสศักดิ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
49 31195 ปภาวดี อินทร์พรม 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
50 31196 พรวิภา คำผัด 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
51 31197 พิจิตรา วุฒิพรม 12013 เคมี(ติว)
52 31198 พินิจนันท์ คำชุ่ม 11013 กฎหมาย
53 31199 พิมพิกา สุภาวงค์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
54 31201 ภาพิมล มงคลผิวทอง 12013 เคมี(ติว)
55 31202 ภูมิบดินทร์ พันสุภะ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
56 31204 มัณฑณา แก้วตั้ง 08006 โยธวาทิต
57 31205 เมธาวี หลี่จา 999 ติวหรรษา พาสอบติด
58 31207 รุ่งอรุณ คำสร้อย 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
59 31208 ลดารัตน์ เล็นป่าน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
60 31209 วรพิชชา แสนอ้าย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
61 31210 วรากร มีเกษร 10022 Survivor plus
62 31211 วิทวัฒน์ พิชัยคำ 10022 Survivor plus
63 31212 ศิรสิทธิ์ มณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
64 31213 ศุภจิตรา กันทะจักร์ 08006 โยธวาทิต
65 31214 สุชัญญา ไฝ่แก้ว 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
66 31216 อนันต์ยศ เครือเทพ 06001 เปตอง
67 31217 อภิรดา เฉิน 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
68 31219 ธนิดา จิตอารีย์ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
69 31220 กฤติยาภรณ์ ปัญญาทิพย์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
70 31221 กวินภพ สมสุรินทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
71 31222 เกวลิน อินทนันชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
72 31224 จิรัชญา สุรินแก้ว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
73 31225 จีราพร พัชรมงคลสกุล 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
74 31226 เจษฎากร มั่นกุง 12009 ฟิสิกส์
75 31227 ชลธิฌา มะโนเรือง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
76 31229 ฐิติรัตน์ การิวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
77 31231 ณัฐนนท์ สุภามณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
78 31232 ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
79 31234 นารีนาถ นฤนาถการุณย์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
80 31235 บุณยกร สอนขยัน 999 ติวหรรษา พาสอบติด
81 31236 บุษกร นามยี่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
82 31239 พรรณิษา บุญเป็ง 999 ติวหรรษา พาสอบติด
83 31241 ภัคจิรา ผันการ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
84 31242 มณียา จันต๊ะ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
85 31243 มุอ์มิน ตานี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
86 31244 รมิตา เชื้อเมืองพาน 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
87 31245 ภรณ์ชนก เจริญพนาลัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
88 31246 ศรีสมร แช่มปากเพรียว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
89 31247 ศิริกัญญา ดวงเนตร 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
90 31249 สุกัณฑา วงค์คำ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
91 31251 สุนารี เมียเชกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
92 31252 สุภาพร เวยเหยื่อกู่ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
93 31253 สุพินดา อภิเดชกุล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
94 31254 สุรีย์นิภา สอนอ้อ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
95 31255 อชิรญา สอนวิเศษ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
96 31256 อัฐพล ดวงจันทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
97 31257 อัษฎาภรณ์ หาตะ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
98 31259 จิตตินาท สุตะวงค์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
99 31260 ชญานิศ สิทธิวงศ์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
100 31261 ชนิกานต์ เตมิยะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
101 31262 ชินกฤต สีคำยอด 14002 Lanna News letter
102 31263 ชุติกาญจน์ โยธาดี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
103 31264 ณปาภัช กันธิยะ 10011 ละครภาษาอังกฤษ
104 31265 ณัฐชยา หมายมั่น 999 ติวหรรษา พาสอบติด
105 31268 ธัญญาภรณ์ ลำภู 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
106 31270 นริศรา ธิจันแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
107 31271 นริศรา วงค์สุรินทร์ 12001 เคมีใกล้ตัว
108 31272 ปิ่นสุดา คำเป็ก 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
109 31274 ผ่องนภา จันทะอินทร์ 12006 สร้างสุข
110 31275 พีรภัทร์ สกุลแก้วพิทักษ์ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
111 31276 พีรสิน พิทักษ์โภไคย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
112 31277 เพ็ญฤดี ภัทรสุขเกษม 12006 สร้างสุข
113 31278 ภัคจิรา วาทะปรีชา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
114 31279 ภัคธีมา อรุณกิจ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
115 31280 ภัทราพร เตจ๊ะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
116 31282 ณัฎฐธิดา ฐานเจริญ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
117 31283 วิภาวรรณ พันธ์ธง 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
118 31284 สัตตกมล ม่วงคำ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
119 31285 สิทธิโชค หลักแก้ว 10011 ละครภาษาอังกฤษ
120 31286 อรธนา เรืองวิลัย 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
121 31288 เก็จมณี ปัญญาหลวง 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
122 31289 คำนวล บุญยอด 07002 ชวนคิด ชวนทำ
123 31290 จิรดา ริยะวงค์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
124 31291 จุฑามาศ วรรมณี 10014 Cross word
125 31292 จุฬาลักษณ์ อักษราพิพัฒน์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
126 31293 เจษฎาภรณ์ พรมศาสตร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
127 31294 ชนน กันทะปัน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
128 31295 ชลธิชา ชัยชนะ 10020 Calligraphy Club
129 31296 ฐิติมา โทพิลา 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
130 31297 ณัฎฐ์ชุดา คำดี 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
131 31298 นัฐกาญจน์ พรหมมินทร์ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
132 31299 ณัฐวรรณ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
133 31300 ธัญญลักษณ์ นิลสวิท 999 ติวหรรษา พาสอบติด
134 31301 ธิดารัตน์ กรุณา 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
135 31302 ปภาวรินท์ โชครัตนาเจริญ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
136 31303 ปาริชาติ กัปปะหะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
137 31304 ปาริชาต คิดดี 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
138 31305 พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
139 31306 พาขวัญ ธูปมงคล 11003 เจียงฮายหรรษา
140 31308 ฟ้าประทานพร เครือวงค์สืบ 14005 Music club
141 31309 ภูมินทร์ ขัติยะราช 04003 A-math
142 31310 โยทกา หมื่นคำ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
143 31311 รชนิศ รุ้งดี 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
144 31312 โสรญา สามหมื่น 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
145 31313 วนิดา หว่อแมะ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
146 31314 วรกานต์ สุขเกษม 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
147 31315 วรฤทัย ดะระศิริ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
148 31316 วรินยุพา ศรีจันทร์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
149 31317 ศศิกานต์ ไชยเลิศ 080014 การแสดง
150 31319 ศิริลักษณ์ ปันมะโน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
151 31320 ศิริวรรณ แก้วธิวงค์ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
152 31321 สริตา เครืออินตา 07001 วัยรุ่น วัยใส
153 31322 สิริรัตน์ ค่ายคำ 07001 วัยรุ่น วัยใส
154 31324 สุรัตนา ดีมาก 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
155 31325 โสภา เรือนมี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
156 31326 อดิเรก จิตต์มั่น 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
157 31327 อารีรัตน์ สีนิล 07001 วัยรุ่น วัยใส
158 31329 ธนากร หัตถผสุ 03005 Computer Animation
159 31335 ทัศนียาพร บัวทอง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
160 31336 สุดารัตน์ อินต๊ะรัตน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
161 31337 ธนวัฒน์ จันทร์ศิริ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
162 31339 ธวัชชัย ปันเขื่อนขัติ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
163 31340 ธัญกร ปาอ้าย 10022 Survivor plus
164 31341 ธิดารัตน์ อุดฝาง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
165 31342 นภัสรพี คำภีระ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
166 31345 ผกามาศ พึ่งบ้าน 08001 ดนตรีสากล
167 31346 พัชรพงษ์ หมดกลม 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
168 31347 พิมลพร นิยมทอง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
169 31348 ภัทรธร ไชยยะ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
170 31350 ภานุวัตร จันทร์แก้ว 03005 Computer Animation
171 31352 วรัญญา อาทิตย์ตั้ง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
172 31353 วิชชุดา เรือนศิริปัญญา 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
173 31354 วีรวรรณ วรรพเนตร 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
174 31355 ศิวกร สิทธิวงค์ 10022 Survivor plus
175 31356 ศุภวิชญ์ ธุวะคำ 05009 ห้องสมุด
176 31357 สิทธา โพธิปัญญา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
177 31358 สิริณญา ยอดประทุม 080012 ร้องประสานเสียง
178 31359 สุทธิภัทร พรมชัย 10012 การอ่านภาษาอังกฤษ
179 31360 พัทสนันท์ นรรัตน์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
180 31362 สุรีย์นิภา ศรีรัตน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
181 31363 สุวิชญา เชียงมา 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
182 31364 อภิชญา ปัญญาพงษ์เมธ 12001 เคมีใกล้ตัว
183 31366 อัฐพงศ์ ชูดวง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
184 31367 อาพร แซ่เติ๋น 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
185 31368 สุทธภา สุวรรณกุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
186 31369 กัลยรัตน์ เลิศชมภู 11003 เจียงฮายหรรษา
187 31370 กานต์ธีรา วงศ์แจ่ม 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
188 31371 กิตติกา เวียงอินทร์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
189 31374 บุญญารักษ์ หลงลืม 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
190 31375 ธนากร สมฤทธิ์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
191 31376 ธนชาต ใจสุภาแสน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
192 31377 ธนัญญา เชียงกันทา 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
193 31378 ธนากร มูลจ้อย 11003 เจียงฮายหรรษา
194 31379 ธนากร อิ่นแก้ว 06001 เปตอง
195 31380 ธนายุทธ บุญช่วย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
196 31381 ธราดล รักบำรุง 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
197 31382 ธัญวรัตน์ กิจพิทักษ์ 04004 Math Art
198 31383 นัทธมน แมลงภู่ 11003 เจียงฮายหรรษา
199 31384 เนตรนภา ญานายา 11003 เจียงฮายหรรษา
200 31385 ปาณิสรา ยามี 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
201 31387 ปิยฌา พรหมทัศน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
202 31388 ปิยพร ผาคำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
203 31389 ผกามาศ สุระกำแหง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
204 31390 พงษ์ทิภา พรมวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
205 31391 พรฉนิฎา ศรีรัตน์ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
206 31392 พัชรา ไชยชนะ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
207 31393 พาขวัญ ทองสวาท 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
208 31396 เมธพนธ์ คำภีรนันท์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
209 31397 พีรณัฐ สมฤทธิ์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
210 31398 รัชชานนท์ หลวงสิทธิ์ 11013 กฎหมาย
211 31399 วิรชัช ศรีปุริ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
212 31400 ศิรินทิพย์ แข่งขัน 999 ติวหรรษา พาสอบติด
213 31403 สุกฤษฏิ์ บั้งเงิน 02001 บัญชี
214 31404 อรัญญา เลิศชมภู 11003 เจียงฮายหรรษา
215 31405 อริศรา ปัญญาบุญ 11003 เจียงฮายหรรษา
216 31406 อามิ วิวาสิน 11003 เจียงฮายหรรษา
217 31407 อารียา ไชยวุฒิ 11003 เจียงฮายหรรษา
218 31409 จิตรลดา ไชยชมภู 999 ติวหรรษา พาสอบติด
219 31410 ชนาภา เฉิน 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
220 31412 ณภัทร โยวัง 09005 นักประชาสัมพันธ์
221 31414 ณัตติกุล อินต๊ะวงค์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
222 31415 ตวิษา วังรุ่งโรจน์ 12013 เคมี(ติว)
223 31418 ธนวัต อางิ 080013 cover
224 31419 ธนาตย์ ป๋าวงค์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
225 31420 น้ำฟ้า วิลัยลักษ์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
226 31421 เนาวาร่า ฮานาฟี 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
227 31422 บุณยวีย์ เมืองอินทร์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
228 31423 ปริยาภัทร ชัยพินิจ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
229 31425 พลอยไพลิน เพชรจรัสชัย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
230 31426 พีรพัฒน์ สมสวย 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
231 31428 ภาณุพงศ์ ทาคำวงศ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
232 31430 รัตนากร ภูชุม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
233 31432 รุ่งรวี อินต๊ะวงค์ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
234 31433 ลลิตา นัยติ๊บ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
235 31434 ลักษิกา สามลทา 10020 Calligraphy Club
236 31437 ธนกฤต เวชพสิษฐ์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
237 31441 สุชาดา เวเชอกู่ 10020 Calligraphy Club
238 31443 สุดารัตน์ ขันคำกาศ 10020 Calligraphy Club
239 31444 อภิชญา ไชยเรือน 080013 cover
240 31446 อาทิมา ใจมาตุ่น 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
241 31450 จิรประภา ชุ่มธิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
242 31452 จีระนันท์ แก้วหล้า 07002 ชวนคิด ชวนทำ
243 31455 ฉันทมน เรืองนภารัตน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
244 31456 ธันยพร ศรีจันทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
245 31457 ชิษณุพงศ์ บัวสุวรรณ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
246 31458 ชิษณุพงศ์ ยะชัย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
247 31460 ญาดา อาจอ 12006 สร้างสุข
248 31461 ณัฐณิชา กองแก้ว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
249 31462 ณัฐธิณี ชินเมธีพิทักษ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
250 31463 ดุลยฤทธิ์ วงค์ชัย 06001 เปตอง
251 31464 นิรชา จันเดียว 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
252 31465 เนติชาติ ขระมนตรี 06006 บาสเกตบอล
253 31467 ประภาพิศ อารินทร์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
254 31469 ปิยังกูร จักรแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
255 31470 พรรณราย คงเทพ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
256 31471 พัชรพร เหล่ามะโฮง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
257 31472 พัชราพร ดวงปิก 07002 ชวนคิด ชวนทำ
258 31474 ภควันต์ ชุ่มมงคล 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
259 31475 ภัควรินทร์ บุรศักดิ์วราฤทธิ์ 080012 ร้องประสานเสียง
260 31476 ภัทราวดี ท่อนคำ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
261 31477 พิมพิศา ชัยแก้ว 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
262 31478 แวนิกา กาวิละ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
263 31479 ศิลป์ศุภา สิงห์ตา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
264 31480 สุทธิดา ถ่อมกาย 06001 เปตอง
265 31482 สุภัสสร วันชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
266 31483 สุมิตรา เลิศชมภู 06001 เปตอง
267 31485 อติวิชญ์ ไชยสุข 06001 เปตอง
268 31486 อริสรา ชัยอะทะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
269 31487 อารียา แบนอาภัย 12001 เคมีใกล้ตัว
270 31488 กมลชนก วงค์เพ็ญ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
271 31489 กมลพรรณ สุขไชยวรรณ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
272 31493 ศิโรรัตน์ แตงอ่อน 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
273 31494 กุลณัฐน์ จักรใจวงศ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
274 31496 ชุติวัฒ หว่าหลิ่ง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
275 31500 ธนาภา ประสมศรี 11003 เจียงฮายหรรษา
276 31502 นครินทร์ สุริวงศ์ 06006 บาสเกตบอล
277 31504 นภัสสร อุดมปละ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
278 31505 นรีกานต์ แสงทา 07001 วัยรุ่น วัยใส
279 31506 วรางคณา มโนคำ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
280 31507 นันทิยา ชัยศรีสวัสดิ์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
281 31509 ปทิตตา จันต๊ะนาเขต 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
282 31511 ปารเมศ สุวรรณดี 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
283 31512 ปิยากานต์ สิทธิวงค์ดี 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
284 31513 ปุสญาพร ชาติเวียง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
285 31514 พรธีรา พงศ์ประทีปชัย 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
286 31515 พสิกา ฟองการ 07001 วัยรุ่น วัยใส
287 31516 พิจิกา เทพสิงห์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
288 31517 พีระพัฒน์ นาทองมูล 08002 ศิลปะไทย
289 31518 ภัทรนิชา อาทนิตย์ 11003 เจียงฮายหรรษา
290 31519 เม็ดข้าว แสนใจ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
291 31520 เมธาวี ผลพยุง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
292 31521 เมธี นามะณีวรรณ์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
293 31522 รัชชานนท์ เร็วการ 04003 A-math
294 31524 ศรัญยา มหาวุฒิ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
295 31526 อชิรญาณ์ ธิมา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
296 31530 กิตติพงษ์ ศรีใจดี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
297 31532 เกษมสันต์ มาลานัน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
298 31533 ภัทราพร รินชัย 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
299 31534 จิรภัทร ชุมแปง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
300 31536 จุฑารัตน์ คำเงิน 12001 เคมีใกล้ตัว
301 31537 ญาตาวี สมดี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
302 31538 ทักษพร ไฝ่ศักดิ์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
303 31539 ธนวรรณ คำเหล็ก 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
304 31540 ธัญชนก ปันแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
305 31543 ชนม์ณภัทร หลวงหาญ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
306 31545 นันทิดา สารบัว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
307 31546 น้ำผึ้ง ยอดชัย 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
308 31547 เบญญาภา ธุระวร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
309 31550 พัทธดนย์ ไชยพรม 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
310 31552 พิชชาภา แสนเหล็ก 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
311 31553 ภาณุวัฒน์ อินต๊ะวงค์ 06001 เปตอง
312 31554 ภูริทัต อินทรประเสริฐ 06003 วอลเลย์บอล
313 31555 อินทิรา ใจโส 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
314 31556 รังสิมา แปงปัน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
315 31557 รุ่งนภา จะผึ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
316 31558 ฤดีมาศ สิงห์ดงเมือง 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
317 31559 วรธันย์ ไชยประเสริฐ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
318 31562 ศริญภรณ์ พิราสร 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
319 31563 ศิรินภา คำน้อย 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
320 31564 อรอมน ดีวรัตน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
321 31565 อัฐภิญญา ธรรมจักร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
322 31566 อาภาพร แปแจ่กุ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
323 31567 กรนันท์ ยี่ภิญโญ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
324 31568 กัณฐิกา ฝอยทอง 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
325 31569 กัลยาณี ปงรังษี 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
326 31570 กาญจนา กาบแก้ว 999 ติวหรรษา พาสอบติด
327 31571 เกวลิน เขื่อนแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
328 31572 คริษฐ์ ม้าทอง 06001 เปตอง
329 31573 จิรภัทร ชัยวงค์ 06001 เปตอง
330 31575 ฉัตรมณี เชน 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
331 31577 ชุติกาญจน์ รามสินธ์ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
332 31578 ญาดา สินทวีเกียรติ 08001 ดนตรีสากล
333 31579 ณฐกร ยศพิมสาร 10022 Survivor plus
334 31580 ณัฐธิดา ประมาณ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
335 31584 นริศรา สุกันโท 07002 ชวนคิด ชวนทำ
336 31585 ปฐมาภรณ์ วันดี 10014 Cross word
337 31586 พินิตนันท์ อินใจ 11003 เจียงฮายหรรษา
338 31587 ธาดาพงษ์ นันต๊ะรัตน์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
339 31589 วรปรัชญ์ สุขสันต์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
340 31590 วรพรรณ พรหมธาดา 999 ติวหรรษา พาสอบติด
341 31591 วรรณภา แก้วรากมุข 07002 ชวนคิด ชวนทำ
342 31592 วรัญญา มะโนวรรณ์ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
343 31595 วีรวัฒน์ ใจวัง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
344 31596 ศิวัช คุณยศยิ่ง 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
345 31600 อดิศร ก๋าใจ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
346 31601 อภิญญา สุขเกษม 10014 Cross word
347 31602 อภิวัน แสนมะโนราช 07002 ชวนคิด ชวนทำ
348 31603 อาทิตญา กันทะดง 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
349 31604 อาทิตยา นิลชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
350 31605 อารดา พระพรพิทักษ์ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
351 31606 อารียา เอี่ยมโต 07001 วัยรุ่น วัยใส
352 31607 เอกภพ วงษ์เงิน 05007 ห้องสมุด
353 31755 กษิดิศ คชะเทศ 12001 เคมีใกล้ตัว
354 31758 ชัยภัทร ใจน่าน 04010 Gifted Math
355 31759 ทักษพล พุทธิมา 04010 Gifted Math
356 31761 นพนันท์ กันทะจักร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
357 31762 พรพงษ์ ทองบำเรอ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
358 31763 ภวรัญชน์ คำภีระ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
359 31764 ลัทธภูมิ ศรีมูล 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
360 31765 กัลยาณี ธรรมธิ 04010 Gifted Math
361 31766 กาญจนาพร เมืองมูล 04010 Gifted Math
362 31767 เกณิกา อักษรทอง 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
363 31768 จันทกานต์ ปรวกพรมมา 15004 ศิลป์สร้างชีพ
364 31769 จิราภร ไพรสันเทียะ 04010 Gifted Math
365 31770 จีราวรรณ ทองใจ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
366 31771 จุฑาทิพย์ ไชยประเทศ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
367 31772 ชยาภา ยะวิญชาญ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
368 31773 ณัฐกฤตา หล้าอินถา 04010 Gifted Math
369 31775 ณัฐนิชา คิ้วสุวรรณวงศ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
370 31776 ณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
371 31777 ณัฐริกา ตั๋นคำ 04010 Gifted Math
372 31778 ธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
373 31779 บงกชมาศ ปันซางคอน 12018 พี่สอนน้อง
374 31780 ประภาศิริ พรหมหนู 15004 ศิลป์สร้างชีพ
375 31782 ปิยธิดา ชื่นทรวงจิต 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
376 31783 พิชญา ยี่นาง 12016 Gifted ชีวะ
377 31784 พิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
378 31785 ระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
379 31786 ลักษมน ภิวงศ์ 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
380 31787 วงศ์วรุณ อุ่นบ้าน 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
381 31788 วิจิตรา นันต๊ะ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
382 31789 ศุภิชา วิสูตรสกุล 12018 พี่สอนน้อง
383 31790 ศุภิสรา จันต๊ะนาเขต 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
384 31791 สายฝน มะโนหาญ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
385 31792 สุวพิชญ์ ฟองนวล 04010 Gifted Math
386 31793 โสภิตา สงบกาย 04003 A-math
387 31794 อรจิรา ศรีจุมปา 04010 Gifted Math
388 31796 ทักษ์ดนัย จินตนา 06005 กรีฑา
389 31798 ธิติวุฒิ ศรีอำคา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
390 31799 ปิยะฉัตร บุญทา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
391 31801 พัชรพล ศรีมณี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
392 31802 มคพล คมสาคร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
393 31804 วัชรพงษ์ ตาจันทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
394 31805 สิรวิชญ์ อินต๊ะ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
395 31806 อชิตพงษ์ ทิพย์กนก 02001 บัญชี
396 31807 อนุชิต นันทะมาตร 03004 Create Game
397 31808 อาคม ชัยโชค 15004 ศิลป์สร้างชีพ
398 31809 ครองขวัญ วงค์เขียว 04010 Gifted Math
399 31810 ชนิกานต์ ชัยรัตน์ 10014 Cross word
400 31811 ณัฐชยา ยะแสง 040041 อาสายุวกาชาด
401 31812 ณัฐณิชา ทาแกง 14009 Science Club
402 31813 ทิพย์ เหล็กเพชร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
403 31814 ธัญณิกา วงค์ดวง 14009 Science Club
404 31815 นภัสสร พรหมวงศ์ 04010 Gifted Math
405 31816 นันทิยา โกมิตร 12001 เคมีใกล้ตัว
406 31817 ปรัชญาพร จันทร์หอม 040041 อาสายุวกาชาด
407 31818 พนิตสุภา อินทรังษี 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
408 31820 พิมพกานต์ สีทิไชย 14009 Science Club
409 31821 ภูริชญา วงค์สรรศรี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
410 31822 ยุวลี เหมืองน้อย 15004 ศิลป์สร้างชีพ
411 31823 โยธกา ปวนคำมา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
412 31824 วิภาดา ศรีสุริวงษ์ 040041 อาสายุวกาชาด
413 31825 ศุภาวรรณ เมืองใจ 14009 Science Club
414 31826 สริตา เปียคำ 040041 อาสายุวกาชาด
415 31827 สรินยา ปวริศร 12016 Gifted ชีวะ
416 31828 สิรินดา อุดปิน 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
417 31829 สุชานาถ ไกลถิ่น 12016 Gifted ชีวะ
418 31830 สุพิชญา เจนคิด 040041 อาสายุวกาชาด
419 31832 อภิญญา ดีวรัตน์ 040041 อาสายุวกาชาด
420 31834 ไอรดา สุนะ 040041 อาสายุวกาชาด
421 31835 กฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
422 31836 เกรียงศักดิ์ เมืองแก่น 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
423 31837 ชยากร ธรรมศิริ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
424 31840 พงศกร แสนสมบัติ 04010 Gifted Math
425 31841 พันธกานต์ อินยาศรี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
426 31842 พีรพล สิงหา 12018 พี่สอนน้อง
427 31843 ภูเบศธ์ สร้อยแก้ว 12018 พี่สอนน้อง
428 31844 มงคล นัยติ๊บ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
429 31845 สิรวิชญ์ กองแสง 12009 ฟิสิกส์
430 31846 อัษฎานุกูล รอดเจริญ 06005 กรีฑา
431 31847 กัลย์พิชชา บุศดี 12018 พี่สอนน้อง
432 31849 แคทรีน ผ่องใส 12009 ฟิสิกส์
433 31850 จินต์ศุจี วงศ์ใหญ่ 04010 Gifted Math
434 31852 ฉัตรสุดา จองคำ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
435 31854 โชษิตา อินต๊ะรัตน์ 04010 Gifted Math
436 31855 ธัญญาพร พุทธิมา 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
437 31856 ธันยาณัฐ ณ ชัยภูมิ 12016 Gifted ชีวะ
438 31857 นฤนารถ ไชยขันธ์ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
439 31859 ปาริฉัตต์ มาดี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
440 31862 พวงนภา ห้าวเหิม 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
441 31864 พิมพา คำแสง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
442 31866 วราภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 12018 พี่สอนน้อง
443 31867 ศิริพร หอมสุวรรณ์ 06001 เปตอง
444 31869 สิริกัลยา อินยาศรี 04003 A-math
445 31870 สุจิรา ดวงประเสริฐชัย 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
446 31871 สุดารัตน์ บัวผัด 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
447 31873 อรุณวรรณ มุกดา 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
448 31876 จินตยุทธ ตานี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
449 31877 จิรภัทร ไทยมี 10014 Cross word
450 31880 ภัทรภณ โป่งเส็ง 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
451 31881 สราวุฒิ มณีฉาย 02001 บัญชี
452 31882 อัครวิชช์ เตจ๊ะวันดี 080012 ร้องประสานเสียง
453 31885 จิณห์จุฑา เชื้อเมืองพาน 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
454 31886 ญาตาวี ชนะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
455 31888 ณัฐกานต์ ศรีโลโฟ้ง 14005 Music club
456 31891 ธวันภร งามวิเศษสิริ 14005 Music club
457 31893 นับทอง รักร่วม 14001 Debate club
458 31894 บุญฑริกา แก้วบัวคู 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
459 31897 วิชญาพร คำแก่น 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
460 31899 สุพรรษา ยามี 14001 Debate club
461 31900 สุพัชนันต์ บุญจีน 14005 Music club
462 31901 สุภาวดี สิงหาบุตร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
463 31903 อรจิรา สิงห์พันธ์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
464 31934 กฤษนพงษ์ อริยานนท์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
465 31935 คุณากร อสุพล 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
466 31936 จิรายุ ศรีพรม 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
467 31940 ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
468 31941 พงศ์พันธ์ ไชยเนตร 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
469 31942 พรรษกร เหล่าวงษา 15004 ศิลป์สร้างชีพ
470 31943 พัทธดนย์ สมฤทธิ์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
471 31945 วชิรวิทย์ นันต๊ะเลิศ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
472 31947 ศิวะณัฐ ธรรมมาศ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
473 31948 เอกวิทย์ ผุดผ่อง 06005 กรีฑา
474 31949 กมลชนก ราชาวงศ์ 12001 เคมีใกล้ตัว
475 31950 กัลยากรณ์ ธรรมสอน 10014 Cross word
476 31951 กุลวลี โปธา 15004 ศิลป์สร้างชีพ
477 31953 จันทร์ญา ธนะปฐมชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
478 31955 ซูซาน โซซง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
479 31957 ธมนวรรณ วนากมล 05001 คำคม
480 31958 นภัสประภา เยี่ยมวารี 040041 อาสายุวกาชาด
481 31959 นฤทัย เตชะ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
482 31960 ปรารถนา นิพนธ์ 08002 ศิลปะไทย
483 31961 พรนภัส ทองไฝ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
484 31965 ภัทราพร ยาโน 07002 ชวนคิด ชวนทำ
485 31967 รัชรินทร์ บุรานนท์ 040041 อาสายุวกาชาด
486 31968 ฤทัยชนก เขื่อนคุณา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
487 31973 อาภาภัทร หัตถผะสุ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
488 31974 กรบัลลังก์ ศรีปุริ 02001 บัญชี
489 31975 กฤตบุญ นิยม 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
490 31976 จักรภัทร เวียงเงิน 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
491 31978 ภัคพล เปี้ยทา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
492 31980 ศิริวัฒน์ รุ่งศรีสุขจิต 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
493 31983 แสงชัย ธิวงค์ 080012 ร้องประสานเสียง
494 31984 เหนือเมฆ กันใจ 03004 Create Game
495 31988 จิรัชญา หลวงฟอง 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
496 31989 เจียหญิง ลี 04003 A-math
497 31990 ฉันทพิชญา สุนทรสวัสดิ์ 040041 อาสายุวกาชาด
498 31991 ชนรดา แซ่ลี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
499 31992 จุรีภรณ์ ศรีวิลัย 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
500 31993 ฐาปณีย์ แนวลาด 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
501 31997 ธนิตา ชุ่มมะโน 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
502 31998 นภสร พิทักษ์กำพล 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
503 31999 นรัญญา ขันทา 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
504 32000 นุชธิดา จักรสุวรรณ์ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
505 32001 บุริมนาถ คุณานุภาพกุล 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
506 32002 ปภาวดี นันทชัย 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
507 32004 ฐิตินันท์ ต่อมใจ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
508 32006 ปาลิดา บุญล้วนวรุณพร 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
509 32007 มณฑาทิพย์ ใสสอาด 040041 อาสายุวกาชาด
510 32010 ลภัสกร ศรีเดช 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
511 32013 อารีรัตน์ เทพหาร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
512 32014 เกียรติภูมิ อู๋อ่อน 06005 กรีฑา
513 32015 ณัฐดนัย เตวา 12016 Gifted ชีวะ
514 32023 ปัญญา เมธาปัณณสกุลเลิศ 12001 เคมีใกล้ตัว
515 32025 พันธกานต์ ช่วยสุรินทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
516 32027 กมลวรรณ ปันโตน 080013 cover
517 32028 กุสุมา ต่อมใจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
518 32033 ธนภรณ์ ลามจันทึก 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
519 32036 นภัสกร อินต๊ะยศ 03005 Computer Animation
520 32040 ปวีณา จันคำ 12009 ฟิสิกส์
521 32044 พฤกษชาติ อินชุม 04003 A-math
522 32045 พีรยา หม่องเป็ง 05005 ร้านหมอภาษา
523 32046 ภัครมัย นาใจ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
524 32047 เมธาพร จันทราพูน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
525 32048 เมธาวี บุญเจริญ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
526 32049 รติการณ์ ปุ๊ตุ้ย 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
527 32052 สุพิชญา พรมมา 040041 อาสายุวกาชาด
528 32053 อรกัญญา ไชยยะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
529 32054 กล้าณรงค์ วงศ์เพ็ญ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
530 32056 เฉลิมชัย จิตตรัตน์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
531 32058 ธีรพงศ์ กลิ่นหอม 06003 วอลเลย์บอล
532 32059 น้ำเพชร เทศทอง 06001 เปตอง
533 32061 ปฏิพล จันทร์โชติ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
534 32063 พิชญา เทียมคีรี 05001 คำคม
535 32064 วรัญชิต คุ้มปานอินทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
536 32065 กมลลักษณ์ กลีบแก้ว 11013 กฎหมาย
537 32067 เกวลิน สุยะใหญ่ 05001 คำคม
538 32068 จิณห์นิภา บำเพ็ญพิทักษ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
539 32071 ชลิกา ดวงจันทร์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
540 32072 ไชยาภรณ์ พรพิสุทธ์วงศ์ 06003 วอลเลย์บอล
541 32074 ณัฐณิชา จันทาพูน 07002 ชวนคิด ชวนทำ
542 32075 ณัฐธิดา คึมยะราช 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
543 32076 ณัฐวดี ศิริยานนท์ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
544 32078 นันทิชา หมื่นคำ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
545 32079 ปรีดาภรณ์ เชาว์สมชาติ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
546 32080 ปันณิกา สกุลลิขิตชัย 05001 คำคม
547 32081 ปิยาพัชร ทัพธานี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
548 32082 วณิชชา สุนารัตน์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
549 32083 พรพรรษา คำมูล 080012 ร้องประสานเสียง
550 32084 ภูพิชญา ใจเสาร์ 080014 การแสดง
551 32085 รัชชฎาภรณ์ ธนันวงค์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
552 32086 รุ่งนภา แก้วปินะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
553 32087 วรรัตน์ ชำนาญ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
554 32092 สิริรัตน์ เพชรกูล 12016 Gifted ชีวะ
555 32093 สุดารัตน์ ปละโน 080012 ร้องประสานเสียง
556 32094 จักรรินทร์ ไชยวงศ์วรากร 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
557 32095 ชาญวิทย์ ยานะ 03004 Create Game
558 32096 ฐานทัพ ท้าวภูธร 03005 Computer Animation
559 32098 ธนพัฒน์ มีสุภา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
560 32100 ธีระภัทร กันธิยะ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
561 32104 วัทธิกร ชุ่มมงคล 12018 พี่สอนน้อง
562 32107 สมรรถชัย รุ่งประชา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
563 32110 ชาลินี จันทาพูน 05001 คำคม
564 32111 ญาดา มงคลโรจน์กุล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
565 32112 ณัฐธิดา ชินโตเมะ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
566 32113 ธนัชชา คำหน่วย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
567 32114 ธัญญลักษณ์ สุธรรมจา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
568 32115 ธัญวรัตน์ ณ ลำปาง 08003 ดนตรีพื้นเมือง
569 32116 นรมน ปิตตะพันธุ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
570 32119 ปริยา เวชชะ 040041 อาสายุวกาชาด
571 32120 พัชรดา ใจดี 080012 ร้องประสานเสียง
572 32124 วริษา ทาปัน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
573 32125 รัชนีกร เพียรธิยะ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
574 32127 สุดา โชคสถาพรสิน 080012 ร้องประสานเสียง
575 32128 สุพิชฌาย์ บุญลือ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
576 32131 อาวัสดา สุตา 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
577 32132 อาริสา สายเครือรินทร์ 040041 อาสายุวกาชาด
578 32133 เอลิน่า อามอ 080012 ร้องประสานเสียง
579 32134 กิตติภัฏ พรมเมือง 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
580 32136 เฉลิมพล กิ่งก้าน 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
581 32139 ธนพล ธะนาคำ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
582 32140 ธนพัฒน์ ลือชา 06001 เปตอง
583 32141 ธัชชานนท์ คำเเก่น 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
584 32142 นพลักษณ์ สุริยะไชย 12001 เคมีใกล้ตัว
585 32146 ภาราดา วงค์จักร 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
586 32147 วิกรม สมคิดคนางค์กูล 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
587 32150 ศุภกร วงศ์ไข่ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
588 32151 อภิสิทธิ์ อินต๊ะชัย 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
589 32152 เกศกนก เวียงคำ 04010 Gifted Math
590 32153 จันทร์เพ็ญ ศิริบัวทอง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
591 32155 จิรภัทร โอคุโบะ 040041 อาสายุวกาชาด
592 32156 จิราภรณ์ ขัตติยะ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
593 32159 ธนัชพร สุริยนต์ 11013 กฎหมาย
594 32161 นภัสสร อุดออน 11013 กฎหมาย
595 32162 นันทพร กิตตินุกูลวงค์ 080014 การแสดง
596 32163 ปฐมาวดี จันทร์แก้ว 05005 ร้านหมอภาษา
597 32164 พิชญ์สินี เลิศไกรวัล 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
598 32165 พิมลวรรณ ทองฑีฆา 05005 ร้านหมอภาษา
599 32166 ณิณิณ จำปาเงิน 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
600 32167 ศรุตยา สุวรรณหงษ์ 12016 Gifted ชีวะ
601 32168 สิริวิมล แทนสา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
602 32169 หทัยทิพย์ สุริยนต์ 11013 กฎหมาย
603 32170 อภิสมัย ไฝคำ 05010 ห้องสมุด
604 32172 อุมาพร คำดา 12001 เคมีใกล้ตัว
605 32173 แอ็ด เดือนอิน 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
606 32175 ไชยพัฒน์ ปัญญาผาบ 06006 บาสเกตบอล
607 32176 ไชยวัฒน์ ภิญโญ 06005 กรีฑา
608 32182 ภานุพงศ์ ศรีพิกุล 06004 ฟุตซอล
609 32186 อารียา ยาละ 040041 อาสายุวกาชาด
610 32190 กัลยาณี กระหมุดความ 06005 กรีฑา
611 32192 จันทร์รอด ทองคำ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
612 32195 จิรัชยา สายคำ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
613 32196 ฐิติวรดา ศิริจันตระกูล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
614 32198 นภสร ปินปันคง 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
615 32199 นันทวรรณ์ ใจฟอง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
616 32200 เบญจวรรณ บุญสม 040041 อาสายุวกาชาด
617 32201 ปุณยนุช ถาแม่วาง 040041 อาสายุวกาชาด
618 32206 วชิตา ทิพย์ประถม 08002 ศิลปะไทย
619 32209 ศรุตศิยา จันทร์ติ๊บ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
620 32210 ศิริพิชญ์ คงประดิษฐ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
621 32211 ศุภาพิชญ์ ปันกาวี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
622 32217 กสิณ สิงห์แก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
623 32218 ธนภัทร จินะการ 06004 ฟุตซอล
624 32219 ธนาวัฒ ศิริโรจน์ 06005 กรีฑา
625 32220 ธีรภัทร์ ถนอมกิจ 06005 กรีฑา
626 32225 รัชชานนท์ นาทอง 06005 กรีฑา
627 32228 สุรพศ พิจอมบุตร 06004 ฟุตซอล
628 32229 สุรพัศ พิจอมบุตร 06004 ฟุตซอล
629 32230 กมลนัทธ์ แฉ่งโสภา 05010 ห้องสมุด
630 32233 จุฑามณี วรรมณี 05010 ห้องสมุด
631 32236 ณัฐธีรมน รัตนารักษ์ 080014 การแสดง
632 32237 ณัฐริดา แก้วสองสี 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
633 32239 ทิชากร ใจจักร์ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
634 32240 นภัสสร มนุพร 06003 วอลเลย์บอล
635 32241 ปิยธิดา ราชอุ่น 080014 การแสดง
636 32242 ปิยะวดี ธรรมสรางกูร 14009 Science Club
637 32245 มัลลิกา ทะเขียว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
638 32246 รุจิรา โพธิจิตร 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
639 32247 ลลนา ศรีบุญเรือง 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
640 32248 สายพิน สิทธิมาส 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
641 32250 เสาวลักษณ์ จันทร์ฟอง 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
642 32251 แสงฟอง วงค์มาก 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
643 32252 อพัชนิภา ปุ๊ดภาษี 05001 คำคม
644 32333 ทินภัทร จิตรถา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
645 32367 ชิษณุพงศ์ มณีรัตน์ 12018 พี่สอนน้อง
646 32368 ณฐนนท ไชยลังกา 12018 พี่สอนน้อง
647 32369 ณัฏฐกิตติ์ ชาวลี้เเสน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
648 32370 ธิเบศ หมื่นอ้าย 12018 พี่สอนน้อง
649 32371 น้ำหนึ่ง อินทสนธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
650 32372 ปิยทัศน์ ปิงเมือง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
651 32373 พงศกร สวยสม 12018 พี่สอนน้อง
652 32374 ศุภกร เจริญสุข 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
653 32375 ศุภกิจ บุญพยนต์ 12018 พี่สอนน้อง
654 32376 หัตถโกวิทย์ หัตถกอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
655 32377 อรรถพงษ์ อินต๊ะ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
656 32378 อลงกรณ์ จันทร์อุดร 040041 อาสายุวกาชาด
657 32379 กานต์ธิดา ไชยรังษี 06003 วอลเลย์บอล
658 32380 จิรัชญา ปงธิยา 10013 English game
659 32381 ชนิภรณ์ ฉัน 12018 พี่สอนน้อง
660 32382 ญาณิศา จันทร์ฝาย 12018 พี่สอนน้อง
661 32383 ฐิติมา ภาคำ 12018 พี่สอนน้อง
662 32384 ณัฐพร ตาวงศ์ 12018 พี่สอนน้อง
663 32385 ธันยพร เตียวสถาพร 12018 พี่สอนน้อง
664 32386 นุชวรา กันธะวิเร 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
665 32387 บัณฑิตา ศรีพรม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
666 32389 ปาลิตา ดาพะโย 10013 English game
667 32390 ปิยธิดา คำงาม 080012 ร้องประสานเสียง
668 32391 พชรพร รักพ่วง 12018 พี่สอนน้อง
669 32393 พรไพลิน สุขเกษม 12018 พี่สอนน้อง
670 32394 พรลาภิณ หล้าอินถา 06005 กรีฑา
671 32395 พิมพา เสือบางพระ 080012 ร้องประสานเสียง
672 32396 พัชรินทร์ อนันตวรพจน์ 12018 พี่สอนน้อง
673 32397 ภัครมัย ไทยโกษา 12018 พี่สอนน้อง
674 32398 มาริษา วงค์เขียว 06005 กรีฑา
675 32399 ยุวธิดา บัวทอง 12018 พี่สอนน้อง
676 32401 วรันธร ตั๋นเปี้ย 12018 พี่สอนน้อง
677 32402 ศิรินภา อุดกลิ้ง 080012 ร้องประสานเสียง
678 32403 ศิริรัตน์ มหาวรรณ์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
679 32405 อังค์วรา ช่วยสระนอก 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
680 32406 อาทิตยา แสงคำ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
681 32408 กิตติพล เรืองนาค 04010 Gifted Math
682 32409 ธชภพ ศิริ 05007 ห้องสมุด
683 32411 ชนาธิป ดะราศิริ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
684 32413 ณัฐพัชร รักกะเปา 03007 API สร้างสรรค์
685 32414 ณัฐวุฒิ ดอนเลย 12009 ฟิสิกส์
686 32415 ดิศฐนันท์ พรมแจ้ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
687 32418 ธนบูลย์ ชัยภูวนารถ 05010 ห้องสมุด
688 32419 ธนพล เขื่อนแปด 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
689 32420 ธรรมชาติ ธรรมจักร์ 12009 ฟิสิกส์
690 32421 บูรพา โทอรัญ 06004 ฟุตซอล
691 32422 วลัญช์ เขียวขอม 06004 ฟุตซอล
692 32423 อภิสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
693 32424 กัญญาพัชร กิจธรรม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
694 32425 จิรัชญา สิงห์เชื้อ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
695 32427 ณัฐมล ดีภา 04010 Gifted Math
696 32429 ติชิลา พันธุ์สุภะ 10013 English game
697 32431 ธีร์ธิดา เลาดี 04010 Gifted Math
698 32433 เนตรนภา ศรีรักษา 04010 Gifted Math
699 32435 รุ่งทิวา ปัญญางาม 12016 Gifted ชีวะ
700 32436 วรนุช กันสีชา 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
701 32437 วรรณทิวา ใจยะ 10013 English game
702 32438 วิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ 10013 English game
703 32439 วิราวรรณ มาเยอะ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
704 32440 ศรุตา บุญมา 10013 English game
705 32441 ศักยพร เบเหมี่ยทู 10013 English game
706 32442 ศิริรัตน์ รินพล 12001 เคมีใกล้ตัว
707 32443 สิริภัทร สิทธิสงคราม 10013 English game
708 32444 สุวิมล โสวรรณา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
709 32446 อุบลวรรณ เลอสิน 10020 Calligraphy Club
710 32447 กฤตยชญ์ ไชยวงค์ 04010 Gifted Math
711 32448 จักรินทร์ ใจฟู 10013 English game
712 32450 ธรรม์ธร เเจ้งสว่าง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
713 32451 ธีริน จิตถา 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
714 32452 พิชญะ ทองอารีย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
715 32453 พิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
716 32454 ภาณุพงศ์ จำปาชัย 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
717 32455 ภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ 12009 ฟิสิกส์
718 32456 มาหมัดยาเเบรนด์ โพธิ์ศรี 12002 ฟิสิกส์เค็ม
719 32457 ศุภณัฐ เหมือยมะโน 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
720 32459 กนกลักษณ์ ราวิชัย 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
721 32461 กมลชนก นิลสวิท 08003 ดนตรีพื้นเมือง
722 32462 กัลยารัตน์ แสงไทย 12018 พี่สอนน้อง
723 32463 จิรภัทร์ น้อยสร้อย 15004 ศิลป์สร้างชีพ
724 32464 จิรภิญญา สมฝั้น 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
725 32466 ชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่ 04010 Gifted Math
726 32467 ธนภรณ์ จักรักษา 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
727 32468 นภัสนันท์ แก้วจันทร์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
728 32470 ปาลิดา ภิระบรรณ์ 04010 Gifted Math
729 32471 พัชรินทร์ ชุ่มมะโน 040041 อาสายุวกาชาด
730 32472 พิกุลทอง โพธิ์สุพรรณ์ 12016 Gifted ชีวะ
731 32473 ประภาวรินทร์ ดีคำปา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
732 32474 พิมพ์มาดา ดวงสุดา 08004 ดนตรีไทย
733 32475 ภัทรวรรณ สมศักดิ์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
734 32477 รับพร ดวงงา 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
735 32478 รุจณิชา อินยาศรี 040041 อาสายุวกาชาด
736 32479 ศิริกร วงษ์จันทร์ 10013 English game
737 32480 ศิริญาภรณ์ ปั้นรูป 12016 Gifted ชีวะ
738 32481 สิรภัทร เภตรา 12009 ฟิสิกส์
739 32483 อดิศา สุภาวรรณ์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
740 32484 อัญชสา ศรีเมือง 12018 พี่สอนน้อง
741 32485 อาทิตยา จันทร์ลือ 08004 ดนตรีไทย
742 32486 อารีย์ ซื่อตระกูล 040041 อาสายุวกาชาด
743 32487 เจษฎาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
744 32489 ภานุวิชญ์ ดวงสนิท 040041 อาสายุวกาชาด
745 32491 กนกพร บุญเรือง 04010 Gifted Math
746 32492 กนกภัทร ออละมูล 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
747 32493 กัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ 14004 Vocabulary club
748 32495 ญูถิกา ทรินทร์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
749 32496 ทัญกมณ นามวงศ์ 14002 Lanna News letter
750 32497 ธัญสุดา ณ เชียงใหม่ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
751 32498 นงนภัส สุรินทร์ 14004 Vocabulary club
752 32499 นชา สกุลมีทรัพย์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
753 32501 ประภัสสร ร่วมชาติ 080012 ร้องประสานเสียง
754 32502 ปวิชญา บุญสูง 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
755 32503 ปารมี ปัณราช 05007 ห้องสมุด
756 32504 ปีร์รดา อินมาก 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
757 32506 พรนภัส กันทะเตียน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
758 32507 พรรภษา เอื้อนอ้อย 14009 Science Club
759 32509 ภารดี สลีสองสม 04010 Gifted Math
760 32511 ลักษิกา ก๋าแก้ว 04005 Math Project
761 32512 ศรัณญพร สำราญดี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
762 32513 สุชาดา ทิพย์สุภา 080014 การแสดง
763 32514 อภิชญา พรมทนันไชย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
764 32516 อารียา ทาวา 04005 Math Project
765 32573 ณัฐชนน ปวงจันทร์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
766 32576 ธนวัฒน์ สิงห์จักร์ 06005 กรีฑา
767 32585 วชิรพล หงษ์หิน 03008 หนังสั้น
768 32587 ดนัยณัฏฐ์ อาโน 07001 วัยรุ่น วัยใส
769 32591 จิราพร สายวงค์ฝั้น 10020 Calligraphy Club
770 32592 ซอลิฮะห์ กสิวรรณ์ 11013 กฎหมาย
771 32594 ณัฐธิดา เสาร์สุวรรณ์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
772 32595 เทวนาถ อรรถไพบูลย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
773 32596 ธิดาพร ติ๊บสีบุตร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
774 32597 เบญจลักษณ์ ชัยวราวุฒิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
775 32598 ปิยะธิดา เขตบุญไสย 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
776 32599 ผลิตา แสนใจ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
777 32600 พิธุนิภา เกตุดำ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
778 32601 พิมพ์พร คำสม 11013 กฎหมาย
779 32603 รัตติยาพร อุดมพันธ์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
780 32607 สุพิชฌาย์ ศรีมา 11013 กฎหมาย
781 32609 ฉัฐณัฐ ชลรัชพงศ์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
782 32610 ณัฏฐชัย ถาวะละ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
783 32611 กฤตเมธ จันทร์ภักดิ์ 06005 กรีฑา
784 32612 กิตติกร คำเมือง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
785 32614 คณิน คำพงษ์ 03007 API สร้างสรรค์
786 32617 เจษฎากร บัวนาค 03004 Create Game
787 32621 นวมินทร์ วันดี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
788 32623 ปฏิภาณ ปวงคำ 06005 กรีฑา
789 32625 ศุภชัย ชาภักดี 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
790 32627 อนุรักษ์ ศรีพุทธา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
791 32628 เกยุราวรรณ มะโนหาญ 12001 เคมีใกล้ตัว
792 32630 กัญธีพิศา วชิรชาญ 080013 cover
793 32631 ชญาดา เชื้อเจ็ดตน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
794 32632 ชลิตา นันทะเสน 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
795 32636 ณัฐรดา เขื่อนแก้ว 11013 กฎหมาย
796 32637 ณัฐรียา บุญมาก 12002 ฟิสิกส์เค็ม
797 32640 นุชนาฎ กาทู 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
798 32642 ปริชาติ กันทะคำแหง 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
799 32644 มันตรา บัวงาม 080013 cover
800 32645 วนิดา มณีรัตน์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
801 32647 ศศิธร อินต๊ะวัน 080012 ร้องประสานเสียง
802 32648 สุภารวี ต่างคิง 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
803 32649 อลีนา อังคะรา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
804 32650 อลีนา มายิด 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
805 32651 กรวิชญ์ วงศ์สุวรรณ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
806 32657 ธเนศ ไชยอินถา 11003 เจียงฮายหรรษา
807 32658 ธีรดนย์ จันทร์เทพ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
808 32662 ระพีพัฒน์ จันสุภาเสน 11003 เจียงฮายหรรษา
809 32666 สุริยัน เชื้อสุวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
810 32671 จุฑามณี วงศ์มยุรา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
811 32672 ชมภูนุช คำฟู 040041 อาสายุวกาชาด
812 32673 ชลดา ทองสน 12018 พี่สอนน้อง
813 32674 ทิพกฤตา โยนิโสมนัสิการ 040041 อาสายุวกาชาด
814 32675 ธัญจิรา สุขไชยวรรณ 040041 อาสายุวกาชาด
815 32677 นันทินี หม่องเป็ง 12001 เคมีใกล้ตัว
816 32679 ปรางทอง เครือยอด 12002 ฟิสิกส์เค็ม
817 32680 ปานทิพย์ อิ่นแก้ว 05009 ห้องสมุด
818 32681 อัญชิสา ยาสมุทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
819 32683 มัทนียา จินดาวงศ์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
820 32684 มาริสสา ก๋าแก้ว 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
821 32686 ลัดดาวัลย์ เครือพุด 07001 วัยรุ่น วัยใส
822 32687 สุภาภรณ์ ศรีคำปัน 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
823 32688 อรสา หมื่นคำ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
824 32689 อารยา มายิด 12002 ฟิสิกส์เค็ม
825 32691 เขมชาติ พงษ์วารินทร์ 03004 Create Game
826 32694 ไชยวัฒน์ ตรียาวรกุล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
827 32695 ฐิตินันท์ สถานป่า 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
828 32696 ณัฐวุฒิ เทพจักร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
829 32697 ธนกร วงศ์ใหญ๋ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
830 32698 พฤฒิภูมิ ปัญโญ 05010 ห้องสมุด
831 32705 ศักรภพน์ ปาปวน 06006 บาสเกตบอล
832 32708 ศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
833 32710 คณพร ศรีแก้ว 05010 ห้องสมุด
834 32713 ชนกนันท์ สลีสองสม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
835 32716 ณัฐวรรณ พลาวัสนันทน์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
836 32718 ธันย์ชนก พินิจ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
837 32719 บุษยมาศ ปัญโญ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
838 32722 พิยดา ภูแม่นเขียน 05009 ห้องสมุด
839 32723 แพรวา ทองฑีฆา 05009 ห้องสมุด
840 32724 ณัฏฐณิชา ดวงทิพย์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
841 32725 วิชญา มณีจันทร์สุข 08003 ดนตรีพื้นเมือง
842 32726 ศิขรินธาร กันทะปวน 08004 ดนตรีไทย
843 32727 สกุลรัตน์ พรหมธิ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
844 32729 อรพรรณ บุญแต่ง 15004 ศิลป์สร้างชีพ
845 32730 อาทิตยา นวลคำ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
846 32731 กฤษฎา กองนาค 06001 เปตอง
847 32732 ชานนทร์ ปวงงาม 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
848 32733 ณัชพล เขื่อนขัน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
849 32734 ณัฐวุฒิ จุมปูสาร 05010 ห้องสมุด
850 32735 วทัญญู ดวงคิด 06001 เปตอง
851 32736 ธนกริช ปงกันมูล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
852 32737 ธนโชติ คำพร 040041 อาสายุวกาชาด
853 32739 นวเทพ นันไชย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
854 32740 ปิยภัคดิ์ สีดาน้อย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
855 32741 พฤทรพล คำน้อย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
856 32742 ศุภณัฎฐ์ พลเยี่ยม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
857 32744 อภิชาติ แซ่เติ๋น 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
858 32747 จรุชา ธรรมศิริ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
859 32748 กัญญาณัฐ เตชะนันท์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
860 32749 ชลธิดา ศรีบุรินทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
861 32750 สุเมธ วนาเจริญธรรม 06001 เปตอง
862 32751 ชามาวีร์ ตาหล้า 10013 English game
863 32752 ณหทัย อะทะวงษา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
864 32753 ณิชกมล นัยนา 12002 ฟิสิกส์เค็ม
865 32754 นันนา อภิวงศ์ษา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
866 32755 ธัญญากร จันทร์มีทรัพย์ 05010 ห้องสมุด
867 32756 ธัญรัต สิทธิบุญมา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
868 32757 ธัญรัตน์ ลาวพันธ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
869 32758 นารีรัตน์ พุทธตาล 12009 ฟิสิกส์
870 32759 ปภัสสร ยศกันโท 080012 ร้องประสานเสียง
871 32760 ประกายดาว วัณโณ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
872 32761 พิริญาภรณ์ สิงหาภู 07002 ชวนคิด ชวนทำ
873 32763 เมวรินทร์ อารีย์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
874 32764 รวินันท์ พุดศรี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
875 32765 วันวิสา เครือเทพ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
876 32766 สายธาร ประทุมชัย 080013 cover
877 32767 นวพร เอื้ออำนวย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
878 32768 สุภาวดี มาทพงษ์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
879 32769 สุวิมล หมดกลม 11013 กฎหมาย
880 32771 กรวิชญ์ ประทุมดี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
881 32773 จีราวัฒน์ โชคมั่งมีพิศาล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
882 32775 ณัฐพล สิงห์เสนา 12009 ฟิสิกส์
883 32776 ธนกฤติ ชมตระกูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
884 32777 ธเนศวร อำมาตย์มณี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
885 32779 วีระกร ตารินทร์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
886 32780 ศักย์ศรณ์ ปิมปา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
887 32781 ศิรพล มะโนวัง 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
888 32782 สถาพัฒน์ สาวิวัตร 08004 ดนตรีไทย
889 32783 สุภัทร ตื้อยศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
890 32785 กรพรรญา แสงแลบ 12009 ฟิสิกส์
891 32786 จิตรนภา ผาพบุญ 12016 Gifted ชีวะ
892 32787 จินตนา จองเเค 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
893 32788 โชติกา ดวงนิล 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
894 32789 ณัฐชยา สุวรรณ์ 12009 ฟิสิกส์
895 32790 ธัญรดา วงค์ตุ้ย 08004 ดนตรีไทย
896 32791 ธีมาพร ศิริธร 12002 ฟิสิกส์เค็ม
897 32793 ปิยนาถ ผาสบ 05010 ห้องสมุด
898 32794 เปมิกา ยี่ภิญโญ 080013 cover
899 32795 พรชนก กุลดี 080012 ร้องประสานเสียง
900 32796 พรวิสาห์ จ่ากุญชร 12002 ฟิสิกส์เค็ม
901 32798 แพรวพรรณ วงค์ใหญ่ 08004 ดนตรีไทย
902 32799 วิภูษณา สมดี 040041 อาสายุวกาชาด
903 32800 ศิริรชา มหาบัน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
904 32801 ศิริลักษณ์ พุมมาเวียง 12002 ฟิสิกส์เค็ม
905 32803 สุทัตตา คำปาตัน 040041 อาสายุวกาชาด
906 32804 สุพิชญา เกษเเก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
907 32805 สุภัทรา หัตถกอง 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
908 32806 สุมิญา กันทะวงค์ 10020 Calligraphy Club
909 32807 อภิชญา หม่อมพกุล 040041 อาสายุวกาชาด
910 32808 อริยาภัทร์ บุรศักดิ์วราฤทธิ์ 08006 โยธวาทิต
911 32809 อัลิปรียา จันทร์อิน 12016 Gifted ชีวะ
912 32811 ชิษณุพงศ์ แก้วตั้ง 08001 ดนตรีสากล
913 32813 ธนากร รุ่งโรจน์วงศ์ศรี 11003 เจียงฮายหรรษา
914 32814 ปกรณ์ หวุ่ยแม 04010 Gifted Math
915 32817 วัชระ หวลอารมณ์ 12009 ฟิสิกส์
916 32819 กนกวรรณ จันจม 15004 ศิลป์สร้างชีพ
917 32820 กนลรัตน์ เถรนิยม 080012 ร้องประสานเสียง
918 32822 กัญญาวีร์ ธุระวรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
919 32823 กิตติยา สุวรรณ์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
920 32824 จิดาภา ลังกาพินธ์ 12016 Gifted ชีวะ
921 32825 จินตนา อุทุมภา 080012 ร้องประสานเสียง
922 32827 ฐิติมา หงษ์ภักดี 12002 ฟิสิกส์เค็ม
923 32828 ณัฐนิช เจริญกิจ 040041 อาสายุวกาชาด
924 32829 ณิชาพัชร์ ดอนลาว 040041 อาสายุวกาชาด
925 32830 ทิตยา สมุดความ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
926 32831 ทิพย์เกษร วิลัยพงษ์ 10013 English game
927 32834 ปนัสยา อภิธนัง 12001 เคมีใกล้ตัว
928 32835 ปานศิลา ทาสี 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
929 32836 ปาริชาติ เชียงทา 040041 อาสายุวกาชาด
930 32837 พรญาณี สันธิ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
931 32838 พิมพ์ลดา ปัดนา 040041 อาสายุวกาชาด
932 32839 ฟาริดา ภักดี 12001 เคมีใกล้ตัว
933 32841 ม่านไหม ศรีอิคำ 12018 พี่สอนน้อง
934 32842 วราพร ฟองสมุทร 08001 ดนตรีสากล
935 32843 วิชญาพร สุขเกษม 08001 ดนตรีสากล
936 32844 สกุลณา ชาวไชย 040041 อาสายุวกาชาด
937 32845 สายธารทิพย์ ศรีวุธิ 04010 Gifted Math
938 32846 สุพิชชา มหาวุฒิ 12009 ฟิสิกส์
939 32847 สุมิตรา อุปนันท์ 080012 ร้องประสานเสียง
940 32848 โสภิดา คำรูญ 12001 เคมีใกล้ตัว
941 32849 หยกฟ้า กามล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
942 32851 กวิน เทพวงค์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
943 32852 ชัยวิชิต วันยาม 11003 เจียงฮายหรรษา
944 32853 ณพสิทธิ์ บุญของ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
945 32855 ทัตพล ศิริชัย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
946 32856 ธนันท์ บุญกอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
947 32857 ธีทัต กาวิละมูล 08001 ดนตรีสากล
948 32858 ปรัชญา คำอ้าย 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
949 32859 พงศกร เมฆสกุล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
950 32861 พีรดนย์ ลือศักดิ์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
951 32862 พีรศักดิ์ วิวัฒนวงศ์ธร 11003 เจียงฮายหรรษา
952 32863 บุณณดา เเก้วสว่าง 040041 อาสายุวกาชาด
953 32864 อภินันท์ กองกันทะ 05010 ห้องสมุด
954 32866 กมลชนก คิดข้างบน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
955 32867 กิตติยา ทองดีนอก 11003 เจียงฮายหรรษา
956 32868 เกศินี ดีสวน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
957 32869 ขวัญจิรา แนวลาด 11003 เจียงฮายหรรษา
958 32870 จันทร์เจิดจ้า สุริยะไชย 10013 English game
959 32871 เมธาสิทธิ์ อินเทพ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
960 32872 ธัญชนก โนจา 12001 เคมีใกล้ตัว
961 32873 ธัญญามาส ตาหล้า 11003 เจียงฮายหรรษา
962 32874 ธัญลักษณ์ ตาหล้า 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
963 32876 บุญฑริการ์ ทิพย์ประสงค์ 040041 อาสายุวกาชาด
964 32877 ประกาญแก้ว คำทับทิม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
965 32878 ปาริชาติ รอดดิษฐ 12016 Gifted ชีวะ
966 32879 พรนภัส พลฤทธิ์ 04010 Gifted Math
967 32881 พิมพ์ลภัส สิริพารากุล 11003 เจียงฮายหรรษา
968 32882 ภัทรมัย แก้วสมนึก 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
969 32883 มัญฑิตา วงศ์วาลย์ 12001 เคมีใกล้ตัว
970 32884 วณิชชกร วังมูล 11003 เจียงฮายหรรษา
971 32885 วรางคณา บัวชัย 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
972 32887 อังคณา บุญดี 12002 ฟิสิกส์เค็ม
973 32889 อาทิมา บุญเลิศ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
974 32890 เอลียาห์ สินเปียง 040041 อาสายุวกาชาด
975 32960 ณภัทร ปั้นเนตร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
976 32962 โสภิดา ศิริคนธ์ประเสริฐ 080013 cover
977 32969 ยศภัทรา เต็มเสาร์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
978 32972 คริษฐ คีรีแก้ว 04003 A-math
979 32973 ชนินทร์ แสนสงคราม 08006 โยธวาทิต
980 32974 ชิษณุพงศ์ โปธา 04003 A-math
981 32975 ติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล 04012 Sudoku
982 32976 ธนดล หมื่นมโน 04003 A-math
983 32977 นันทวัฒน์ นันต๊ะ 08006 โยธวาทิต
984 32979 พรพิพัฒน์ จุมปา 06005 กรีฑา
985 32980 พีรัชพงษ์ ทองบำเรอ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
986 32981 ภัชรพงศ์ อินทรีย์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
987 32982 มิ่งขวัญ ทิพย์ทอง 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
988 32984 กนกพร จารุวัฒนสุนทร 08005 นาฎศิลป์
989 32985 กัณฐิกา เทพสุรินทร์ 08006 โยธวาทิต
990 32986 จารุวรรณ วงศ์ดวง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
991 32987 ชญานิจ วงศ์ษา 04005 Math Project
992 32988 ชวัลลักษณ์ ลังกากาศ 04003 A-math
993 32989 ชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
994 32990 กฤตพร ฉิ่งทองคำ 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
995 32991 ณิชกานต์ สุริยสาร 06004 ฟุตซอล
996 32992 กฤษณพันธุ์ สนชาวไพร 04005 Math Project
997 32993 ทสพร อารีย์ 04005 Math Project
998 32994 ภานุพงศ์ สมสิทธิ์ 03002 Model Designer
999 32995 ศรสวรรค์ สังข์ศิริพงษ์ 06005 กรีฑา
1000 32997 ธิระดาภร ปัญญาบุญ 04003 A-math
1001 32998 ธีริศรา สันดอนทอง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1002 32999 นรารัตน์ คำภีระ 04005 Math Project
1003 33000 บูยะ มาเยอะ 08001 ดนตรีสากล
1004 33001 ปัณณธร วรปัญญาสกุลชัย 04003 A-math
1005 33002 ปานไพลิน กันทะคำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1006 33003 ปิยาภรณ์ สุวรรณคำ 06004 ฟุตซอล
1007 33004 ภัควลัญชญ์ เทียนทอง 08002 ศิลปะไทย
1008 33005 ภัทรภร กาวิชัย 04005 Math Project
1009 33006 รัตนาพร จรรยา 04005 Math Project
1010 33007 จิตร์จรัญ คืนมาเมือง 06004 ฟุตซอล
1011 33008 ศศิธร จันทาพูน 08002 ศิลปะไทย
1012 33009 กรกนก พรมรักษ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1013 33010 หัทยา สติหทัย 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1014 33011 อาริยา ทิพพิลา 04005 Math Project
1015 33012 ธีรนันท์ แซ่ลู่ 06005 กรีฑา
1016 33013 จักรี ปัญญารส 04012 Sudoku
1017 33014 ณัฐชยา แก้วตา 08006 โยธวาทิต
1018 33015 ธนวัฒน์ แก้วรากมุข 08006 โยธวาทิต
1019 33016 ธนาธิป เดือนขาว 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1020 33017 ภูมิภัทร วงค์สถิตย์ 03007 API สร้างสรรค์
1021 33018 พุฒิพงศ์ ตาลาน 04012 Sudoku
1022 33019 วชิรากร จี้ปัน 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1023 33020 วิทยา คำเงิน 06001 เปตอง
1024 33021 ศรัณญ์ แข็งแรง 03007 API สร้างสรรค์
1025 33022 สงกรานต์ สมเพชร 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1026 33023 สันติภาพ พรอิทธิกิจ 04012 Sudoku
1027 33024 ชยุตชัย ไฝเครือ 03007 API สร้างสรรค์
1028 33025 กมลกานต์ วานิชพิพัฒน์ 08005 นาฎศิลป์
1029 33026 เขมจิรา รัตนประภาไพบูลย์ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1030 33027 เขมจิรา อินใจยา 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1031 33028 กีรติกร แสนพวง 10015 Cross word ม.ต้น
1032 33029 ชยุดา พาเนตร 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1033 33030 ฐิติมา ปิงเมือง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1034 33031 ณญาดา สุภาวรรณ์ 08002 ศิลปะไทย
1035 33032 ณฐพร อิ่นแก้ว 06005 กรีฑา
1036 33033 ณัฐชา คำฟู 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1037 33034 ธัญชนก รอดอินทร์ 04005 Math Project
1038 33035 ธัญชนก พงษ์ปัญญาศรี 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1039 33036 นภัสสร ยอดระบำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1040 33037 ปาณิสรา หมื่นเถสกุล 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1041 33039 พิชญ์หทัย ยอดสุวรรณ์ 04003 A-math
1042 33040 พิชญาภา บุญนะ 04005 Math Project
1043 33041 พีรดา ทาบุญสม 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1044 33042 รัชฏาภรณ์ ณ ลำปาง 06005 กรีฑา
1045 33043 ณัชชา ชัยประหลาด 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1046 33044 ศุภิกา ปงธิยา 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1047 33045 สุชัญญา การคนซื่อ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1048 33046 สุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร 04005 Math Project
1049 33047 สุนิศา มีเสรี 06005 กรีฑา
1050 33048 เสาวลักษณ์ จันทร์ใจ 10015 Cross word ม.ต้น
1051 33049 อัญชิสา ใจวัง 08006 โยธวาทิต
1052 33050 อาทิตยา จันทาพูน 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1053 33051 อารียา โนราช 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1054 33052 ก้องภพ แสนไพ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1055 33053 ขวัญชัย กับปะหะ 03002 Model Designer
1056 33054 ชลวิชญ์ ไชยชมภู 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1057 33055 ชินวัตร ตันตา 04005 Math Project
1058 33056 ณัฐดนัย บุตตะชา 03002 Model Designer
1059 33057 ณัฐภัทร แสนใจยา 06001 เปตอง
1060 33058 ดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์ 03002 Model Designer
1061 33059 เทวฤทธิ์ แก้วใหม่ 06001 เปตอง
1062 33060 ปฏิพัทธ์ ถมหนวด 03007 API สร้างสรรค์
1063 33061 กนกพร พรมรักษ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1064 33062 รณกร กองใจ 06006 บาสเกตบอล
1065 33063 เลิศนรา มีโสภา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1066 33064 อภิสิทธิ์ วรพัฒน์ 04005 Math Project
1067 33065 ภูมิน คำสมุทร 03002 Model Designer
1068 33066 นพนันท์ สมพงษ์ 06005 กรีฑา
1069 33067 กัลยกร ไชยเจริญ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1070 33068 พัชรีพร อิ่นคำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1071 33069 กุลนัทชา ชุมภู 03005 Computer Animation
1072 33070 จิราภรณ์ บุญเทียน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1073 33071 ชญาภา แรกข้าว 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1074 33072 ชลธิชา แสนใส 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1075 33073 ฑิตยา นาคปลอด 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1076 33074 ณัฐรัตน์ จันทร์ตุ้ย 04003 A-math
1077 33075 ประภาวรินทร์ เพชรใจศักดิ์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1078 33076 ดารินทร์ แสนลี่ 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1079 33077 ธนัชญา กันคำ 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1080 33078 ธัญพร นางแล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1081 33079 ธิดาทิพย์ สารคาม 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1082 33080 นฤมล ไชยมาศ 06005 กรีฑา
1083 33081 นันทิกาญจน์ ไชยสาร 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1084 33082 นิชาภรณ์ หลวงนัน 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1085 33084 พรลภัส ปูนันท์ 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1086 33085 เพิ่มพูนทรัพย์ มณีรัตน์ 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1087 33086 ภัคธีมา เป็นมงคล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1088 33087 วรรณวิษา มณีจันทร์สุข 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1089 33088 ศุภาวรรณ ใจพรม 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1090 33089 วรพงค์ กิตตินาม 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1091 33090 อภิชญา ไชยสุข 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1092 33091 อมรประภา อภิวงค์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1093 33092 พงศ์ดนัย สิทธิขันแก้ว 14004 Vocabulary club
1094 33093 เฉลิมชัย เทพปินตา 14002 Lanna News letter
1095 33094 โซเฟียน เมนดาส 14004 Vocabulary club
1096 33095 ธัญพฤกษ์ วงศ์ใหญ่ 14002 Lanna News letter
1097 33096 ไหมสุรีย์ ยะโก๊ะ 14003 Drama club
1098 33097 ธนกร คีรีแก้ว 14004 Vocabulary club
1099 33098 พฤกษา จารุพรวิมล 14003 Drama club
1100 33099 สุธิดา สุตะวงค์ 14003 Drama club
1101 33100 ศักย์ศรณ์ จันทร์สว่าง 14004 Vocabulary club
1102 33101 สรวิชญ์ ลือสุวรรณ์ 14004 Vocabulary club
1103 33102 กฤตยา ภิราษร 14003 Drama club
1104 33103 กัญญาพัชร จุมปู 14003 Drama club
1105 33104 กัลย์รวี ไชยบุญเป็ง 14003 Drama club
1106 33105 คีตภัทร ทนันชัย 14003 Drama club
1107 33106 จีราภา จีระยา 14003 Drama club
1108 33107 ฐานิดา นักไร่ 14003 Drama club
1109 33108 ศุภาพิชญ์ ลินลาด 14003 Drama club
1110 33109 ธรีรัตน์ จรุงรักษ์ 14003 Drama club
1111 33110 ธัญญารัตน์ ใจเปี้ย 14003 Drama club
1112 33111 ปิยะรัตน์ กันทะจันทร์ 14003 Drama club
1113 33112 ปฐมาพร ภักดี 14003 Drama club
1114 33114 วิภา คำแก้ว 14003 Drama club
1115 33115 วิลาสินี กันทะวงค์ 14003 Drama club
1116 33116 ศุภรัตน์ กองร้อยอยู่ 14003 Drama club
1117 33118 สรียา ชลอยเมฆ 14003 Drama club
1118 33119 สายสุดา ทรายคำ 14003 Drama club
1119 33120 ปิยากร อินทรชาติ 14003 Drama club
1120 33121 งามจิรา คงตาล 14003 Drama club
1121 33123 พีรพัฒน์ เจียมเสงี่ยม 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1122 33124 ฐิติวัสส์ อิสสระภาพ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1123 33125 น้อย นามอ้าย 08006 โยธวาทิต
1124 33126 นัทฐพงศ์ แก้วหน่อเมือง 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1125 33127 นาเคนทร์ โยคำ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1126 33128 ธันยพร เดือนขาว 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1127 33129 เนตรชนก หากัน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1128 33130 วิชิดา นพรัตน์สุดากุล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1129 33131 หฤทัย โลหะ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1130 33132 ขวัญเรือน สมคิด 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1131 33133 ชนิตา รัตนวิริยะชัย 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1132 33134 ชาฏิมาภรณ์ บุตรคำ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
1133 33135 ปภาวีร์ พรีศักดิ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1134 33136 ประกายฟ้า โอกาสวิลัย 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1135 33137 รุ่งทิวา เจริญ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
1136 33138 เรณุศร ไชยเจริญ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1137 33139 สุวิชญา แปงนุจา 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1138 33140 อำภา ยอลึ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1139 33141 ธีรภัทร นุ้ยบ้านด่าน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1140 33142 อภิรัตน์ จอมเจดีย์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1141 33143 ปัณฑารีย์ ขัดมอน 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1142 33144 รักติบูล ดวงยานะ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1143 33145 ศรีจันทรา จันทร์จีรัสถ์ 12013 เคมี(ติว)
1144 33146 สุทธิดา คีรีคามสุข 12006 สร้างสุข
1145 33147 นวียา สุนารัตน์ 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1146 33148 ตรีรัตน์ พูเบียะ 12006 สร้างสุข
1147 33149 ปภาวี วงค์จินดา 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1148 33150 กันตพัฒน์ สุวรรณเหมย 02006 อาหารไทย
1149 33151 เพชรลดา ชาวปรางค์ 080012 ร้องประสานเสียง
1150 33152 ณัฐวุธ วัฒนอำพรรณ 02006 อาหารไทย
1151 33153 ธีรทีปต์ บุญเลิศ 02006 อาหารไทย
1152 33154 ธีรภาพ คัมภีร์สัจจะ 08001 ดนตรีสากล
1153 33155 นพณัฐ ก้างออนตา 080013 cover
1154 33156 พรพิพัฒน์ ทัศหล่อ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1155 33157 วุฒิไกร ตุ่นแก้ว 02006 อาหารไทย
1156 33158 ศตวรรษ มะโนใจ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1157 33159 อัศวิน ปิมปา 02006 อาหารไทย
1158 33160 อธิชนัน รุจิรานิรัติศัย 02006 อาหารไทย
1159 33161 กนกพร มูลสถาน 080012 ร้องประสานเสียง
1160 33162 กัญญาวีร์ มณีรัตน์ 02004 งานประดิษฐ์
1161 33163 คัทรินทร์ มะโนวงค์ 08004 ดนตรีไทย
1162 33164 เจนจิรา สิงขรชัยรัตน์ 05009 ห้องสมุด
1163 33165 เจียมิน ลี 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1164 33168 ญาณิศา ตุ้ยน้อย 05009 ห้องสมุด
1165 33169 ฑีฆายุ ชุ่มมงคล 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1166 33170 ณัฐกานต์ หินแรง 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1167 33171 ณัฐนิชา พจนสุนทร 05010 ห้องสมุด
1168 33172 ณัฐนีย์ เอมมิลี่ แอสคิว 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1169 33173 ณัฐมน ผลชีวิน 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1170 33174 ณัฐริกา จิ๋วสาคร 08004 ดนตรีไทย
1171 33175 ธัญญาศิริ ใจน้อย 05009 ห้องสมุด
1172 33176 นภัสสร เสาร์เปา 08006 โยธวาทิต
1173 33177 ณรดา สุภายศ 05007 ห้องสมุด
1174 33178 นันท์นภัส คะอูป 05010 ห้องสมุด
1175 33179 บูชู มาเยอะ 05009 ห้องสมุด
1176 33180 ปพิชญา ทิพย์แดง 06005 กรีฑา
1177 33182 พรพนิต ราชสมบัติ 08004 ดนตรีไทย
1178 33184 ภัณฑิรา ศรีภูธร 08004 ดนตรีไทย
1179 33185 ศศิวิมล สีพรมมา 08002 ศิลปะไทย
1180 33186 ศิรินภา มณีรัตน์ 05009 ห้องสมุด
1181 33187 สิริญญาธร กุสาปัน 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1182 33188 สุภาภรณ์ คำแก้ว 06006 บาสเกตบอล
1183 33189 อังคณา ใจผัด 08004 ดนตรีไทย
1184 33191 ชินนพัฒน์ บุญตัน 08006 โยธวาทิต
1185 33192 เดชาวัต จอมมล 08001 ดนตรีสากล
1186 33193 ธีรพงศ์ สันธิ 10013 English game
1187 33194 นภัทร ประกอบกิจ 08001 ดนตรีสากล
1188 33195 กนกพล นุชนิยม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1189 33196 วุฒินนท์ โตวณิชยการกูล 03002 Model Designer
1190 33197 สุทธิกานต์ ชำนาญการ 08006 โยธวาทิต
1191 33198 สุธินันท์ วุฒิชัย 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1192 33199 อัครพล ใหม่แก้ว 06006 บาสเกตบอล
1193 33200 เกศกนก อะโน 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1194 33201 เกศสุดา พระกิณี 08001 ดนตรีสากล
1195 33202 จิณณพัต วันดี 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1196 33203 จุฑามาศ ปุยคำ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1197 33204 ชนวร บุญต่าย 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1198 33205 ชุติกาญจน์ เส็งตากแดด 08006 โยธวาทิต
1199 33206 ณัฐณิกา ปาละสอน 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1200 33207 ไอรดา แสนคำก้อน 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1201 33208 ธนาภรณ์ ปะดุกา 02004 งานประดิษฐ์
1202 33210 นวพร เกสรนวสิน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1203 33211 นัฐธิดา จี้อาทิตย์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1204 33212 ปริยากร ท้าวแก่นสาร 080012 ร้องประสานเสียง
1205 33213 พรหมพร ดวงริน 02004 งานประดิษฐ์
1206 33214 พิมพ์ชนก ผักก่าเขียว 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1207 33215 รมิตา ชุมภูสมษา 08001 ดนตรีสากล
1208 33216 รังสิมา ปินตาวงศ์ 08001 ดนตรีสากล
1209 33217 สิทธิกร วันดี 03007 API สร้างสรรค์
1210 33218 รัตติญา นาถึง 02004 งานประดิษฐ์
1211 33219 รินรดา ไชยชมภู 08001 ดนตรีสากล
1212 33220 วรัญชญา กรมาทิตย์สุข 02004 งานประดิษฐ์
1213 33221 ศรุตา สมยาราช 08001 ดนตรีสากล
1214 33222 ศวิตา โว่ยหยื่อ 08001 ดนตรีสากล
1215 33223 ศิวาพร ธุวงศ์ษา 06006 บาสเกตบอล
1216 33224 ศศิธร คำทราย 08005 นาฎศิลป์
1217 33225 สิริยากร แสนโสม 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1218 33226 สุชานันท์ คำหม้อ 02004 งานประดิษฐ์
1219 33227 สุพิชธิฌา อินทรเกษม 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1220 33228 อัจฉริยา จันต๊ะ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1221 33230 เฉกชนม์ โยพนัสศักดิ์ 10013 English game
1222 33231 ชนุดม หมั่นคิด 08006 โยธวาทิต
1223 33232 ณัฐนนท์ นาสี 08001 ดนตรีสากล
1224 33233 ณัชพล บัวผัด 08001 ดนตรีสากล
1225 33234 ณัฐนนท์ ยานะทวี 08001 ดนตรีสากล
1226 33236 เปรมศักดิ์ เปรมตระกูล 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1227 33237 ภูวสิษฏ์ ทับเหล็ก 10013 English game
1228 33238 รัฐภูมิ คำจ้อย 06004 ฟุตซอล
1229 33239 วรพันธ์ มาฟู 08001 ดนตรีสากล
1230 33240 ศรศิลป์ ใจมูลมั่ง 08001 ดนตรีสากล
1231 33241 อิทธิกร ลำดวน 04012 Sudoku
1232 33242 กรชนก สมวาส 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1233 33243 กิตติยา เหรียญแก้ว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1234 33244 เกศนี ไอ่เย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1235 33245 จองใจ แซ่แจ๋ว 08002 ศิลปะไทย
1236 33247 ณวรา สุภายศ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1237 33248 ณัฏฐณิชา เมืองยศ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1238 33249 ณัฐธิดา พรหมเสน 06004 ฟุตซอล
1239 33250 ณัฐริกา เขื่อนเพชร 08005 นาฎศิลป์
1240 33251 ธนาภัทร ภูสว่างวงค์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1241 33252 ฑิตยา มังปัญญา 06004 ฟุตซอล
1242 33253 ธนัชชา จันทิมา 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1243 33254 ธิดารัตน์ ทินนา 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1244 33255 นภสร ปัญญา 08002 ศิลปะไทย
1245 33256 นวินดา บังใบ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1246 33257 นารีนาฎ นางแล 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1247 33258 เนตรดาว ศรีรักษา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1248 33259 ดวงรัตน์ เครือยอด 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1249 33260 พรรณรัตน์ ชัชวรัตน์ 10006 ออเคสตร้า
1250 33261 พัชริญา ไชยน้อย 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1251 33262 พิมมาดา แก้วสืบ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1252 33263 มิ่งกมล วรรณา 06004 ฟุตซอล
1253 33264 มินตรา อ่วมเปี่ยม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1254 33265 ชุณหกาญจน์ บุญเพชร 02006 อาหารไทย
1255 33266 สุวนันท์ เยเบอกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1256 33267 อักษิกา วิริยะตระกูลธร 06004 ฟุตซอล
1257 33268 อาฑิตยา บัวรัตน์ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1258 33269 อารยา เบียงทูกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1259 33270 กฤษฎี วังมูล 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1260 33271 เฉลิมชัย จินะราช 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1261 33272 ชยิน โพธิ์งาม 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1262 33273 ชิษณุพงศ์ จันต๊ะโก 06001 เปตอง
1263 33274 ธนาธิป เตชะนันท์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1264 33275 ธวัชชัย ดวงมาลา 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1265 33276 นิธิกร อรหิรัญนุกูล 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1266 33277 เบิร์ด บุญมี 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1267 33278 ประภากร พรมรัตน์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1268 33279 ปุญญพัฒน์ ขาววัด 03007 API สร้างสรรค์
1269 33280 ยุทธนา กาจินะ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1270 33281 ศรัณย์ภัทร จันทร์เลน 03007 API สร้างสรรค์
1271 33282 อนิรุทย์ โพทาพิจิตร 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1272 33283 กรกช ชัยประเสริฐวิทย์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1273 33284 กฤษณา หมื่นคำ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1274 33285 จินตนา บุศดี 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1275 33286 ชนาภา เขื่อนคำ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1276 33288 ชิดชนก เวียนรอบ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1277 33289 ณัชชา เบเช่ 05010 ห้องสมุด
1278 33290 ณัชชา ไชยแก้ว 080012 ร้องประสานเสียง
1279 33291 ณิชารีย์ ฝั้นต่างเชื้อ 05007 ห้องสมุด
1280 33292 ธัญรัตน์ นางแล 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1281 33293 นริศา บุญอยู่ 06004 ฟุตซอล
1282 33294 นัทธมน ชัยแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1283 33295 ประทานพร บุญสม 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1284 33296 ปาริชาติ ไชยวงค์ทอน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1285 33297 พรสวรรค์ โนสุยะ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1286 33298 พลอยริน อ้ายมูล 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1287 33299 พิมพ์นิภา อินต๊ะมา 05010 ห้องสมุด
1288 33300 ยุวธิดา เลาดี 08002 ศิลปะไทย
1289 33301 รสริน ชาดุ 05009 ห้องสมุด
1290 33302 รัชดาพรรณ์ รักป่า 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1291 33303 ศุภลักษณ์ จันทร์มา 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1292 33304 สิรีธร จุลนวล 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1293 33305 สุภัสสร อุดขา 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1294 33306 อมลวรรณ มาเยอะ 05007 ห้องสมุด
1295 33307 รวินันท์ รวมสุข 08002 ศิลปะไทย
1296 33308 อรุณี เยลู 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1297 33309 อารี เบเช 05009 ห้องสมุด
1298 33310 ก่อกุศล อุดร 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1299 33311 กิตติกวิน แสงคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1300 33312 ชนาธิป พื้นนวน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1301 33313 ชวพงศ์ ใจมิภักดิ์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1302 33314 ธนาพล นาถประเสริฐสกุล 06006 บาสเกตบอล
1303 33315 ธนาวุธ นิยม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1304 33316 นภภูมิ อุ่นเป็ง 06001 เปตอง
1305 33317 นลธวัช หงษ์หิน 06006 บาสเกตบอล
1306 33318 ภากร ทะปัญญา 10013 English game
1307 33319 ภูมินทร์ บับพาน 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1308 33320 ภูมิภัทร จิตรครองสิทธิ์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1309 33321 เมธาวิน มีมาก 06004 ฟุตซอล
1310 33322 ราเมศวร์ ปินตาคำ 06004 ฟุตซอล
1311 33323 วรัณญู ตุ้ยวงษ์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1312 33324 ศักดิ์ศรุต สักกะวงศ์ 08006 โยธวาทิต
1313 33325 ศิวกร สมฤทธิ์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1314 33326 ศุภวิชญ์ ไชยรัตน์ 06001 เปตอง
1315 33327 อาเจอ หมื่อแลกู่ 06004 ฟุตซอล
1316 33328 กนกพร มาคุณ 08006 โยธวาทิต
1317 33329 กฤษฎาภา รุ่งธนาเจริญ 08006 โยธวาทิต
1318 33330 นัยนา วรรณะชัย 11014 สังคมศึกษา
1319 33331 กานต์ธิดา ต๊ะนัย 06004 ฟุตซอล
1320 33332 จุฑามาศ โสภณเอื้ออำนวย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1321 33333 ชาลิสา คำฟู 11014 สังคมศึกษา
1322 33334 ชุติการณ์ ไชยสลี 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1323 33335 ณัฐกานต์ คิ้วสุวรรณวงศ์ 11014 สังคมศึกษา
1324 33336 ทิพวัลย์ มะโนสุข 11014 สังคมศึกษา
1325 33337 นิรมล ไชยโน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1326 33338 ปนัดดา ราชอุ่น 08006 โยธวาทิต
1327 33339 ปรินดา ศรีสม 06004 ฟุตซอล
1328 33340 พิชชากร แก้วเทศ 11014 สังคมศึกษา
1329 33341 วชิรญา อังศิริ 11014 สังคมศึกษา
1330 33342 วรรณนิศา สลีสองสม 11014 สังคมศึกษา
1331 33343 วรัชยา หงษ์หิน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1332 33345 สุพรรณษา ก้อใจ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1333 33346 สุภัค แสงผการ 11014 สังคมศึกษา
1334 33347 สุรีพร จาอินทร์ 11014 สังคมศึกษา
1335 33349 เอมอร แสงคำ 06004 ฟุตซอล
1336 33350 กฤษณพงศ์ วงค์โท๊ะ 10015 Cross word ม.ต้น
1337 33351 กิตติธัช นัยนานนท์ 03007 API สร้างสรรค์
1338 33352 จักรินทร์ สุวรรณรัตน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1339 33353 ธวัชชัย มะโนใจ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1340 33354 นนทกร สุยะวงค์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1341 33355 บุญทวี ปัญแก้ว 11014 สังคมศึกษา
1342 33356 พชรดนัย ฟังเสียง 10015 Cross word ม.ต้น
1343 33357 มาหมัดยูวาย โพธิ์ศรี 03007 API สร้างสรรค์
1344 33358 รัชสิทธิ์ แสงทอง 11003 เจียงฮายหรรษา
1345 33359 วชิรวิทย์ พุทธวงค์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1346 33360 สิทธิโชค เมฆะ 08006 โยธวาทิต
1347 33361 สุกฤษฎิ์ ศุภรประสิทธิ์ 03007 API สร้างสรรค์
1348 33363 กชพร สัจถา 10015 Cross word ม.ต้น
1349 33364 กรรณิกา กาวี 02004 งานประดิษฐ์
1350 33365 กุลนิภา คำยานะ 080012 ร้องประสานเสียง
1351 33366 จีฬาวรรณ คำยานะ 10015 Cross word ม.ต้น
1352 33367 ภิเศก หมอยา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1353 33368 ญามิลา สิทธิจีรัง 10015 Cross word ม.ต้น
1354 33369 ณัฐวดี แก้วเมืองคำ 10015 Cross word ม.ต้น
1355 33370 ทิตญา มีชัย 10015 Cross word ม.ต้น
1356 33371 ธนิดา แก้วรากมุข 10015 Cross word ม.ต้น
1357 33372 ธัญญลักษณ์ สมศรี 10015 Cross word ม.ต้น
1358 33373 นิยตา โพธิ์กระจ่าง 080012 ร้องประสานเสียง
1359 33374 นิรัญญา แก้วมูล 08005 นาฎศิลป์
1360 33375 บุษกรินทร์ กันทะคำแหง 10015 Cross word ม.ต้น
1361 33377 ฟาฮาน่า โนคาน 10015 Cross word ม.ต้น
1362 33378 เฟื่องลดา ใจจู 10015 Cross word ม.ต้น
1363 33379 ภัทธวรรณ เหล่า 08005 นาฎศิลป์
1364 33380 เมธาวี จันทร์แก้ว 10015 Cross word ม.ต้น
1365 33381 รุ่งทิพย์ เศวตบันดาลชัย 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1366 33382 วริศรา ธรรมสอน 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1367 33383 ศุภิสรา กันติ๊บ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1368 33384 สุกัญญา มานู 10015 Cross word ม.ต้น
1369 33385 สุพิชชา ธิราช 10015 Cross word ม.ต้น
1370 33386 สุพิชชา ลาวนันท์ 02004 งานประดิษฐ์
1371 33387 สุธาฬิณี ธิขาว 10015 Cross word ม.ต้น
1372 33388 เกียรติภูมิ ลังกากาศ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1373 33389 อุทัยทิพย์ เส้าเปา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1374 33390 กษิดิ์เดช ไชยจริม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1375 33392 เขมินท์ ภาคำ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1376 33393 ชนวีร์ นามวงค์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1377 33394 ชัยมงคล แสงซื่อ 10003 Cross word
1378 33395 นราวิชญ์ เป็ดวร 06004 ฟุตซอล
1379 33396 ธัญญรัตน์ เมืองมูล 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1380 33397 ณัฐศักดิ์ จันทร์กันธรรม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1381 33398 ศักดิ์สิทธิ์ ทองสุข 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1382 33399 สันติ บุญทิพย์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1383 33400 สิทธิพล ธรรมสอน 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1384 33401 สุธินนท์ วุฒิชัย 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1385 33403 อรรคพล ศรีนิล 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1386 33404 กนกวรรณ วัฒนกุล 05005 ร้านหมอภาษา
1387 33405 กรรณิกา นันตา 11003 เจียงฮายหรรษา
1388 33406 กรวรรณ วงศ์ธานี 11003 เจียงฮายหรรษา
1389 33407 กัลยาพร เวียงอินทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
1390 33408 กานต์ธิดา ทองจันทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
1391 33409 สุริยันต์ คำแดง 08006 โยธวาทิต
1392 33411 ชญาดา วรรณะ 11003 เจียงฮายหรรษา
1393 33412 ญาดา ปาละวงศ์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1394 33413 ณัฐพร กั้วนามน 05005 ร้านหมอภาษา
1395 33414 ทิพย์วรา ดวงสนิท 11003 เจียงฮายหรรษา
1396 33415 เนตรดาว นาวา 05005 ร้านหมอภาษา
1397 33416 ปภาวรินท์ สารเสวก 05005 ร้านหมอภาษา
1398 33417 ปภาวรินทร์ จันทาคำ 05005 ร้านหมอภาษา
1399 33418 พรรณกาญจน์ จักรแก้ว 06003 วอลเลย์บอล
1400 33419 เนตรชนนี สุจา 11003 เจียงฮายหรรษา
1401 33420 พัชรา จะอือ 11003 เจียงฮายหรรษา
1402 33421 พิมพ์มาดา ปาคำ 05005 ร้านหมอภาษา
1403 33422 มณีทิพย์ อิ่นคำ 05005 ร้านหมอภาษา
1404 33423 รติรัตน์ สลีสองสม 05005 ร้านหมอภาษา
1405 33424 รัตติกาล แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
1406 33425 ราตรี มีชีพสม 05005 ร้านหมอภาษา
1407 33426 วริษฐา วงค์เพ็ญ 080012 ร้องประสานเสียง
1408 33427 วีรสตรี จันทรวิมลพันธ์ 05005 ร้านหมอภาษา
1409 33430 กฤตัชญ์ แก้วสุข 08006 โยธวาทิต
1410 33431 จารุพัฒน์ เสรีนิวัฒิ 08005 นาฎศิลป์
1411 33432 ชยุตพงศ์ หอมพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1412 33433 ณัฏฐ์นาถ นฤนาถการุณย์ 02006 อาหารไทย
1413 33434 นัฐวุฒิ มนุพร 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1414 33435 นิธิศ ประชาเดชสุวัฒน์ 06006 บาสเกตบอล
1415 33436 วิลาสินี วงค์ชัยคำ 11014 สังคมศึกษา
1416 33437 ศุภเดช ฉัตรแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
1417 33438 อภิสิทธิ์ อินทร์บุญ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1418 33439 อัครวิชญ์ วงษ์ษา 06006 บาสเกตบอล
1419 33440 อัศวิน พรสมานพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1420 33441 กมลพร ไชยประเสริฐ 10021 ประชาสัมพันธ์
1421 33442 กวินกานต์ เชื้อสะอาด 08006 โยธวาทิต
1422 33443 จิรพาภรณ์ ทวีปวรชัย 05005 ร้านหมอภาษา
1423 33444 จีราวรรณ เมียเชกู่ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1424 33445 จุฬาลักษณ์ เพชรนอก 08006 โยธวาทิต
1425 33446 ชฎารัตน์ สิงห์เชื้อ 09005 นักประชาสัมพันธ์
1426 33447 ชนม์นิภา อยู่กรุด 08002 ศิลปะไทย
1427 33448 ชุติกาญจน์ แสนชัยรุ่ง 08002 ศิลปะไทย
1428 33449 ณัฐิดา จิตตนาค 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1429 33450 นที ศรีสวัสดิ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1430 33451 ธนพร ปัญญะติ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1431 33452 นริศรา ทาบุญสม 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1432 33453 นิพาดา งามดี 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1433 33454 ปพิชญา จักสุจันทร์ 08006 โยธวาทิต
1434 33455 ปภิชญา รอบวนาคาม 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1435 33456 ปุญญาพัฒน์ ณ สาร 09005 นักประชาสัมพันธ์
1436 33457 พนิดา ต๊ะน้อย 080012 ร้องประสานเสียง
1437 33458 พัชราภรณ์ มหาวงค์ 09005 นักประชาสัมพันธ์
1438 33459 ภัคจิรา มณีอินตา 10021 ประชาสัมพันธ์
1439 33460 มนัญชยา มหาวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
1440 33461 ยุภารัตน์ สุขแสน 08006 โยธวาทิต
1441 33462 เยาวลักษณ์ ตันคำ 10021 ประชาสัมพันธ์
1442 33463 รวิสรา มิชัยยา 05005 ร้านหมอภาษา
1443 33464 รัตนมณี จันชุม 08006 โยธวาทิต
1444 33465 สุภัชชา กุลดี 08006 โยธวาทิต
1445 33466 สุวีรยา มาละ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1446 33467 โสภา เตสา 08002 ศิลปะไทย
1447 33468 อรปรียา สิทธิบุญมา 08002 ศิลปะไทย
1448 33469 อาระตี ลือสุวรรณ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1449 33470 กิตติพิชญ์ ดวงมณี 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1450 33471 นิตยา พรหมวงค์ 10020 Calligraphy Club
1451 33472 นฤเบศฐ์ ฉัตรหลวง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1452 33473 บวรภัค ศรีปัญญา 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1453 33474 พรวิภา ตาวัง 10020 Calligraphy Club
1454 33475 กนกพร โคตรปาลี 080013 cover
1455 33476 พีรยา ศรีพุทธา 11013 กฎหมาย
1456 33477 จิดาภา สิงห์คำ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1457 33478 ชโลธร ปินตา 11003 เจียงฮายหรรษา
1458 33479 ชาลินี ปัญโญ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1459 33480 ญาสุมินทร์ โคตรปาลี 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1460 33481 ณัฎฐณิชา ถาวะระ 11003 เจียงฮายหรรษา
1461 33482 ดาวเหนือ จันทร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1462 33483 ทิพานัน เมรินทร์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1463 33484 ภัทรดล ใจยะปัน 11003 เจียงฮายหรรษา
1464 33485 นฤมล ผลเงาะ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1465 33486 ภัททิยา เสมอใจ 11003 เจียงฮายหรรษา
1466 33487 มัณทนา ราชคม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1467 33489 สุนิสา รู้บุญ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1468 33490 รุ่งประภา ทาสุนย์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1469 33491 วริศรา ลพานุพันธุ์ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
1470 33492 อัญชลี สุทา 11003 เจียงฮายหรรษา
1471 33493 นนทพัทธ์ ทิพยกานนท์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1472 33495 กัญญาณัฐ คำชัยวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1473 33496 รณชัย ใบแสง 11003 เจียงฮายหรรษา
1474 33497 ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว 07001 วัยรุ่น วัยใส
1475 33498 จิรัชญา ทาลังกา 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1476 33499 ณัฐวรรณ ยศวงศ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1477 33500 ทิพากร วงค์ดวง 11003 เจียงฮายหรรษา
1478 33501 ปัทมวรรณ กมลเทศ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1479 33502 ธีรดา ธิยะคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
1480 33503 ฟาริดา ทอนบุตรดี 11003 เจียงฮายหรรษา
1481 33504 รัตณาวดี นวลสุข 07001 วัยรุ่น วัยใส
1482 33505 วริทศรา พรมมา 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1483 33506 ปฏิพล ไชยลังกา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1484 33507 สุพัฒตรา วิไลประเสริฐ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1485 33508 กิตติภพ จิตต์สำราญ 10021 ประชาสัมพันธ์
1486 33509 กิตติภูมิ ทิพย์กนก 05007 ห้องสมุด
1487 33510 อภิวิชญ์ ชุ่มมะโน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1488 33511 จักรพงศ์ สุวรรณ 11013 กฎหมาย
1489 33512 ฐตกานต์ ศรีแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
1490 33513 ชนาธิป ศิริรัตน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1491 33514 ชัยธวัช เขียวพุ่มพวง 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
1492 33515 ณัฐวุฒิ ไร่เรือง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1493 33516 พิสิษฐ์ ภูติศานติสกุล 11003 เจียงฮายหรรษา
1494 33517 รัตน์ชนันท์ รุ่งเรือง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1495 33518 ดารินทร์ ธุวะคำ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1496 33520 อรัชพร พิทักษ์ธรรม 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1497 33521 ณัฐพร เรือนคำ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1498 33522 นิลลรัตน์ บุญฤทธิ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
1499 33523 ผาติรัตน์ เตชะ 11003 เจียงฮายหรรษา
1500 33524 บุษยมาส ทุมา 10020 Calligraphy Club
1501 33526 วิราวรรณ ปันติคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
1502 33527 ประภานพรัตน์ ยี่ภิญโญ 10012 การอ่านภาษาอังกฤษ
1503 33528 สิลิลลักษณ์ ห้วยแจ้ง 15004 ศิลป์สร้างชีพ
1504 33529 อังคณา ภัทรพรกุล 10012 การอ่านภาษาอังกฤษ
1505 33530 ชนุตม์ ทวีศักดิ์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1506 33531 ประสพโชค ศรีโสภา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1507 33532 สมรรถชัย วงแหวน 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1508 33533 กัญญารัตน์ เจริญศรีภักดี 11003 เจียงฮายหรรษา
1509 33534 กีรติ สันแก้ว 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
1510 33535 ณัฐพล ศรีธินนท์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1511 33536 ขวัญชีวา ด้วงอ้าย 10020 Calligraphy Club
1512 33537 จิรนุช เกเย็น 10020 Calligraphy Club
1513 33539 ชนิภรณ์ บุญแก้ว 10020 Calligraphy Club
1514 33540 วาสิตา รอดอินทร์ 12018 พี่สอนน้อง
1515 33541 นิชภา คำเที่ยง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1516 33542 ปวินีย์ ศรีวงค์ 10020 Calligraphy Club
1517 33546 วราภรณ์ ถูหลงเพีย 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
1518 33547 กัณฐิกา วณิชธนกิจ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1519 33548 บงกชรัตน์ แสนยาวุฒิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1520 33549 ธัญวรรณ รักพงษ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1521 33550 เจตดิลก กฤตล้ำเลิศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
1522 33551 ภัทรนันท์ ศิริวงษ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1523 33552 พชรพร พรมนิกร 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1524 33553 กฤษฎา สีเขียว 04014 GSP
1525 33554 กิตติชัย ธะปาน 03002 Model Designer
1526 33555 จารุกิตติ์ กอบแก้ว 03002 Model Designer
1527 33556 จีรพันธุ์ จันทร์เล็ก 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1528 33557 ชนสรณ์ วิเศษสถาพร 03002 Model Designer
1529 33558 ชัยวัฒน์ เจริญศักดิ์ 08001 ดนตรีสากล
1530 33559 เดโชพล ติ๊บโคตร 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1531 33560 ไททัญณ วิชาชัย 08001 ดนตรีสากล
1532 33561 ธีธัช แสงบุญเรือง 04014 GSP
1533 33562 เมธาสิทธิ์ หมื่นแก้ว 04014 GSP
1534 33563 รัฐรวี วงค์ไชย 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1535 33564 ฤทธิพร พรหมวะนา 04014 GSP
1536 33565 กนกรัตน์ เตจ๊ะ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1537 33566 กนกวรรณ จักไม้ 03008 หนังสั้น
1538 33567 กฤติยาณี ยาสมุทร 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1539 33568 กัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม 04004 Math Art
1540 33569 กัลยกร ดาษถนิม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1541 33570 จาริยาภรณ์ สามอินต๊ะ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1542 33571 จิรวรรณ อินต๊ะมา 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1543 33572 ชลธิชา จันแก้ว 03005 Computer Animation
1544 33574 ชุติมณฑน์ ปันโปธา 04004 Math Art
1545 33575 ณัฐชา ขันสุธรรม 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1546 33576 ณัฐธิดา รัชชามานนท์ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1547 33577 ทิพย์ญาดา คลังจันทร์ 04004 Math Art
1548 33578 นริศรา อุปรัตน์ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1549 33579 บุญทริกา สมสวัสดิ์ 04004 Math Art
1550 33580 บุษยมาศ สุริยา 08006 โยธวาทิต
1551 33581 ปานชีวา ยะมา 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1552 33582 พิมพกานต์ สุภาวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1553 33583 พิมพ์ศิริลักษณ์ เรือนคำ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1554 33584 เพชรไพลิน ใจโผก 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1555 33585 แพรวรีญา รุ้งตวงรัตน์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1556 33586 มณธิดา ศรีสุวรรณ์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1557 33587 มัณฑนา พิชัยรัตน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1558 33588 โยษิตา ศรีวิชัย 04004 Math Art
1559 33589 รติพร บุญล้วนวรุณพร 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1560 33590 ศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1561 33591 เหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย 04004 Math Art
1562 33592 อินทิรา ธนัพประภัศร์ 04004 Math Art
1563 33593 ชินดนัย สุทธิแสน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1564 33594 นัฐภูมิ ไววาทย์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1565 33595 นันทวัฒน์ ศิริสุวรรณ์ 04004 Math Art
1566 33596 ปกป้อง ร่มศรี 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1567 33597 พงศ์ปณต มณีรัตน์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1568 33598 พัทธดนย์ โฟมากู่ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1569 33599 ภานุวัฒน์ ต๊ะใส 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1570 33600 ภูตะวัน กาญจนากาศ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1571 33601 ภูวรินทร์ อินคำปา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1572 33602 ลัทธิชัย ทศวารี 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1573 33603 ศุภวิชญ์ ชพานนท์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1574 33604 เศรษฐพงศ์ รัตนมณี 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1575 33605 สุธีศิน สีหอำไพ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1576 33606 อธิช กวีกิจอุดม 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1577 33607 อภิเดช อินต๊ะจา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1578 33608 อภิรักษ์ เขื่อนคำ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1579 33609 กมลชนก ศรีสอาด 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1580 33610 กฤติยาลักษณ์ มะสะ 08005 นาฎศิลป์
1581 33611 กัญญ์วรา ศรีเมือง 08005 นาฎศิลป์
1582 33612 กัลยา ยาวิราช 04004 Math Art
1583 33613 โชติมา อัครสุขกุล 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1584 33614 ณ ดลพร สันธิ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1585 33615 ณัฐชา สิริรักษ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1586 33616 ณัฐญาดา ศรีคำ 08005 นาฎศิลป์
1587 33617 ณัฐนรี ไชยลิ้นฟ้า 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1588 33618 ณิชกมล จันคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1589 33619 เณศรา ดาพะโย 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1590 33620 ธัญชนก จินดา 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1591 33621 ธัญภรณ์ เครือวงค์ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1592 33622 นารากร สามัคคีนิชย์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1593 33623 เบญญทิพย์ ชุ่มมงคล 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1594 33624 ปพิชญา รัตนไพบูลย์เจริญ 03005 Computer Animation
1595 33625 พินัทดา ทองเนตร์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1596 33626 พิมพ์ลภัส กาบแก้ว 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1597 33627 ภัทรนันท์ วรรณโน 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1598 33628 ศรุตา ปัญสมคิด 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1599 33629 ศุภาพิชญ์ มารสาร 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1600 33630 สุจิรา ศรีพรม 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1601 33631 สุภาวดี จันทร์มา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1602 33632 อัญชลี ใจอินทร์ 03002 Model Designer
1603 33633 กบิลเศรษฐ์ วงค์ฝั้น 12024 ติววิทย์
1604 33634 จิณณวัตร สุยะ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1605 33635 ชนาธิป โพธิวัฒน์ 08006 โยธวาทิต
1606 33636 ชัยวัฒน์ ดากลาง 12024 ติววิทย์
1607 33637 ณดล ทะลือชัย 12024 ติววิทย์
1608 33638 ทศพล จรรยาสว่าง 12024 ติววิทย์
1609 33639 ธนกร อินต๊ะมอย 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1610 33640 ธนเดช เรืองวิลัย 08006 โยธวาทิต
1611 33641 วัฒนภัทร ตื้อยศ 03002 Model Designer
1612 33642 ศวัสกร คำตื้อ 12024 ติววิทย์
1613 33643 ศิรสิทธิ์ รู้เพียร 12024 ติววิทย์
1614 33644 อนุชา ป๊อกยะดา 12024 ติววิทย์
1615 33645 กมลทิพย์ อุ่นนันกาศ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1616 33646 จิราพร หัสยะสุ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1617 33647 ซึงสวรรค์ กิจไธสง 02006 อาหารไทย
1618 33648 ณัชชา มะโนศิลา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1619 33649 ณิชากร เจริญบุรีรัตน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1620 33650 ณิชารีย์ โฆษชุณห์นันท์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1621 33651 ทิฆัมพร กอนใจ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1622 33652 ธารารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 05014 วัยรุ่น วัยใส
1623 33653 นัทรดา อาเชอะ 04004 Math Art
1624 33654 เนาวรัตน์ เวียยีกู่ 02006 อาหารไทย
1625 33655 พราวพิรุณ ไชยธานี 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1626 33656 พัทธนันท์ จันทร์ชุม 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1627 33657 พิมริสา เมืองวงค์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1628 33658 พีรกานต์ มะโนสุข 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1629 33659 ภัณฑิรา มะโนคำ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1630 33660 ภัทรนันท์ มหาวรรณ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1631 33661 มนัสนันท์ ตันเขียว 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1632 33662 วฤณดา ปิ่นศรีทอง 04004 Math Art
1633 33663 วศินี ก้อนแก้ว 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1634 33664 ศรัณยา กิตเจริญโสภณ 02006 อาหารไทย
1635 33665 สริยาภรณ์ นเรนทรเสนี 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1636 33666 สิริวิมล ปันต๊ะรังษี 02006 อาหารไทย
1637 33667 สุรัญชนา เครือชุมภู 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1638 33668 หยาดสุดา คงสิน 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1639 33669 อมรพันธุ์ เปียงผาตั้ง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1640 33670 อรณิชา ฐานะวิวัฒน์เจริญกุล 02006 อาหารไทย
1641 33671 อรทัย ศรีวรรณ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1642 33672 อวิกา สิทธิจีรัง 04004 Math Art
1643 33673 จิรภัทร เพ็งชะตา 14004 Vocabulary club
1644 33674 ชิษณุพงศ์ ภิระบรรณ์ 14004 Vocabulary club
1645 33675 ณัฐปกฤษณ์ จันเงิน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1646 33676 ธีรวัฒน์ เหมยแก้ว 14002 Lanna News letter
1647 33677 ปฐวีกานต์ ดวงคิด 14004 Vocabulary club
1648 33678 ปณต พิพัฒน์บุณยารัตน์ 14004 Vocabulary club
1649 33679 ปิยวัฒน์ ชีวรัตน์พงษ์ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1650 33680 ภูวิศ แก้วคำ 14004 Vocabulary club
1651 33681 วัจน์กร จินะรัชกุล 14004 Vocabulary club
1652 33682 เหว่ยเจีย ลิ้ม 14001 Debate club
1653 33683 กชพร เชื้อเจ็ดตน 14009 Science Club
1654 33684 กัญญานัฐ เทพหาญ 14001 Debate club
1655 33685 ขวัญข้าว ดาวเรือง 14009 Science Club
1656 33686 ขวัญศิริ เชื้อเมืองพาน 14009 Science Club
1657 33687 จุฬารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1658 33688 เชษฐ์ธิดา แก้ววังปลา 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1659 33689 ณัฐณิชา ไชยชมภู 14005 Music club
1660 33690 ธัญธร ชุ่มอินทจักร 14004 Vocabulary club
1661 33691 ธัญนิดา แก้วคำแก้ว 14005 Music club
1662 33692 เนตรนภาพร ปินตาคำ 14005 Music club
1663 33693 ปราณปริยา ธรรมวงศ์ 14005 Music club
1664 33694 ปาริชาติ สุระกำแหง 14005 Music club
1665 33695 ปาริชาติ อินต๊ะนางเเล 14009 Science Club
1666 33696 เปมิกา แสงวิลัย 14001 Debate club
1667 33697 พิชญา บำรุงจิตต์ 14001 Debate club
1668 33698 พิมพ์ลภัส ภิระบรรณ์ 14001 Debate club
1669 33699 กรนันท์ สุประการ 14009 Science Club
1670 33700 วรรณหทัย ภูมิทอง 14005 Music club
1671 33701 สวรรยา เล่าวิริยะธนชัย 14001 Debate club
1672 33702 อินธิรา แก้วเรือน 14009 Science Club
1673 33703 ศุภากร ใหม่ไชย 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1674 33704 ภัทรชัย สุริยะวงค์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1675 33705 ศุภกฤต บุญมาก 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1676 33707 ปรางทราย ช่างปัด 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1677 33708 กัญญาวดี ราชสีห์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1678 33709 พิราอร เยอต๊ะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1679 33710 สุภาพร วงค์สุวรรณ์ 04003 A-math
1680 33712 ธนพร ฤทธิเดช 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1681 33713 ธนวรรณ ดีทิพย์ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
1682 33714 พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1683 33715 ยุวดี วงษ์ศรีนาค 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1684 33717 อัจจิมา เขตบุญไสย 080013 cover
1685 33718 กรวิชญ์ ไชยวงค์สาย 040041 อาสายุวกาชาด
1686 33719 บริณต อะทะวงศ์ษา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1687 33720 พัชระ สืบขวัญ 03005 Computer Animation
1688 33721 ศุภกร แก้วประการ 03005 Computer Animation
1689 33722 สุรชัย ชัยโส 03005 Computer Animation
1690 33723 นัทติพร ภารสุวรรณ์ 040041 อาสายุวกาชาด
1691 33724 ปพิชญา จันฟอง 040041 อาสายุวกาชาด
1692 33725 มณฑิรา ใจปัญญา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1693 33726 วาริณี สิทธิพรม 040041 อาสายุวกาชาด
1694 33729 อริยา จับใจนาย 040041 อาสายุวกาชาด
1695 33731 กัญจน์ทัพพ์ ธิเขียว 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
1696 33733 อาเเยะ เพเมียกู่ 12001 เคมีใกล้ตัว
1697 33734 กนกกาญจน์ นันท์ชัย 12016 Gifted ชีวะ
1698 33735 บุณยานุช บุญทะวงค์ 12016 Gifted ชีวะ
1699 33736 ภัทรลดา ใจหนัก 12009 ฟิสิกส์
1700 33737 สุชาวดี มณีวงค์ 12001 เคมีใกล้ตัว
1701 33739 กมล สีทอง 03002 Model Designer
1702 33740 กฤษฎา ดะราศิริ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1703 33741 กันตพัชร ไหมเหลือง 05010 ห้องสมุด
1704 33742 กิตติศักดิ์ ประวิง 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1705 33743 คธาวุซ เถาเมืองใจ 03005 Computer Animation
1706 33744 เพ็ชรลดา เถาหน้อย 05001 คำคม
1707 33745 พิชญา ชาตรีนันท์ 05001 คำคม
1708 33746 ธนกฤต ปาเงิน 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1709 33747 ธนโชติ ปูยอดเครือ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1710 33748 ธนวัฒน์ จุมปา 05007 ห้องสมุด
1711 33749 ธิรเจต ทัศจันทร์ 05007 ห้องสมุด
1712 33750 ธีรเทพ กันทะเนตร 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1713 33751 นัฐพล บุญปลูก 05007 ห้องสมุด
1714 33752 โสภณวิขญ์ ทองสุข 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1715 33753 ปณชัย รักษาศิลป์ 08001 ดนตรีสากล
1716 33754 ภูธฤทธิ์ พลสิทธิ์ 05007 ห้องสมุด
1717 33755 กรรณิการ์ วิทรง 05005 ร้านหมอภาษา
1718 33756 กีรติกร พัทธยากร 05007 ห้องสมุด
1719 33757 คูณณัฐา หิรัญญวิภาดา 08005 นาฎศิลป์
1720 33758 ชัชชฎา พรมสุวรรณ์ 05001 คำคม
1721 33759 อภิษฎา เพียงใจคำ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1722 33760 นัทธิดา จรรยา 05005 ร้านหมอภาษา
1723 33761 นาครีญา ปิลอง 05001 คำคม
1724 33762 นาตาชา เด็กหลี 05005 ร้านหมอภาษา
1725 33763 ปิยะมาภรณ์ แก้ววงค์ 05001 คำคม
1726 33764 ปิยะวดี จางวาง 080012 ร้องประสานเสียง
1727 33765 พจณิชา พูลเพิ่ม 05005 ร้านหมอภาษา
1728 33766 พรพรหมพิริยา มโนชมภูใบ 08005 นาฎศิลป์
1729 33767 พัชราภรณ์ อินทจักร 05005 ร้านหมอภาษา
1730 33768 พัทธ์ธีรา สีดา 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1731 33769 พินท์สุดา ป๋าวงค์ 05001 คำคม
1732 33770 มาเรียม มูเฮนโก 080012 ร้องประสานเสียง
1733 33771 รัชนี สมเพชร 05001 คำคม
1734 33772 วชิรญาณ์ คำเงิน 05001 คำคม
1735 33773 วริศราภรณ์ ไชยสมพาน 080012 ร้องประสานเสียง
1736 33774 ศศินิภา ทานันท์ 05001 คำคม
1737 33775 สาริน บุญธรรม 08005 นาฎศิลป์
1738 33776 หทัยชนก สุนันท์สมบัติ 05007 ห้องสมุด
1739 33777 อนัญญา ซองศิริ 08005 นาฎศิลป์
1740 33778 อัมพาพัชญ์ เขียวแก้ว 05001 คำคม
1741 33779 กฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 10009 English for Fun
1742 33780 ณปวร อภิวงศ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1743 33782 ปัณณธร นกเพ็ชร์ 03004 Create Game
1744 33783 ศิวกร อินนั่งแท่น 11003 เจียงฮายหรรษา
1745 33784 ศุภกร อินทองช่วย 03004 Create Game
1746 33785 ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ 03004 Create Game
1747 33786 อลงกรณ์ ไพรเขียว 10009 English for Fun
1748 33787 อิทธิฤทธิ์ พิบูลย์ 05001 คำคม
1749 33788 กมลลักษณ์ มารศรี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1750 33789 กรกมล บัวจำ 05005 ร้านหมอภาษา
1751 33790 กรุณา รัทเลดจ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1752 33791 กฤตพร ยาวิชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1753 33792 คีตภัทร หาญนาม 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1754 33793 ชุตินันท์ สิงห์สุข 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1755 33794 ณัฏฐณิชา แววจิตต์ 10006 ออเคสตร้า
1756 33795 ณัฐกานต์ ดอนชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1757 33796 ณัฐพร จันทาพูน 10009 English for Fun
1758 33797 ธนพร ยาโหละ 04014 GSP
1759 33798 ธนาภรณ์ มณีหมู 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1760 33799 ธัญวรัตน์ เเซ่เต๋น 05005 ร้านหมอภาษา
1761 33800 ธันยมัย ปัญญาวิชา 05005 ร้านหมอภาษา
1762 33801 นันทวัน ศรีเรือง 05014 วัยรุ่น วัยใส
1763 33802 พรพยงค์ เทพธรรม 10006 ออเคสตร้า
1764 33803 พัชรี ทองสวัสดิ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1765 33804 พิมพิศา สันธิ 05005 ร้านหมอภาษา
1766 33805 ภัทรภร แก้วจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1767 33806 มนัสนันท์ มณีศรี 10006 ออเคสตร้า
1768 33807 รัตนาภรณ์ บุญทา 10009 English for Fun
1769 33808 รุ่งอรุณ ท้าวคำแสน 05005 ร้านหมอภาษา
1770 33809 เรวดี คำนุวงศ์ 10009 English for Fun
1771 33810 วรรณิษา ตาคำ 08006 โยธวาทิต
1772 33811 ศตพร อินทิม 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1773 33812 ศรัณย์พร กันธิพันธ์ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1774 33813 สุชานันท์ ชัยนาท 080013 cover
1775 33814 โสภิตนภา ตามวงค์ 05005 ร้านหมอภาษา
1776 33815 อภิษฎา แสนคำมา 05014 วัยรุ่น วัยใส
1777 33816 อรญา เหมืองสอง 10009 English for Fun
1778 33817 อรทัย หาญคำมูล 080012 ร้องประสานเสียง
1779 33818 อัจฉรา ธนู 05014 วัยรุ่น วัยใส
1780 33819 ขวัญข้าว สมใจ 08006 โยธวาทิต
1781 33820 ชนธีร์ ขันเมืองดล 05001 คำคม
1782 33821 ธนภัทร สลีสองสม 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1783 33822 วรัญญา จันทร์ธิยะ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1784 33823 ธนวิชญ์ ตาธิ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1785 33824 นิธิศ สีวิไชย 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1786 33825 เนติพงษ์ ใสสอาด 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1787 33826 บริภัทร กาจินา 05001 คำคม
1788 33827 ภัทรพล ท่อนคำ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1789 33828 ภัทรภณ คำมา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1790 33829 วชิรากร ไชยอาม 05001 คำคม
1791 33830 วีรพงศ์ วิชารัตน์ 03004 Create Game
1792 33831 สรวิชญ์ สรมณีย์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1793 33832 กนกวรรณ หวันแก้ว 12022 ทบทวนสูตรฟิสิกส์
1794 33833 กรรณิการ์ ฟักเขียว 02004 งานประดิษฐ์
1795 33834 ชญานิศ เทพจักร์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1796 33835 ฑิฆัมพร ธรรมวุฒิ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1797 33836 ณัฐธิดา คงช่วย 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1798 33837 ณัฐภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 080013 cover
1799 33838 ทิพกฤตรา บุผานัน 02004 งานประดิษฐ์
1800 33839 นรีกานต์ อินต๊ะ 080012 ร้องประสานเสียง
1801 33840 นันทนา ท่อนคำ 02004 งานประดิษฐ์
1802 33841 น้ำฟ้า แซ่โอ 080012 ร้องประสานเสียง
1803 33842 ภูตะวัน สุปินะ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1804 33843 พลอยชมพู จันทร์มา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1805 33844 พัชรธิดา ยืนยงแสน 080013 cover
1806 33845 พิมพ์นารา สุวรรณพิมล 05007 ห้องสมุด
1807 33846 รัชตา เจริญใจอุดม 02004 งานประดิษฐ์
1808 33847 รัตตนา แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
1809 33848 นนท์ธิชา เครือวงค์ 080013 cover
1810 33849 สวรพร เพิ่มพูล 080012 ร้องประสานเสียง
1811 33850 สิรินเนตร จองคำ 02004 งานประดิษฐ์
1812 33851 สุตาภัทร วงค์หนัก 080012 ร้องประสานเสียง
1813 33852 สุทัตตา อุตมา 05007 ห้องสมุด
1814 33853 เสาวลักษณ์ แก้วมณีชาติ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1815 33854 โสภิตา อมจิตร์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1816 33855 หทัยกาญจน์ อินต๊ะวงค์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1817 33856 อธิชนัญญา ขันแข็ง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1818 33857 อภิสรา แสนคำมา 02004 งานประดิษฐ์
1819 33858 อัจฉรา จันตา 06003 วอลเลย์บอล
1820 33859 กฤตเมธ ชิดเคียงธรรม 05009 ห้องสมุด
1821 33860 ขนบพร โพนโสกเชือก 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1822 33861 กิตตินันท์ คำจ้อย 12024 ติววิทย์
1823 33862 ปรียา เครือวงศ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1824 33863 ณัฐวุฒิ บุตตะชา 12018 พี่สอนน้อง
1825 33864 ทิวากร กันทาทอง 03007 API สร้างสรรค์
1826 33865 ปัณณวิชญ์ คาตายามา 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1827 33866 พงศพัทธ์ สุขใหญ่ 05010 ห้องสมุด
1828 33867 ไพบูลย์ วงศ์ประสิทธิ์ 05010 ห้องสมุด
1829 33868 ภูชิศ แรงกล้า 05007 ห้องสมุด
1830 33869 ศิรศักดิ์ คงเอม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1831 33870 สรวิชญ์ มะโนเปี้ย 08006 โยธวาทิต
1832 33871 กชกร ไชยา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1833 33872 พิริยากร ทนทาน 05009 ห้องสมุด
1834 33874 ชาลิษา อรุณกาญจะนา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1835 33875 ชินาพร อินฟู 10006 ออเคสตร้า
1836 33876 ญาณิศา สมสัย 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1837 33877 ณัฏฐณิชา ท้าวชัยมูล 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1838 33878 ณัฐธิดา ใจจินา 08002 ศิลปะไทย
1839 33879 ณิชมน จันคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1840 33880 กชกร จันต๊ะวงค์ 08005 นาฎศิลป์
1841 33881 ภัทรจาริน ใจวัน 08002 ศิลปะไทย
1842 33882 ธิยะดา พันธุศิลป์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1843 33883 ปาริชาติ แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1844 33884 ปาลิตา ท่อนคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1845 33885 พรหมพร วังทอง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1846 33886 พิมพ์ลภัส แสนเมืองมา 08002 ศิลปะไทย
1847 33887 แพรวา จรุงจิตต์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1848 33888 มนทกานต์ คำพุฒ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1849 33889 มัณฑิตา บัวศรีจันทร์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1850 33891 วรรณนิดา ใจศรี 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1851 33892 วริศรา สินธุยะ 08005 นาฎศิลป์
1852 33893 สิริยาภรณ์ สุวรรณ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1853 33894 สุชาวดี วรรณศรี 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1854 33895 สุธินี ซางสุภาพ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1855 33896 อชิรญา หาญคำภา 06006 บาสเกตบอล
1856 33897 อังคณา นาคสังข์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1857 33898 อาทิตญา จันติ๊บ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1858 33899 กรเทพ ก้อนใจ 05001 คำคม
1859 33900 จิรายุส แซ่หาญ 06004 ฟุตซอล
1860 33901 ชนาธิป สร้อยจิตร 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1861 33902 พิมลฉัตร เปานวล 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1862 33903 ณัฐชานนท์ พันธมุย 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1863 33904 เตชพัฒน์ อนุกาญจนวีระ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1864 33905 ธาดาพงษ์ กองคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1865 33906 นรพิชญ์ อินทจักร 04004 Math Art
1866 33907 ปิยะวัฒน์ สุขศรีราษฎร์ 06004 ฟุตซอล
1867 33908 พีรวิชญ์ เมืองแก้ว 03007 API สร้างสรรค์
1868 33909 ภัทรภณ นันทา 06004 ฟุตซอล
1869 33910 ภูบดี ศรีสงวน 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1870 33911 รณชัย ไพยะราษฏร์ 03007 API สร้างสรรค์
1871 33912 ราชัน แสงแก้ว 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1872 33913 วชิรวิชญ์ เทพชุมภู 06004 ฟุตซอล
1873 33914 วชิรศักดิ์ กาบุญก้ำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1874 33915 วศิน ทินนา 03007 API สร้างสรรค์
1875 33916 วัณณุวรรธน์ วงศ์สุภา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1876 33917 ศุภมงคล หล้าบัววงค์ 05001 คำคม
1877 33918 กรวิภา จันทร์ตาธรรม 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1878 33919 ชยุดา ชมภูน้อย 04004 Math Art
1879 33920 ชรินทร์ทิพย์ ธนะสิทธิ์จำเริญ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1880 33921 ณัฐธิดา ละลำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1881 33922 ณัฐนันท์ แพทอง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1882 33923 พงศภัค ใจธิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1883 33924 จุฬาลักษ์ ใจมั่น 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1884 33925 ทอประกาย พลทา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1885 33926 ทิพาวณี หมื่นคำ 10003 Cross word
1886 33927 ทิมกฤตา บรรจงจินดา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1887 33928 บุศรินทร์ โสภากุล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1888 33929 ฝนทอง อินทรมาตร 06006 บาสเกตบอล
1889 33930 พันธกานต์ ใจการ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1890 33931 มัญชุสา ก้อนคำ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1891 33932 มาลี แซ่ว้า 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1892 33933 วลัยลักษณ์ ชุมพล 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1893 33934 ศศิประภา เป็งนา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1894 33935 สุทธิดา นิลสวิท 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1895 33936 สุภาวดี ยอดสุวรรณ์ 04004 Math Art
1896 33937 อรัญญา ปันเขื่อนขัติ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1897 33938 อาภัสรา ฟองคำ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1898 33939 กฤษฎา ชัยมะณี 04012 Sudoku
1899 33940 เขมชาติ สิทธิฤทธิ์กวิน 04012 Sudoku
1900 33941 ชินวัตร ดวงคำ 04012 Sudoku
1901 33942 สุทัตตา มาพเนาว์ 080012 ร้องประสานเสียง
1902 33943 ธีราทร ริ้มสวัสดิ์ 08006 โยธวาทิต
1903 33944 พีรภัทร สองสมุทร 05009 ห้องสมุด
1904 33945 ภัคพล สาลี 04012 Sudoku
1905 33946 โยธิน กาวี 08004 ดนตรีไทย
1906 33947 ปรัชญากร หงษ์อินทร์ 08005 นาฎศิลป์
1907 33948 วสุธร คำยา 04012 Sudoku
1908 33949 วัชรพล เจริญผล 03004 Create Game
1909 33950 ศิรวิชญ์ คุณยศยิ่ง 03004 Create Game
1910 33951 อภิสิทธิ์ ประทุมมา 08006 โยธวาทิต
1911 33952 อรุช กาวินจ๊ะ 04012 Sudoku
1912 33953 กนกทิพย์ นามวงค์ 05010 ห้องสมุด
1913 33954 กัลญารัตน์ ทองกระจ่าง 080012 ร้องประสานเสียง
1914 33955 กัลณาพัทธ์ มีนา 080012 ร้องประสานเสียง
1915 33956 กุลธิดา มโนวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
1916 33957 ชนิกานต์ อินต๊ะ 05007 ห้องสมุด
1917 33958 ชุติกาญจน์ ระเวงวรรณ์ 08004 ดนตรีไทย
1918 33959 ณัฐธาดา สัณหพรชัย 080012 ร้องประสานเสียง
1919 33960 ดารารัตน์ เต้าประจิม 080012 ร้องประสานเสียง
1920 33961 ธัญพิชชา กันธิยะ 06004 ฟุตซอล
1921 33962 นนตรา อุชัย 080012 ร้องประสานเสียง
1922 33963 บรรณารัตน์ คำแปงคำ 080012 ร้องประสานเสียง
1923 33964 บุษณียาภรณ์ ปวงคำ 08004 ดนตรีไทย
1924 33965 ปวริศา สิงห์คำมา 08004 ดนตรีไทย
1925 33966 ปานิสญา นันตา 08001 ดนตรีสากล
1926 33967 พัชรีดา ภิราษร 080012 ร้องประสานเสียง
1927 33968 พิชญา คำดี 05010 ห้องสมุด
1928 33969 พิมพา อุ่นคำ 05009 ห้องสมุด
1929 33970 รัศยา คำจุ่ม 08005 นาฎศิลป์
1930 33971 วิชญาดา บุผาคำ 080012 ร้องประสานเสียง
1931 33972 ศุภิชชา มะโนเรือง 05010 ห้องสมุด
1932 33973 สัจจพร วรรณราช 080012 ร้องประสานเสียง
1933 33974 สาริกา เดชาสัตถากูล 080012 ร้องประสานเสียง
1934 33976 สุรีย์วิภา วงค์เนตร 08005 นาฎศิลป์
1935 33978 อรัญญา สิทธิพรม 08006 โยธวาทิต
1936 33979 กรณัฐ สักแกหลี 11003 เจียงฮายหรรษา
1937 33980 คฑาเดช ใจเที่ยง 11003 เจียงฮายหรรษา
1938 33981 ชิษณุพงศ์ นันทบวรเกียรติ 11003 เจียงฮายหรรษา
1939 33982 ชิษณุพงศ์ มาจันทร์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1940 33983 ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1941 33984 ทินภัทร ม่วงสาร 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1942 33985 ธัญพิสิษฐ์ มังคลาด 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1943 33986 นพนันท์ ภูวุฒิ 11003 เจียงฮายหรรษา
1944 33987 ปรวิทย์ ภิระบรรณ 08006 โยธวาทิต
1945 33988 พงศกร สูงศักดิ์ 06004 ฟุตซอล
1946 33989 ภาณุพงษ์ พงษ์ศรี 06004 ฟุตซอล
1947 33990 ภูบดินทร์ จินดาทจักร 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1948 33991 รัตติพงศ์ กันธรรม 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1949 33992 วรพันธ์ ธนะวงค์ 06004 ฟุตซอล
1950 33993 วีระนันท์ ภัควินิมัย 11003 เจียงฮายหรรษา
1951 33994 สุทธิพงษ์ ทะเรือน 11003 เจียงฮายหรรษา
1952 33995 อดิศักดิ์ อาโน 06004 ฟุตซอล
1953 33996 อภิชัย คำแปง 06004 ฟุตซอล
1954 33997 กัญญาภัค บั้งเงิน 11003 เจียงฮายหรรษา
1955 33998 โชติกา นุธรรม 11003 เจียงฮายหรรษา
1956 33999 จิราทิพย์ แสงมณี 11003 เจียงฮายหรรษา
1957 34000 ณัชชา ยาโน 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1958 34001 ณัฐณิชา เรือนแปง 11003 เจียงฮายหรรษา
1959 34002 ณัฐนิชา รัตนจันทร์ 06004 ฟุตซอล
1960 34003 ธันยพร ปัญญาวิชา 11003 เจียงฮายหรรษา
1961 34004 เบญจรัตน์ วงค์มูล 11003 เจียงฮายหรรษา
1962 34005 ปาริฉัตร แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1963 34006 พิชชากร บุญเป็ง 06004 ฟุตซอล
1964 34007 พิมพ์สร คำวัง 11003 เจียงฮายหรรษา
1965 34008 แพรวา สุภาพ 08006 โยธวาทิต
1966 34009 มินตรา จำนงค์ 08006 โยธวาทิต
1967 34010 รติกร ห่วงไธสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1968 34011 รุจิรดา โอฬารสมบัติ 11003 เจียงฮายหรรษา
1969 34012 ศุภวดี เตชะตน 11003 เจียงฮายหรรษา
1970 34013 สวิชญา อ้อยผดุง 11003 เจียงฮายหรรษา
1971 34014 สิดาพร ครุฑเพ็ชร 11003 เจียงฮายหรรษา
1972 34015 สุพิชา อินต๊ะสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1973 34016 นันทพัฒน์ บุญเทพ 11003 เจียงฮายหรรษา
1974 34017 อพิชญา ปงรังษี 11003 เจียงฮายหรรษา
1975 34018 อรพรพรรณ สุวรรณศิลป์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1976 34019 ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง 06006 บาสเกตบอล
1977 34020 พาณิธวัส ธิยะคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1978 34021 พิชิตชัย คำจ้อย 06006 บาสเกตบอล
1979 34022 พีรณัฐ ใจคำแปง 05007 ห้องสมุด
1980 34023 ภูบดินทร์ สลีสองสม 08006 โยธวาทิต
1981 34024 ภูวไนย ฟองศรี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1982 34025 ลัทธพล ตาคำนิล 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1983 34026 วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์ 06006 บาสเกตบอล
1984 34028 กชนันท์ ปินตาวงค์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1985 34029 กนกวรรณ กันทะคำ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1986 34030 กาญจนี คชนิล 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1987 34031 เกตุวดี เนตรรังษี 06004 ฟุตซอล
1988 34032 ชนม์นิภา กามะ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1989 34033 ชนัญธิดา ไกว 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1990 34034 ชลธาร แยซอกู่ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1991 34035 ณัฐธิดา เสริมสุข 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1992 34036 ธนัชพร เขื่อนเพชร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1993 34038 ธันย์ชนก แสงศรี 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1994 34039 นรรัตน์ ศรีคำ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1995 34040 รัฐภูมิ แซ่บือ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1996 34041 พัทธนันต์ วงค์ใหญ่ 06005 กรีฑา
1997 34042 พัทธนันท์ ยอดยา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1998 34043 พิชชาพร พรหมบุตร 06005 กรีฑา
1999 34044 พิชญาดา ธรรมสอน 08005 นาฎศิลป์
2000 34045 พิมพ์ลภัส สิงห์หา 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2001 34046 ภัทรกานต์ ศุภฐิติพงศ์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2002 34047 ณัฐณิชา พานิช 08005 นาฎศิลป์
2003 34048 ลักษณารีย์ อินต๊ะรัตน์ 08005 นาฎศิลป์
2004 34049 สุพัตรา มณีบงกช 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2005 34050 สุพิชญา รัตนชูวงศ์ 06005 กรีฑา
2006 34051 สุมิตตา ธรรมวงค์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2007 34052 สุวิชญา ตุ้ยเต็มวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2008 34053 อารียา รักษาศิริ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2009 34054 เบญญาพร อินทราลาม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2010 34055 ธนวัฒน์ บุญลอม 06005 กรีฑา
2011 34056 นฤภร บุญของ 08005 นาฎศิลป์
2012 34057 ดาวตะวัน สิงห์โตทอง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2013 34058 นิพาพร กุศล 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2014 34059 ปิยะพงษ์ ฉิมปะรี 06003 วอลเลย์บอล
2015 34060 พิณณรงค์ คำนวน 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2016 34061 ณัฐธิดา เอี่ยมสุวรรณ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2017 34062 บุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2018 34063 รัตนา พรมที 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2019 34064 ณัฐกานต์ พรมอินทร์ 08002 ศิลปะไทย
2020 34065 ณัฐดนัย ศรีทวีคูณ 02001 บัญชี
2021 34066 ทรงสิทธิ์ แยฉ่อ 02001 บัญชี
2022 34067 ชานน ดวงทิพย์ 06004 ฟุตซอล
2023 34068 วชิรพล หนั่นต่า 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2024 34069 สรรพวัต ปัดศรี 02001 บัญชี
2025 34070 สุทธิพงษ์ ไชยวงค์คำ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2026 34071 กัณนิกา ทรัพย์มาก 05001 คำคม
2027 34072 จารุวรรณ จอมสุวรรณ์ 10014 Cross word
2028 34073 ญาณิศา ปินตา 10014 Cross word
2029 34074 ปภพ ชอบดี 06006 บาสเกตบอล
2030 34075 เบนาญี ไทยอนันต์ 05001 คำคม
2031 34076 พอฤทัย เจริญผล 10014 Cross word
2032 34077 รัญญารุ่ง แซ่เต๋น 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2033 34078 วริวรรณ ภิชัย 05001 คำคม
2034 34079 สุดารัตน์ เบียกากู่ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2035 34080 สุเมธา มหาวงศ์นันท์ 08002 ศิลปะไทย
2036 34081 อรรฐรัตติ สุวรรณ์ 05001 คำคม
2037 34082 เอื้อมเดือน วงศ์สุวรรณ์ 05001 คำคม
2038 34084 ณัฐพล ช่วยไทย 14001 Debate club
2039 34086 ณัฐวุฒิ แดงปัดแหว๋ว 11003 เจียงฮายหรรษา
2040 34087 พัศวัฒน์ หงษ์คำ 11003 เจียงฮายหรรษา
2041 34088 พีรพล อุดมพล 11003 เจียงฮายหรรษา
2042 34089 วรัญญา ศิริปัญญา 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
2043 34090 กฤษฎาพร อ้นกลิ้ง 08001 ดนตรีสากล
2044 34091 ขนิษฐา กันธิยะ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2045 34092 จิราพร ชาดุ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2046 34093 จุฑาทิพย์ วิมลพันธุ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2047 34094 พรสวรรค์ วงค์ริยะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2048 34095 ณัฐณิชา ทิศอุ่น 11003 เจียงฮายหรรษา
2049 34097 ธิดา ผาบวงค์สาย 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2050 34098 นัทธมน จินะราช 11003 เจียงฮายหรรษา
2051 34100 ปริยากร คำมงคล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2052 34101 พิมพ์ใจ อาษากิจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2053 34102 พีรยา โพธิเนตร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2054 34103 มะลิวัลย์ อาเคอ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2055 34104 เกศรินทร์ มาลาศรี 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2056 34105 มุฑิตา หงษ์คำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2057 34106 สุธาสินี เจริญปัฐยาวัต 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2058 34108 อรวรรณ มูลเสน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2059 34109 ชัยณัฐ มานาประเสริฐ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2060 34110 เมธิชัย อุณหเสรี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2061 34111 อติชาติ ภูริอนันต์กุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2062 34112 ธัญญรัตน์ ใจฟู 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2063 34113 นุชจรีย์ บั้งเงิน 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2064 34114 เมธาวินี สิริลัง 10014 Cross word
2065 34115 รัตนา ชีหมื่อ 080012 ร้องประสานเสียง
2066 34116 สมฤดี เยลู 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2067 34117 สุกัญญา สหัสวัตกุล 05010 ห้องสมุด
2068 34118 อรปรียา ทองศรี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2069 34120 กันตพงศ์ เเซ่จาง 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2070 34121 โชติกะ ฮิราโคบะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2071 34122 ณัฐภัทร หมื่นศรีภูมิ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2072 34123 เนวุธ อุดกันทา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2073 34124 พัทธนะ เพรชจรัสชัย 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2074 34126 ศุภฤกษ์ โยคำ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2075 34127 สรวิศ พลเยี่ยม 06001 เปตอง
2076 34129 กศมา เชอมื่อ 080012 ร้องประสานเสียง
2077 34130 เกศรินทร์ สุทธนะ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2078 34133 มติครรภ คล้ายทอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2079 34135 ปรีญานัฐ นันติ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2080 34136 ปวีณ์นุช ยูลึ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2081 34137 พนัชกร โนขัติ 05007 ห้องสมุด
2082 34138 มัญชุสา เทียนทอง 08001 ดนตรีสากล
2083 34139 ศวิตา จันทรคติ 05007 ห้องสมุด
2084 34141 มัฆวัต รัตนจันทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2085 34142 วิชชากร ดอนชัย 06005 กรีฑา
2086 34143 กนกอร ประมาณ 11013 กฎหมาย
2087 34144 กันตนา กันทะเตียน 05001 คำคม
2088 34145 ชณัฐดา โปธิ 05001 คำคม
2089 34146 ชนธิดา จันทะบุตร 05001 คำคม
2090 34147 เบญจรัตน์ ธรรมรัตน์ 11013 กฎหมาย
2091 34148 ณัฏฐากร โกสีลา 08002 ศิลปะไทย
2092 34149 นิยตา เรือนหล้า 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2093 34150 บุษยา เม่อแล 11013 กฎหมาย
2094 34151 ภัทราวดี ไชยล้อม 08002 ศิลปะไทย
2095 34152 ศิวณีย์ จินระดา 11013 กฎหมาย
2096 34153 ศุภลักษณ์ พูเบกู่ 05001 คำคม
2097 34154 อภิสรา แซพากู่ 05001 คำคม
2098 34155 ฐิติรัตน์ แก้วทา 11003 เจียงฮายหรรษา
2099 34157 ธนวิทย์ สุภาษิต 06001 เปตอง
2100 34158 ธนาวุฒิ หลายแห่ง 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2101 34159 ธมกร แก้วทะวัน 05001 คำคม
2102 34160 ปฏิภาณ ไมตรีทวีนิธิ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2103 34161 ปิยะพันธ์ ฉิมปะรี 06006 บาสเกตบอล
2104 34162 ภาณุพงษ์ ธรรมปัญญา 06001 เปตอง
2105 34163 ศิลปากรณ์ บุญแรง 06003 วอลเลย์บอล
2106 34165 โชติรส โพธิ์วัน 05001 คำคม
2107 34166 ญาตาวี ไชยชมภู 05005 ร้านหมอภาษา
2108 34167 พชรรัตน์ สร้างสุข 05001 คำคม
2109 34168 พรรณราย คำจันทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
2110 34169 พิรุณ มาเยอะ 05005 ร้านหมอภาษา
2111 34170 เฟื่องฟ้า นะทอ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
2112 34171 ธนทรัพย์ ดอนเลย 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2113 34172 สุทธินันท์ ปินตา 05005 ร้านหมอภาษา
2114 34173 สุภัสสรณ์ มีพร้อม 05005 ร้านหมอภาษา
2115 34174 กรชวัล ไชยชมภู 08002 ศิลปะไทย
2116 34176 พัชรี มหาวงค์วรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
2117 34177 ชีวัธนัย เมืองดี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2118 34178 อภิวิชญ์ มณี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2119 34179 อริศรา เเสงสว่าง 05005 ร้านหมอภาษา
2120 34180 ชยาภิวัฒน์ ขัติยะ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2121 34181 ธนากร วิเศษจารุโรจน์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2122 34182 โอบอ้อม อางิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2123 34183 ณัฐพล พรมมา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2124 34184 กฤติภูมิ สิทธิพรม 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2125 34185 จิราพัชร์ รัตนชัยจรัสพร 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2126 34186 จุลพงศ์ เดชะบุญ 080012 ร้องประสานเสียง
2127 34187 ชัชนันท์ชัย ศรีลาวัลย์ 03002 Model Designer
2128 34188 ณัฐนันท์ มีจินดา 10006 ออเคสตร้า
2129 34189 ณัฐพลากร ภักดิ์ชัยภูมิ 080012 ร้องประสานเสียง
2130 34190 ธนาธรณ์ วันทา 08001 ดนตรีสากล
2131 34191 ปรวัฒน์ ดอนทะนาม 08006 โยธวาทิต
2132 34192 พณทรรศน์ ชัยประการ 03002 Model Designer
2133 34193 พัชรพิสิฐ ปัญญาคำ 08001 ดนตรีสากล
2134 34194 พิพัฒน์พงษ์ จันต๊ะพรมมา 080012 ร้องประสานเสียง
2135 34195 ศุภฤกษ์ ธารทองไพบูลย์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2136 34196 สิรวิชญ์ เหลาลาภะ 06006 บาสเกตบอล
2137 34197 เสฏฐวุฒิ ดวงคำ 080012 ร้องประสานเสียง
2138 34198 อัครเดช ศรีวิชัย 06006 บาสเกตบอล
2139 34199 กชพร กาวิละ 04012 Sudoku
2140 34200 กมลลักษณ์ ชัยจักร์ 08004 ดนตรีไทย
2141 34201 เกวลิน ภูษาทอง 080013 cover
2142 34202 จิรารัตน์ เสียงโต 04004 Math Art
2143 34203 ชนานันท์ ถนอมกิจ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2144 34204 ชุติมณฑน์ แก้วรากมุข 04012 Sudoku
2145 34205 ซัลวา ไทยอนันต์ 05001 คำคม
2146 34206 ญาณีนาถ คุณานุภาพกุล 04004 Math Art
2147 34207 ณฐมน อุตทะณา 08001 ดนตรีสากล
2148 34208 ณัฏฐธิดา ฟองฟู 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2149 34209 ณัฐการ์ เกตุชาติ 05001 คำคม
2150 34210 ณัฐชธิดา ดวงทิพย์ 080013 cover
2151 34211 จิรัชยา ต้ายไทสง 04004 Math Art
2152 34212 ดาราณี เครือมูล 04004 Math Art
2153 34213 ธนัชภร ธะนะหมอก 08006 โยธวาทิต
2154 34214 บุณยาพร ใจนิตย์ 05001 คำคม
2155 34215 ปิยาพร ปีเจริญ 08005 นาฎศิลป์
2156 34216 พจณิชา พรมเมา 10006 ออเคสตร้า
2157 34217 พลอยทราย บุตรทองอยู่ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2158 34218 พีระนันธ์ วรรณราช 04004 Math Art
2159 34219 ร่มฝน เตชะตน 08004 ดนตรีไทย
2160 34220 วิลาสินี พรมสี 08006 โยธวาทิต
2161 34221 ศศิกานต์ คำปัน 04012 Sudoku
2162 34222 สุจีรา กันทะเตียน 08001 ดนตรีสากล
2163 34223 เสาวคนธ์ สติหทัย 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2164 34224 ณัฐพงษ์ ตะต้องใจ 03004 Create Game
2165 34225 ณัฐวัตร ปะระมะ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2166 34226 ธนกร ปันสีทอง 06006 บาสเกตบอล
2167 34227 ธีรเมธ หมื่นมโน 03004 Create Game
2168 34228 ปฏิภัทธกรณ์ ศิริศิทวน 12024 ติววิทย์
2169 34229 ฟิวเจอร์ ศรีธัญรัตน์ 06006 บาสเกตบอล
2170 34230 ภูดิศ หนูเจริญ 10006 ออเคสตร้า
2171 34231 ภูริณัฐ หนักตื้อ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2172 34232 วิชญ์ภาส โกเสนตอ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2173 34233 สรศักดิ์ ปัญญาวิชัย 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2174 34234 สิรวิทย์ บุศยเพศ 03004 Create Game
2175 34235 อพิรักษ์ บัวหลวง 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2176 34236 อาชวนนท์ พันโน 03004 Create Game
2177 34237 กชพร อภิเดชกุล 04012 Sudoku
2178 34238 กนกวรรณ จือสุผล 08005 นาฎศิลป์
2179 34239 กฤษิดิ์ญา ไชยจริม 12024 ติววิทย์
2180 34240 จิรฉัตรรัตน์ คำแผ่นไชย 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2181 34241 ชญาภา พุทธจันทร์ 12024 ติววิทย์
2182 34242 ชนม์นิภา กันธาสุวรรณ์ 04012 Sudoku
2183 34243 ชัญญาภัค ดิษฐวุฒิ 12024 ติววิทย์
2184 34244 ณัฐกฤตา จิตมโนวรรณ์ 12024 ติววิทย์
2185 34245 ณัฐณิชา ไชยสาร 08006 โยธวาทิต
2186 34246 ณัฐนรี ตรียาวรกุล 08001 ดนตรีสากล
2187 34247 ณัฐนันท์ เชื้อเมืองพาน 04012 Sudoku
2188 34248 ธัญชนก วงค์แพทย์ 08006 โยธวาทิต
2189 34249 ธีวรา จิตถา 08006 โยธวาทิต
2190 34250 นันทัชพร เจนใจ 08006 โยธวาทิต
2191 34251 นิธิพร ชุ่มมะโน 08006 โยธวาทิต
2192 34252 ปัณฑารีย์ ตันติจิราภรณ์ 08001 ดนตรีสากล
2193 34253 ปากีรนัย งามบ้าน 12024 ติววิทย์
2194 34254 พชรพร โชติศศิธร 12024 ติววิทย์
2195 34255 พัชรีพร ปัญญาทิพย์ 12024 ติววิทย์
2196 34256 พินทุ์สุดา จักรผัน 06004 ฟุตซอล
2197 34257 เพชรัตน์ดา วันดี 12024 ติววิทย์
2198 34258 รัชนก ปู่ยื่อ 08006 โยธวาทิต
2199 34259 รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด 06004 ฟุตซอล
2200 34260 รัมภาพรรณ พลนรัตน์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2201 34261 ศิวัชญา กิติรัตน์ 12024 ติววิทย์
2202 34262 สายรุ้ง ใสส่อง 12024 ติววิทย์
2203 34263 สุกฤตา โกเสนตอ 12024 ติววิทย์
2204 34264 กอปภพ ตามี่ 10006 ออเคสตร้า
2205 34265 เจษฎาภรณ์ ปงกา 03008 หนังสั้น
2206 34266 ชานนท์ พลเยี่ยม 06004 ฟุตซอล
2207 34267 ณัฐภูมิ บั้งเงิน 10006 ออเคสตร้า
2208 34268 พิชิต สิทธิขันแก้ว 03004 Create Game
2209 34269 พีรพัฒน์ พรมเรือน 03004 Create Game
2210 34270 ภัทรวรรธ แหล่ยัง 03005 Computer Animation
2211 34271 ภูริณัฐ อ่อนนวล 03008 หนังสั้น
2212 34272 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน 03004 Create Game
2213 34273 สุธิพงค์ นามผัด 06004 ฟุตซอล
2214 34274 อดิศักดิ์ ขาวสะอาด 03005 Computer Animation
2215 34275 กนกวรรณ จินดาคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2216 34276 กนกวรรณ เตชะ 04012 Sudoku
2217 34277 จิราภรณ์ อินต๊ะมา 05010 ห้องสมุด
2218 34278 เจตสุภา แก้วกันทา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2219 34279 ช่อเอื้อง ศรีพรม 08005 นาฎศิลป์
2220 34280 ฐิติมา ปุยคำ 08006 โยธวาทิต
2221 34281 ทิพญาภา ชุ่มเมืองเย็น 04004 Math Art
2222 34282 ธนัญชนก ศรีพรม 08005 นาฎศิลป์
2223 34283 ธัญชนก ปิงยอง 05014 วัยรุ่น วัยใส
2224 34284 นริศรา ชัยประเสริฐ 03005 Computer Animation
2225 34285 นันทการ รอดดี 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2226 34286 นารีรัตน์ ฤทัยเปี่ยมเลิศ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2227 34287 นิภาธร เเสนศรี 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2228 34288 ปิ่นกนก พินิจ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2229 34289 ปิยะฉัตร หัตถสาร 06006 บาสเกตบอล
2230 34290 ปุณณิศา อายุยืน 03005 Computer Animation
2231 34291 พรนัชชา คำเป๊ก 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2232 34292 พัชราภา พลเยี่ยม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2233 34293 พีรกานต์ ธนูทองสัมพันธ์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2234 34294 มุฑิตา ธรรมจักร์ 05010 ห้องสมุด
2235 34295 ยลดา มีลาภ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2236 34296 รัตน์ชฏาพร รุ่งเรือง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2237 34297 ลดามณี ลือคำหาร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2238 34298 วรัทยา มะโนเครื่อง 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2239 34299 ศิรภัสสร อิ่นคำ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2240 34300 ศุภัสดา ทองดี 10006 ออเคสตร้า
2241 34301 สุชานันท์ ปวริศร 04004 Math Art
2242 34302 สุธีธิดา ตันหนิม 08006 โยธวาทิต
2243 34303 อริศา สุจิตร 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2244 34304 จักรพรรดิ สารเก่ง 14009 Science Club
2245 34305 ณภัทร เสนาป่า 14009 Science Club
2246 34306 ณัฐพงศ์ โตสุนัน 14009 Science Club
2247 34307 นุสรณ์ ทรงชา 14002 Lanna News letter
2248 34308 พีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ 14009 Science Club
2249 34309 ภัทรพล คำเป๊ก 14009 Science Club
2250 34310 วชิรภัทร บุญมี 14002 Lanna News letter
2251 34311 สุภาษิต ใจเอก 14002 Lanna News letter
2252 34312 โสภณัฐ บัวจำ 14001 Debate club
2253 34313 กัลยาณี สมุทรเขตร์ 14005 Music club
2254 34314 ชฎาธาร บุญทิพย์ 14009 Science Club
2255 34315 ดาราวีร์ ปัญญา 14005 Music club
2256 34316 ธริดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Music club
2257 34317 ธวัลรัตน์ วิริยะ 14002 Lanna News letter
2258 34318 ธิรดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Music club
2259 34319 นันทัชภรณ์ เลิศศิริกุลประภา 14001 Debate club
2260 34320 บุญฑริกา ปินตา 14002 Lanna News letter
2261 34321 ปริยากร เรืองเจริญ 04005 Math Project
2262 34322 พิมพ์นภัส ทองไฝ 14006 Math club
2263 34323 พิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์ 14002 Lanna News letter
2264 34324 เพ็ญนภา คำเงิน 14005 Music club
2265 34325 มัธติกา ธัญญาโกศล 14005 Music club
2266 34326 โยษิตา อารีย์ 14002 Lanna News letter
2267 34327 วรินลำไพ พรมสุวรรณ์ 14005 Music club
2268 34328 สาวิตรี โพธิสุวรรณ 14002 Lanna News letter
2269 34329 สุกฤตา สันหมุด 14001 Debate club
2270 34330 สุพิชญาย์ บุญศรี 14005 Music club
2271 34331 โสมรัศมี วุฒิสรรพ์ 14009 Science Club
2272 34332 อักษราพัชร์ ขัติยะ 14006 Math club
2273 34333 อาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด 14001 Debate club
2274 34334 นววรรณ ตุ้ยต๋า 03005 Computer Animation
2275 34335 พัชรพล ปงหาญ 03004 Create Game
2276 34336 ณัฐนรี นาเสงี่ยม 09005 นักประชาสัมพันธ์
2277 34337 เรณุกา ศรีเมือง 11003 เจียงฮายหรรษา
2278 34338 กุศลณัฏฐ์ เก่งเกรียงไกร 08004 ดนตรีไทย
2279 34339 ชนิกานต์ วิชัยกุล 12014 คนรักต้นไม้
2280 34340 ธนกฤต ศิริถิ่นพยัคฆ์ 05007 ห้องสมุด
2281 34341 จักรครินทร์ ติป้อ 03008 หนังสั้น
2282 34342 เสาวณีย์ ศรีวิศร 06003 วอลเลย์บอล
2283 34343 ก้องเกียรติ บุญเรือง 06004 ฟุตซอล
2284 34344 ธัญดา ท๊อปเลอร์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2285 34345 นันทัชพร กันแก้ว 02006 อาหารไทย
2286 34346 สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์ 04012 Sudoku
2287 34347 จุฑาทิพย์ สุรินแก้ว 04004 Math Art
2288 34348 พิริยชัย มุ้งกุนา 05009 ห้องสมุด
2289 34349 อาม แก้วใส 04012 Sudoku
2290 34350 จิรนันท์ สิทธิขันแก้ว 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2291 34351 ภาณุวัฒน์ ศรีพรม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2292 34352 วชิรวิทย์ จันต๊ะมะ 03002 Model Designer
2293 34353 ศุภณัฐ สามั่น 05007 ห้องสมุด
2294 34354 ฐิติมา ชีววิริยะกุล 08006 โยธวาทิต
2295 34355 พีรภัทร์ ดังดี 03008 หนังสั้น
2296 34356 พิมพ์ลภัส ยาท้วม 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2297 34357 พฤฒิพงศ์ คำมูล 03005 Computer Animation
2298 34358 นภาดา อาธิเสนะ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2299 34359 ชาลิสา สุภา 06004 ฟุตซอล
2300 34360 ลักษิกา คำแดง 04012 Sudoku
2301 34361 รุจิรา จิตปรีชาญ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2302 34362 ธนาธิป ยาวิชัย 04014 GSP
2303 34363 อภิชัย พลสวัสดิ์ 05007 ห้องสมุด
2304 34364 พิมลนาฎ ไชยตามล 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2305 34365 จินต์จุฑา ล้ำเหลือ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2306 34366 นิธิศ ศักดิ์หารอินทร์ 06004 ฟุตซอล
2307 34367 เฟรมเพชร ขัติวงค์ 03002 Model Designer
2308 34368 พิชชาพร ตาคำนิล 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2309 34369 ศุภาพิชญ์ ศรีธิเป็ง 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2310 34370 อิษฎา ชูนามวงษ์ 06003 วอลเลย์บอล
2311 34371 จักรภัทร อังศิริ 08001 ดนตรีสากล
2312 34372 จิรายุ สามแก้ว 04014 GSP
2313 34373 จิราภรณ์ มณีจันทร์สุข 04012 Sudoku
2314 34374 กัญญวรา ธรรมสาร 04004 Math Art
2315 34375 ไอรดา ธรรมวงค์ชัย 04004 Math Art
2316 34376 จินดาหรา ปวนสิงห์ 08005 นาฎศิลป์
2317 34377 พลวรรธน์ อิ่นสุวรรณ์ 03002 Model Designer
2318 34378 สุธร อุ่นคำ 05009 ห้องสมุด
2319 34379 วิทวัส ตันแจ้ 04014 GSP
2320 34380 ศุภกฤต ตันจี๋ 12024 ติววิทย์
2321 34381 พิมพ์มาดา เตจ๊ะวันดี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2322 34382 ธัญชนิต สมุทธารินทร์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2323 34383 จุฬาลักษณ์ อินตรัตน์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2324 34384 วรวุฒิ เที่ยงแสน 04004 Math Art
2325 34385 วรัชยา เผดิมศักดิ์พิทยา 05007 ห้องสมุด
2326 34386 ธัญญลักษณ์ ดวงแสง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2327 34387 เจนจิรา บำรุง 12024 ติววิทย์
2328 34388 จิณณธรรม ผาคำ 12024 ติววิทย์
2329 34389 ศิริกัญญา กันธิยะ 12024 ติววิทย์
2330 34390 ลออรัตน์ ศิริยาใจ 06004 ฟุตซอล
2331 34391 ซาลามะฮ์ บุญหวัง 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2332 34392 ชินพัฒน์ ยศวงค์ 06001 เปตอง
2333 34393 นิวัฒน์ มโนคำ 04004 Math Art
2334 34394 กัณฐรัตน์ กันธิยะ 06005 กรีฑา
2335 34395 เกศรินทร์ อินต๊ะมา 06005 กรีฑา
2336 34396 นาตาลี มาเชอกู่ 04004 Math Art
2337 34397 วริศรา ละราธิ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2338 34398 ธนวิชญ์ น้ำใจดี 08006 โยธวาทิต
2339 34399 อเล็ก กู่ผือ 06004 ฟุตซอล
2340 34400 ธรัสพร ใจตุ้ย 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2341 34401 สุพิชฌาย์ บุญมาภิ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2342 34402 อริสา พรหมศรี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2343 34403 เฉลิมพล เหมี้ยงหอม 06001 เปตอง
2344 34404 กนกวรรณ จันทร์หอม 04004 Math Art
2345 34405 ชยพล ณ ลำปาง 03004 Create Game
2346 34406 ณัฐกิตติ์ มะลิดง 06001 เปตอง
2347 34407 ธีรภัทร์ เดชพิทักษ์ยนต์ 08006 โยธวาทิต
2348 34408 เสาวลักษณ์ วรพันธ์ 10006 ออเคสตร้า
2349 34409 ชุติมา คงเจริญ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2350 34410 สุพรรณิกา วรชิน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2351 34411 ธัญพิชชา ธุระวรณ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2352 34412 ทิมตะวัน กันธิกา 10006 ออเคสตร้า
2353 34413 หนึ่งนรินทร์ ศักดี 080012 ร้องประสานเสียง
2354 34414 ณัฐากาญจน์ ลือเดชธนาฉัตร 10006 ออเคสตร้า
2355 34416 ธมนวรรณ นนทะคำจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2356 34417 ชาญณรงค์ อุทยา 10006 ออเคสตร้า
2357 34418 นฤสรณ์ ตนฟู 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2358 34419 ภัทรพร วงค์ต่อม 05009 ห้องสมุด
2359 34420 ชีรีน ตานี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2360 34421 จุฑาลักษณ์ มาแก้ว 05014 วัยรุ่น วัยใส
2361 34422 ศุภกฤต ธุวงศ์ษา 06006 บาสเกตบอล
2362 34423 ภูริทัต ณ เชียงใหม่ 06003 วอลเลย์บอล
2363 34424 พงศ์ประดิษฐ์ มหาวรรณ์ 06004 ฟุตซอล
2364 34425 ปวีณ์กร ทองสุข 06006 บาสเกตบอล
2365 34426 ศุทธวีร์ ศรีธิเมืองใจ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2366 34427 สรยุทธ มโนใจ 04014 GSP
2367 34428 อภิสราภ์ เกิดกาญจน์ 05010 ห้องสมุด
2368 34429 ปิยะพงษ์ กาวี 06004 ฟุตซอล
2369 34430 ศิรินทิพย์ ดวงมะลิ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2370 34431 ธีราภรณ์ ไชยรัตน์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2371 34432 ณธิดา สุวรรณนิกขะ 06006 บาสเกตบอล
2372 34433 ฮามีด๊ะฮ์ บุญหวัง 04004 Math Art
2373 34434 ศรัญญา วงศ์บุญมา 05007 ห้องสมุด
2374 34435 เมธาสิทธิ์ เทพสุรินทร์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2375 34436 ณัฐภูมิ นามวงค์ 04004 Math Art
2376 34437 ศิรชัช หลวงฟอง 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2377 34438 ริญชิดา แซ่โค้ว 02004 งานประดิษฐ์
2378 34439 ชิดชนก ไชยเลิศ 05010 ห้องสมุด
2379 34440 ทัศนีย์ จิตรจันทร์ 02004 งานประดิษฐ์
2380 34441 พิมพ์สุภา เชก้อ 05007 ห้องสมุด
2381 34442 ปาณิสรา ศรียอด 02004 งานประดิษฐ์
2382 34443 วรชยุต ปลิดตา 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2383 34444 นิติภูมิ สุทธิพนไพศาล 06003 วอลเลย์บอล
2384 34445 ทีปกร โจ 04014 GSP
2385 34446 ปิยดา สีเมืองปูน 05014 วัยรุ่น วัยใส
2386 34447 พรสวรรค์ เหย่อท่งกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2387 34448 เรืองปริพัฒน์ จันหล้า 04014 GSP
2388 34449 รินรดา ปงรังษี 05007 ห้องสมุด
2389 34450 ชยากร วงศ์ส่งชัย 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2390 34451 ชยากรณ์ ตาบุญ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2391 34452 ภัทรธร รัชศรีวอ 04014 GSP
2392 34453 อลิสา วง 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2393 34454 ณัฐณิชา คีรีแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2394 34455 สรไกร สุริยะไชย 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2395 34456 วิชาฎา เยาว์ใจ 02004 งานประดิษฐ์
2396 34457 วลัยลักษณ์ สุขแนบ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2397 34458 กรวิชญ์ ชุมภูพันธ์ 04014 GSP
2398 34459 พิมพ์ชนก โคทอง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2399 34460 จิระวัฒน์ สมไสว 080013 cover
2400 34461 ศุทธินี ใหม่อารินทร์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2401 34462 ปาณิสรา มหาวงศ์นันท์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2402 34463 ภาคิน โกลาหะฬะ 04014 GSP
2403 34464 จิรธิป เทพมนตรี 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2404 34465 กุลณัฐ ศักดาคำ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2405 34466 รัฐภูมิ อุดมอด 06006 บาสเกตบอล
2406 34467 กมลชนก กุลสุวรรณ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2407 34468 นภัสกร ตาแปง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2408 34469 กัณธพัช ปันนะสุทธิพันธ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2409 34470 ณัฐลิดา คำชุ่ม 08006 โยธวาทิต
2410 34471 ลีลาวดี อายิ 04004 Math Art
2411 34472 ณฐศร ใจเสมอ 08006 โยธวาทิต
2412 34473 นฤเบศร์ เล็กโสภี 08001 ดนตรีสากล
2413 34474 พิมพ์วิภา ปารมี 06003 วอลเลย์บอล
2414 34475 นันท์นภัส แก่นดีอนันต์สกุล 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2415 34476 พิชยา เปียงเเล 04004 Math Art
2416 34477 อัยยา ราษโต 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2417 34478 วรัญญา คำไชย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2418 34479 วรินยุพา วังคีรี 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2419 34480 เปมิกา ธรรมราษฎร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2420 34481 วิโชติ ทิวาศิริ 03002 Model Designer
2421 34482 พงศธร สวยสม 11003 เจียงฮายหรรษา
2422 34483 นวัตกรณ์ ธาวินธารารัตน์ 03005 Computer Animation
2423 34484 วรนุช คำน้อย 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2424 34485 อัญทิษา เเสนทนันชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2425 34486 เนรมิตร ตายะ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2426 34487 อัยมณี จอมจักร 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2427 34488 บุญชญา วงษ์ธิสา 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2428 34489 ศุภาพิชญ์ สีมา 080013 cover
2429 34490 ศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพ็ชร 06006 บาสเกตบอล
2430 34491 จารวี แสงพันตา 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2431 34492 ศศิประภา สืบพันธ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2432 34493 อภิวิชญ์ วรรณสอน 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2433 34494 คุณวุฒิ งานยางหวาย 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2434 34495 เกสรา รุณรักษา 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2435 34496 ประภาวรินทร์ ฉัตรบวรนันท์ 06003 วอลเลย์บอล
2436 34497 วันวิสาข์ นภาจรี 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2437 34498 จุฑารัตน์ สุ่ยแดง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2438 34499 หยกผกา วันมหาใจ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2439 34500 ธัญยธรณ์ ใจฝั้น 08002 ศิลปะไทย
2440 34501 สิรวิชญ์ เครือคำ 06006 บาสเกตบอล
2441 34502 วริศรา สกุลลิขิตชัย 05007 ห้องสมุด
2442 34503 ปวีณา มาเตชะ 08005 นาฎศิลป์
2443 34504 สิรินาถ จิตมั่น 08005 นาฎศิลป์
2444 34505 กัญญาฉัตร ชาพรม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2445 34506 พีระพัฒน์ ปัณชญานนท์ 03004 Create Game
2446 34507 พัชรพร ไทยโกษา 08005 นาฎศิลป์
2447 34508 พิชญาดา หล้าเป็ง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2448 34509 ธรณินทร์ มะโนวงค์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2449 34510 ธนภูมิ กังสุกุล 04014 GSP
2450 34511 ณัฎฐ์นรี จริตงาม 08005 นาฎศิลป์
2451 34512 กฤษดี อินต๊ะวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2452 34513 อนวัช ขวัญบุศบงศ์ 08002 ศิลปะไทย
2453 34514 พีรพัฒน์ สวัสดิทัต 08002 ศิลปะไทย
2454 34515 บุษกร ต๊ะเขียว 06004 ฟุตซอล
2455 34516 รักษญา ใจคำต๋า 06004 ฟุตซอล
2456 34517 นันท์นภัส ใจเพชร 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2457 34518 กัญชลิกา ศรีรัตน์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2458 34519 ปิยะมาศ ปาลี 08002 ศิลปะไทย
2459 34520 วชิราภรณ์ เมืองงาม 06006 บาสเกตบอล
2460 34521 ปีติ แซ่เท่า 03005 Computer Animation
2461 34522 ชนิดา ดวงคำ 08005 นาฎศิลป์
2462 34523 สรวิชญ์ ใจปิน 10006 ออเคสตร้า
2463 34524 ขวัญชนก ขันธ์แก้ว 080013 cover
2464 34525 อรทัย ไวไธสง 02006 อาหารไทย
2465 34526 ศิวัช สมพงษ์ 04014 GSP
2466 34527 อารยา ถนอมชื่น 02006 อาหารไทย
2467 34528 โชติวัชร์ สมณะ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2468 34529 พีระดา ผ่องสันเทียะ 08005 นาฎศิลป์
2469 34530 อรทัย สารเก่ง 08005 นาฎศิลป์
2470 34531 ณิชกุล ไชยรัตน์ 08002 ศิลปะไทย
2471 34532 อาภา หงษ์รัตน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2472 34533 พิมพ์วลีย์ สุยะ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2473 34534 ชนาภา ลำภู 08005 นาฎศิลป์
2474 34535 ศรุตยา สุระวงค์ 08002 ศิลปะไทย
2475 34536 ปาริฉัตร ต๊ะวรรณะ 08002 ศิลปะไทย
2476 34537 สุธิชัย หมื่อแล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2477 34538 ธัญญารัตน์ ปันติ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2478 34539 พรนภัส พุทธาศรี 080013 cover
2479 34540 ณัฏธิชา นามไชยยา 05014 วัยรุ่น วัยใส
2480 34541 ธมนวรรณ กันทะสาร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2481 34542 จักรพรรดิ คิ้วสุวรรณวงศ์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2482 34543 ปรียากร กันธิยะ 08004 ดนตรีไทย
2483 34544 ปรารถนา ปัญญาหลวง 05014 วัยรุ่น วัยใส
2484 34545 สุชานันท์ คำแก่น 080012 ร้องประสานเสียง
2485 34546 ธนัชชา คำพิพาก 080012 ร้องประสานเสียง
2486 34547 ณัฐฐานุวัฒน์ กาวิละมูล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2487 34548 ศิริกานต์ ยะภักดี 05014 วัยรุ่น วัยใส
2488 34549 ศรสวรรค์ ศุภสันต์สิริ 12014 คนรักต้นไม้
2489 34550 ญาณพัฒน์ เฉียบแหลม 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2490 34551 อินธิรา ดวงสนิท 03005 Computer Animation
2491 34552 สุธิตรา ไชยสาร 080012 ร้องประสานเสียง
2492 34553 ศศิวิมล ทนทาน 05014 วัยรุ่น วัยใส
2493 34554 รวินท์นิภา มังคละ 05007 ห้องสมุด
2494 34555 ชยากร พันธุศิลป์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2495 34556 อรรัมภา มหานิล 05014 วัยรุ่น วัยใส
2496 34557 วรณิกา นวลสุข 05007 ห้องสมุด
2497 34558 ธันทิวา ลี้แสน 11003 เจียงฮายหรรษา
2498 34559 สุธิดา หาญแก่น 080012 ร้องประสานเสียง
2499 34560 ฐิติชญา ใจคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
2500 34561 รัฐภูมิ ปัญญาแดง 10006 ออเคสตร้า
2501 34562 วรริทธิ์เดช คำชุ่ม 11003 เจียงฮายหรรษา
2502 34563 วรวิช จันทร์แว่น 06004 ฟุตซอล
2503 34564 สรวีย์ ตรีธวัช 05010 ห้องสมุด
2504 34565 สุฎาภัทร จันกิติ 08004 ดนตรีไทย
2505 34566 พิรญาณ์ พรมขัดดุก 05010 ห้องสมุด
2506 34567 โชติกา นาทะสัน 05007 ห้องสมุด
2507 34568 ณภัทร จันทาพูน 08001 ดนตรีสากล
2508 34569 ภูวนัตถ์ ยานะ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2509 34570 ภัทรวดี จุมปู 05014 วัยรุ่น วัยใส
2510 34571 กัญญาณัฐ ธีรโฆษิต 08004 ดนตรีไทย
2511 34572 รฐนนท์ ชุ่มใจ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2512 34573 ชมพูนุท น้อมทางธรรม 08005 นาฎศิลป์
2513 34574 ณัฐณิชา เฮงตระกูล 08005 นาฎศิลป์
2514 34575 หทัยรัตน์ วงษา 080012 ร้องประสานเสียง
2515 34576 จิณณะ ชนะจิตต์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2516 34577 สมชาย เรืองสังข์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2517 34578 ปรเมศวร์ เงินอินต๊ะ 08004 ดนตรีไทย
2518 34579 พัชราภา นัยนานนท์ 02006 อาหารไทย
2519 34580 ปวันรัตน์ คำฟู 08006 โยธวาทิต
2520 34581 กัญญาริณทร์ ศรีวิชัย 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2521 34582 ธิญาดา ปัญญาทิพย์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2522 34583 จัสมิน เดมสเตอร์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2523 34584 ปิยธิดา ใจบั้งเงิน 04004 Math Art
2524 34585 วริศรา เขื่อนทา 02004 งานประดิษฐ์
2525 34586 พีรดา สลีสองสม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2526 34587 กัญญ์วรา ขาวฟอง 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2527 34588 ชัญญา มั่นรอด 04014 GSP
2528 34589 อริญชยา พรมไชยวงศ์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2529 34590 บุญบงการ จินาอิ 08001 ดนตรีสากล
2530 34591 รัชชานนท์ พรถาวรกุล 08001 ดนตรีสากล
2531 34592 ชยุดา หล่อพันธ์มณี 12014 คนรักต้นไม้
2532 34593 กีรติ มณีโชติ 05007 ห้องสมุด
2533 34594 จิรัชญา กรุณา 02004 งานประดิษฐ์
2534 34595 ปวีณ์นุช ซุนเฟื่อง 02004 งานประดิษฐ์
2535 34596 อนิวัตต์ เลขผสม 10006 ออเคสตร้า
2536 34597 ศิวกร สุภาวรรณ์ 08001 ดนตรีสากล
2537 34598 กิตติเชษฐ์ พินโย 03008 หนังสั้น
2538 34599 ลลิตา รัตพลที 02004 งานประดิษฐ์
2539 34600 นภวรรณ มะโนคำ 11016 โครงงานคุณธรรม
2540 34601 ภัทรวดี ศรีผาย 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2541 34602 เกศน์ศิรี จันทร์อุดร 08005 นาฎศิลป์
2542 34603 ศิริมงคล ไชยชมภู 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2543 34604 วุฒิภัทร วรรณโน 08001 ดนตรีสากล
2544 34605 มนัสเกียรติ เทียบกลาง 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2545 34606 สุพิชญา ใจหาญ 08004 ดนตรีไทย
2546 34607 นันท์นภัส ธีรนันท์พัฒธน 04014 GSP
2547 34608 ธิญาดา คำชุ่ม 02004 งานประดิษฐ์
2548 34609 วนิดา แก้วฟู 04014 GSP
2549 34610 ภัทรธิดา แก้วสมนึก 08005 นาฎศิลป์
2550 34611 เกตธนวรรณ อินทแสน 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2551 34612 ภัทสุดา ชัยพนัด 08005 นาฎศิลป์
2552 34613 ยุพารัตน์ ติคำ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2553 34614 อรภัคนภา ปิ่นแก้ว 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2554 34615 ศิริลักษณ์ ใจวังเย็น 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2555 34616 ลักษมี รัตนะรุ่งรัศมี 04003 A-math
2556 34617 อภิวิชญ์ เลิศไกรวัล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2557 34618 ชุติมา ถูกจิตร 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2558 34619 สุกุลยา ปัญญาบุญ 04004 Math Art
2559 34620 รัชพล เจริญทั้งศักดิ์ศรี 08006 โยธวาทิต
2560 34621 กนกภรณ์ รุ่งโรจน์ชนะกุล 04004 Math Art
2561 34622 พิชญพงศ์ วงค์ษา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2562 34623 ศุภกฤต จองอนันต์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2563 34624 ปวีณ์สุดา สิทธิขันแก้ว 03005 Computer Animation
2564 34625 ปิยาภรณ์ ปัญโญ 08005 นาฎศิลป์
2565 34626 กนกวรรณ พลอยประดับ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2566 34627 กฤษกร นามวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2567 34628 กนกวรรณ วงค์วิริยะ 04004 Math Art
2568 34629 ภูณิพัฒน์ หนูวุ่น 08005 นาฎศิลป์
2569 34630 ปัทมพร ยะถาคำ 08006 โยธวาทิต
2570 34631 รักษมล เขื่อนเพชร 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2571 34632 ศุภกร จิตปรีชาญ 03004 Create Game
2572 34633 วัชรากร แก่นเมือง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2573 34634 สุชาวดี เจริญปัฐยาวัต 08005 นาฎศิลป์
2574 34635 ลักขิกา ผิวผ่อง 08005 นาฎศิลป์
2575 34636 ณัฐธิดา สลีสองสม 08005 นาฎศิลป์
2576 34637 สุวิจักษณ์ แจ้งสว่าง 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2577 34638 ปณัฏฎา แสนมา 04004 Math Art
2578 34639 พัชรพร พรสมานพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2579 34640 สุรีรัชญ์ มูลแดง 08006 โยธวาทิต
2580 34641 แคทลียา อัครนิติกุล 04004 Math Art
2581 34642 วัทนพร ดวงแก้ว 08005 นาฎศิลป์
2582 34643 ภาณิตา นันตะรัตน์ 08006 โยธวาทิต
2583 34644 มิ่งขวัญ จินดาธรรม 08006 โยธวาทิต
2584 34645 กฤตยชญ์ ยุวกุล 06004 ฟุตซอล
2585 34646 ชัยวุฒิ มานาประเสริฐ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2586 34647 ภาณุวัฒน์ ใจวัง 08006 โยธวาทิต
2587 34648 พรทิพย์ เมียเชกู่ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2588 34649 ลักษมี ตั๋นคำ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2589 34650 อชิตพล วงษ์ไกร 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2590 34651 สิทธิชน สุรินทร์ 06006 บาสเกตบอล
2591 34652 ปิรินภรณ์ มาเยอะ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2592 34653 ธีรภัทร แก้วนรินทร์ 06005 กรีฑา
2593 34654 ฐิติมา ใจวัง 080012 ร้องประสานเสียง
2594 34655 โยธิกา ตาฟาก 080012 ร้องประสานเสียง
2595 34656 กีรติ สิงห์สุข 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2596 34657 นรินทร์ รินนายรักษ์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
2597 34658 ทัตพิชา เบร็นเนอร์ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2598 34659 กัญญารัตน์ วงษา 080012 ร้องประสานเสียง
2599 34660 ไตรภพ ใจยะสาร 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2600 34661 จุฑาทิพย์ วงศ์มยุรา 07001 วัยรุ่น วัยใส
2601 34662 กานต์ชนา ไทยใหญ่ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2602 34663 ภากร ปิยะธรรมาชัย 04003 A-math
2603 34664 ชลงค์กรณ์ ภิระบรรณ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2604 34665 ณัฐพัฒน์ เตชะ 03008 หนังสั้น
2605 34666 ณัฐพัชร์ ชมดง 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2606 34667 ชยางกูร สุรัตน์ 10020 Calligraphy Club
2607 34668 ภัทรนันท์ นพรัตน์ศิริกุล 08006 โยธวาทิต
2608 34669 นันทวัฒน์ ศรีพรม 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2609 34670 ทักษพร อินต๊ะวงค์ 10020 Calligraphy Club
2610 34671 สุรวิชย์ บุญวงค์ 03008 หนังสั้น
2611 34672 มัฐณาวรรณ ไชยทัศน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2612 34673 กานต์ธิดา แก้วทรายเงิน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2613 34674 เจนจิรา คำแขก 14009 Science Club
2614 34675 ประดิษฐ์ นัยติ๊บ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2615 34676 พุฒิชัย สมโน 04003 A-math
2616 34677 ธารณ์ปฏิราช นามเเก้ว 03004 Create Game
2617 34678 ชนิดา ไชยโนฤทธิ์ 14009 Science Club
2618 34679 ศุภสร ดวงเดือน 03008 หนังสั้น
2619 34680 อนันต์ อ้ายคำ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2620 34681 ชนันญา ใหม่ละออ 08006 โยธวาทิต
2621 34682 อโนมา มาเยอะ 080012 ร้องประสานเสียง
2622 34683 ปาลิตา ตะละมา 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2623 34684 เขมิกา สิทธิขันแก้ว 05010 ห้องสมุด
2624 34685 เมษา สมบูรณ์ชัย 05010 ห้องสมุด
2625 34686 วีรพัฒน์ อิอิยาม่า 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2626 34687 อารินญา พรศิริ 05007 ห้องสมุด
2627 34688 ณัฏฐธิดา ทวีเผ่าพงศ์ 080012 ร้องประสานเสียง
2628 34689 ปณชัย แสงคำ 080012 ร้องประสานเสียง
2629 34690 ธารวิมล ใจหล้า 11013 กฎหมาย
2630 34691 ศิริภูมิ คำดี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2631 34692 จีรพล นามาก 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2632 34693 ษมาพร จิตเกษม 05009 ห้องสมุด
2633 34694 กรรญารัตน์ ทะริยะ 05010 ห้องสมุด
2634 34695 ณิชา งามคณะ 05007 ห้องสมุด
2635 34696 เขมิกา ฟุ้งวรานนท์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2636 34697 วรัญญา สมบูรณ์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2637 34698 รัญจิรา พุทธชัยยา 05007 ห้องสมุด
2638 34699 เจตทิพัทธ์ อินต๊ะวงค์ 080014 การแสดง
2639 34700 ปุญญภา จิตอาษากิจ 080013 cover
2640 34701 สุภกิตติ์ สุรินทร์ปัญญา 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2641 34702 อัจฉรา จะแล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2642 34703 อาภัสรา แสนสุวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
2643 34704 วรดา หมื่อแล 06003 วอลเลย์บอล
2644 34705 ฐนิชา สีใส 080012 ร้องประสานเสียง
2645 34706 สุกัญญา เกษมกิติกุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2646 34707 ศศิประภา น้อยเสนา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
2647 34708 นภัสสร อุปนันท์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2648 34709 รชนิศ ขันเพชร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2649 34710 อินทิรา ฉัตรแก้ว 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2650 34711 ธาวิน โยคะสิงห์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2651 34712 กัญญารัตน์ พันธุ์บัว 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2652 34713 วิลาสินี มาศภมร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2653 34714 พิจิตรา นันติ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2654 34715 อติชาติ ใจโส 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2655 34716 จินดา ยาลือ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2656 34717 ปัทมนันท์ วงศาสิริโรจน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2657 34718 ณัฐภัทร วงค์เพ็ญ 12018 พี่สอนน้อง
2658 34719 พัชราวรรณ สันชมภู 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2659 34720 พันธกานต์ บุญสม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2660 34721 กาญจนา โกเสนตอ 05009 ห้องสมุด
2661 34722 รุ่งรวี หมื่นแล 05007 ห้องสมุด
2662 34723 กมลชนก แก้วมั่น 05010 ห้องสมุด
2663 34724 ธัญญรัตน์ โกวาภิรัติ 05007 ห้องสมุด
2664 34725 ณัฐณิชา มะโนวรรณ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2665 34726 พลพล สิทธิขันแก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2666 34727 ภมร เกษนาวา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2667 34728 ศุภวรรณ ธรรมยา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2668 34729 ศรุติญา วิมุกตาคม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2669 34730 ญานิกา คำแก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2670 34731 รชฏนันทน์ ศรีคำตุ้ย 05007 ห้องสมุด
2671 34732 วสุธร นุพิน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2672 34733 โสภิดา โตพัญญะ 080012 ร้องประสานเสียง
2673 34734 สุทาทิพย์ ปิงใจ 05007 ห้องสมุด
2674 34735 กันต์กมล กันทะเตียน 05010 ห้องสมุด
2675 34736 ฮวงบาว วงค์วาร 05010 ห้องสมุด
2676 34737 ญดา ดวงทอง 05007 ห้องสมุด
2677 34738 อภิชญา ขันติกิจ 05007 ห้องสมุด
2678 34739 ภาณุพงษ์ แก้วข้าว 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2679 34740 สิทธิขัย สุริยา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2680 34741 ปิยะพันธ์ จินดาธรรม 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2681 34742 พุทธินันท์ ประทุมมา 06005 กรีฑา
2682 34743 สรัลชนา ดาระสุวรรณ 05007 ห้องสมุด
2683 34744 เมธาสิทธิ์ เมอเลกู่ 05010 ห้องสมุด
2684 34745 จิตรลดา บุญมา 080012 ร้องประสานเสียง
2685 34746 กัลยา บุษยา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2686 34747 พิธิวัฒน์ ช่างหมึก 05010 ห้องสมุด
2687 34748 ชุมพล พรมแพงดี 05010 ห้องสมุด
2688 34749 พรหมพรักษ์ ตื้อยศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2689 34751 ทนงศักดิ์ กาวี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2690 34752 วาสนา จันทร์เต็ม 12018 พี่สอนน้อง
2691 34753 กนกณภศร มีชัย 12018 พี่สอนน้อง
2692 34754 พร เต็นคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
2693 34755 จิรัชญา บุญเลิศ 10013 English game
2694 34756 กลวัชร ท้าวเทพ 10013 English game
2695 34757 มนตรา ยาเจริญ 080013 cover