คลิกเพื่อLogin ลงทะเบียน

สำหรับม.ต้น

สำหรับม.ปลาย

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม
1 30596 นัดดาเฉลิม ติระพัฒน์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2 30992 เบญจรัตน์ ดอนเลย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
3 31138 กนกอร วงษารัตน์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
4 31139 กมลลักษณ์ ปวงมาลัย 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
5 31140 กรณ์ดนัย ไชยยะ 04003 A-math
6 31141 กุลธิดา ไชยยา 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
7 31142 เกวลิน ภักดี 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
8 31143 เกษวารินทร์ กันทะวัง 12013 เคมี(ติว)
9 31144 จุฑาทิพย์ บุญตัน 080014 การแสดง
10 31145 จุฑาทิพย์ กองแสน 999 ติวหรรษา พาสอบติด
11 31146 เจษฎา สิทธิขันแก้ว 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
12 31147 ฐิติวรดา ชัยจันทร์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
13 31148 ณัชชา คุ้มชาติ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
14 31149 สุรีย์วรรณ อุปป้อ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
15 31150 ณัฐกฤษ เทพจร 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
16 31151 ณัฐชนน เหล็กทอง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
17 31152 ณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
18 31155 ธนพร ไทยนุรักษ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
19 31157 นฤพร ไฝเครือ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
20 31158 นัทธมน ศรีพรม 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
21 31159 น้ำผึ้ง ปัญญา 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
22 31160 ปณิดา นัยนันท์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
23 31161 ปราณปรียา ยุวกุล 08002 ศิลปะไทย
24 31162 ปิยวัชร วิงวรรณ 04003 A-math
25 31164 พิรชัช คชนิล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
26 31166 ภาณุมาศ ปงหาญ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
27 31167 ลัดดาวัลย์ ธุวะคำ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
28 31168 ลัทธพรรณ แก้วดุสิต 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
29 31169 ลัลชลิตา ปราณีสัตย์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
30 31170 วิมลสิริ พุฒิพิริยะ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
31 31171 สรุจ ถีสูงเนิน 04003 A-math
32 31172 สิริพร เอี่ยมวิโรจน์ 10014 Cross word
33 31173 สุวิชชาญ ฟองอิสสระ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
34 31174 เสฏฐวุฒิ บริสุทธิ์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
35 31175 อรัญญา ใจโผก 999 ติวหรรษา พาสอบติด
36 31176 กันตินันท์ ดิตถ์อัศวธนากุล 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
37 31178 กัญญารัตน์ มะโนวัง 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
38 31179 จิรัชญา นันต๊ะ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
39 31180 เจนณรงค์ แสงศรีจันทร์ 11003 เจียงฮายหรรษา
40 31182 ชนิกานต์ บุญเทพ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
41 31184 โชตินันท์ เจ็นป่า 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
42 31185 ซินเนีย สเทอร์รี่ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
43 31186 ณัฐยศ บุญทอง 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
44 31187 ณิชาภัทร รอดเจริญ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
45 31188 ธนัช ภิญโญ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
46 31189 ธนัชชา กาวินจ๊ะ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
47 31190 ธัญวรัตน์ เขื่อนคำแสน 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
48 31191 ธัญวรัตม์ อินต๊ะรัตน์ 02001 บัญชี
49 31192 นิธิพร สุธรรม 12013 เคมี(ติว)
50 31193 บุญชนิตา บุญรสศักดิ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
51 31195 ปภาวดี อินทร์พรม 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
52 31196 พรวิภา คำผัด 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
53 31197 พิจิตรา วุฒิพรม 12013 เคมี(ติว)
54 31198 พินิจนันท์ คำชุ่ม 11013 กฎหมาย
55 31199 พิมพิกา สุภาวงค์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
56 31201 ภาพิมล มงคลผิวทอง 12013 เคมี(ติว)
57 31202 ภูมิบดินทร์ พันสุภะ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
58 31204 มัณฑณา แก้วตั้ง 08006 โยธวาทิต
59 31205 เมธาวี หลี่จา 999 ติวหรรษา พาสอบติด
60 31207 รุ่งอรุณ คำสร้อย 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
61 31208 ลดารัตน์ เล็นป่าน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
62 31209 วรพิชชา แสนอ้าย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
63 31210 วรากร มีเกษร 10022 Survivor plus
64 31211 วิทวัฒน์ พิชัยคำ 10022 Survivor plus
65 31212 ศิรสิทธิ์ มณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
66 31213 ศุภจิตรา กันทะจักร์ 08006 โยธวาทิต
67 31214 สุชัญญา ไฝ่แก้ว 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
68 31216 อนันต์ยศ เครือเทพ 06001 เปตอง
69 31217 อภิรดา เฉิน 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
70 31219 ธนิดา จิตอารีย์ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
71 31220 กฤติยาภรณ์ ปัญญาทิพย์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
72 31221 กวินภพ สมสุรินทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
73 31222 เกวลิน อินทนันชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
74 31224 จิรัชญา สุรินแก้ว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
75 31225 จีราพร พัชรมงคลสกุล 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
76 31226 เจษฎากร มั่นกุง 12009 ฟิสิกส์
77 31227 ชลธิฌา มะโนเรือง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
78 31229 ฐิติรัตน์ การิวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
79 31231 ณัฐนนท์ สุภามณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
80 31232 ณัฐพงศ์ มะโนสุดใจ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
81 31234 นารีนาถ นฤนาถการุณย์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
82 31235 บุณยกร สอนขยัน 999 ติวหรรษา พาสอบติด
83 31236 บุษกร นามยี่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
84 31239 พรรณิษา บุญเป็ง 999 ติวหรรษา พาสอบติด
85 31241 ภัคจิรา ผันการ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
86 31242 มณียา จันต๊ะ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
87 31243 มุอ์มิน ตานี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
88 31244 รมิตา เชื้อเมืองพาน 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
89 31245 ภรณ์ชนก เจริญพนาลัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
90 31246 ศรีสมร แช่มปากเพรียว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
91 31247 ศิริกัญญา ดวงเนตร 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
92 31249 สุกัณฑา วงค์คำ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
93 31251 สุนารี เมียเชกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
94 31252 สุภาพร เวยเหยื่อกู่ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
95 31253 สุพินดา อภิเดชกุล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
96 31254 สุรีย์นิภา สอนอ้อ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
97 31255 อชิรญา สอนวิเศษ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
98 31256 อัฐพล ดวงจันทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
99 31257 อัษฎาภรณ์ หาตะ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
100 31259 จิตตินาท สุตะวงค์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
101 31260 ชญานิศ สิทธิวงศ์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
102 31261 ชนิกานต์ เตมิยะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
103 31262 ชินกฤต สีคำยอด 14002 Lanna News letter
104 31263 ชุติกาญจน์ โยธาดี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
105 31264 ณปาภัช กันธิยะ 10011 ละครภาษาอังกฤษ
106 31265 ณัฐชยา หมายมั่น 999 ติวหรรษา พาสอบติด
107 31268 ธัญญาภรณ์ ลำภู 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
108 31270 นริศรา ธิจันแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
109 31271 นริศรา วงค์สุรินทร์ 12001 เคมีใกล้ตัว
110 31272 ปิ่นสุดา คำเป็ก 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
111 31274 ผ่องนภา จันทะอินทร์ 12006 สร้างสุข
112 31275 พีรภัทร์ สกุลแก้วพิทักษ์ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
113 31276 พีรสิน พิทักษ์โภไคย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
114 31277 เพ็ญฤดี ภัทรสุขเกษม 12006 สร้างสุข
115 31278 ภัคจิรา วาทะปรีชา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
116 31279 ภัคธีมา อรุณกิจ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
117 31280 ภัทราพร เตจ๊ะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
118 31282 ณัฎฐธิดา ฐานเจริญ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
119 31283 วิภาวรรณ พันธ์ธง 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
120 31284 สัตตกมล ม่วงคำ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
121 31285 สิทธิโชค หลักแก้ว 10011 ละครภาษาอังกฤษ
122 31286 อรธนา เรืองวิลัย 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
123 31288 เก็จมณี ปัญญาหลวง 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
124 31289 คำนวล บุญยอด 07002 ชวนคิด ชวนทำ
125 31290 จิรดา ริยะวงค์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
126 31291 จุฑามาศ วรรมณี 10014 Cross word
127 31292 จุฬาลักษณ์ อักษราพิพัฒน์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
128 31293 เจษฎาภรณ์ พรมศาสตร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
129 31294 ชนน กันทะปัน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
130 31295 ชลธิชา ชัยชนะ 10020 Calligraphy Club
131 31296 ฐิติมา โทพิลา 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
132 31297 ณัฎฐ์ชุดา คำดี 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
133 31298 นัฐกาญจน์ พรหมมินทร์ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
134 31299 ณัฐวรรณ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
135 31300 ธัญญลักษณ์ นิลสวิท 999 ติวหรรษา พาสอบติด
136 31301 ธิดารัตน์ กรุณา 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
137 31302 ปภาวรินท์ โชครัตนาเจริญ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
138 31303 ปาริชาติ กัปปะหะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
139 31304 ปาริชาต คิดดี 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
140 31305 พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
141 31306 พาขวัญ ธูปมงคล 11003 เจียงฮายหรรษา
142 31308 ฟ้าประทานพร เครือวงค์สืบ 14005 Music club
143 31309 ภูมินทร์ ขัติยะราช 04003 A-math
144 31310 โยทกา หมื่นคำ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
145 31311 รชนิศ รุ้งดี 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
146 31312 โสรญา สามหมื่น 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
147 31313 วนิดา หว่อแมะ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
148 31314 วรกานต์ สุขเกษม 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
149 31315 วรฤทัย ดะระศิริ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
150 31316 วรินยุพา ศรีจันทร์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
151 31317 ศศิกานต์ ไชยเลิศ 080014 การแสดง
152 31319 ศิริลักษณ์ ปันมะโน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
153 31320 ศิริวรรณ แก้วธิวงค์ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
154 31321 สริตา เครืออินตา 07001 วัยรุ่น วัยใส
155 31322 สิริรัตน์ ค่ายคำ 07001 วัยรุ่น วัยใส
156 31324 สุรัตนา ดีมาก 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
157 31325 โสภา เรือนมี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
158 31326 อดิเรก จิตต์มั่น 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
159 31327 อารีรัตน์ สีนิล 07001 วัยรุ่น วัยใส
160 31329 ธนากร หัตถผสุ 03005 Computer Animation
161 31335 ทัศนียาพร บัวทอง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
162 31336 สุดารัตน์ อินต๊ะรัตน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
163 31337 ธนวัฒน์ จันทร์ศิริ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
164 31339 ธวัชชัย ปันเขื่อนขัติ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
165 31340 ธัญกร ปาอ้าย 10022 Survivor plus
166 31341 ธิดารัตน์ อุดฝาง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
167 31342 นภัสรพี คำภีระ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
168 31345 ผกามาศ พึ่งบ้าน 08001 ดนตรีสากล
169 31346 พัชรพงษ์ หมดกลม 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
170 31347 พิมลพร นิยมทอง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
171 31348 ภัทรธร ไชยยะ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
172 31350 ภานุวัตร จันทร์แก้ว 03005 Computer Animation
173 31352 วรัญญา อาทิตย์ตั้ง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
174 31353 วิชชุดา เรือนศิริปัญญา 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
175 31354 วีรวรรณ วรรพเนตร 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
176 31355 ศิวกร สิทธิวงค์ 10022 Survivor plus
177 31356 ศุภวิชญ์ ธุวะคำ 05009 ห้องสมุด
178 31357 สิทธา โพธิปัญญา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
179 31358 สิริณญา ยอดประทุม 080012 ร้องประสานเสียง
180 31359 สุทธิภัทร พรมชัย 10012 การอ่านภาษาอังกฤษ
181 31360 พัทสนันท์ นรรัตน์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
182 31362 สุรีย์นิภา ศรีรัตน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
183 31363 สุวิชญา เชียงมา 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
184 31364 อภิชญา ปัญญาพงษ์เมธ 12001 เคมีใกล้ตัว
185 31366 อัฐพงศ์ ชูดวง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
186 31367 อาพร แซ่เติ๋น 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
187 31368 สุทธภา สุวรรณกุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
188 31369 กัลยรัตน์ เลิศชมภู 11003 เจียงฮายหรรษา
189 31370 กานต์ธีรา วงศ์แจ่ม 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
190 31371 กิตติกา เวียงอินทร์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
191 31374 บุญญารักษ์ หลงลืม 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
192 31375 ธนากร สมฤทธิ์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
193 31376 ธนชาต ใจสุภาแสน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
194 31377 ธนัญญา เชียงกันทา 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
195 31378 ธนากร มูลจ้อย 11003 เจียงฮายหรรษา
196 31379 ธนากร อิ่นแก้ว 06001 เปตอง
197 31380 ธนายุทธ บุญช่วย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
198 31381 ธราดล รักบำรุง 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
199 31382 ธัญวรัตน์ กิจพิทักษ์ 04004 Math Art
200 31383 นัทธมน แมลงภู่ 11003 เจียงฮายหรรษา
201 31384 เนตรนภา ญานายา 11003 เจียงฮายหรรษา
202 31385 ปาณิสรา ยามี 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
203 31387 ปิยฌา พรหมทัศน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
204 31388 ปิยพร ผาคำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
205 31389 ผกามาศ สุระกำแหง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
206 31390 พงษ์ทิภา พรมวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
207 31391 พรฉนิฎา ศรีรัตน์ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
208 31392 พัชรา ไชยชนะ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
209 31393 พาขวัญ ทองสวาท 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
210 31396 เมธพนธ์ คำภีรนันท์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
211 31397 พีรณัฐ สมฤทธิ์ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
212 31398 รัชชานนท์ หลวงสิทธิ์ 11013 กฎหมาย
213 31399 วิรชัช ศรีปุริ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
214 31400 ศิรินทิพย์ แข่งขัน 999 ติวหรรษา พาสอบติด
215 31403 สุกฤษฏิ์ บั้งเงิน 02001 บัญชี
216 31404 อรัญญา เลิศชมภู 11003 เจียงฮายหรรษา
217 31405 อริศรา ปัญญาบุญ 11003 เจียงฮายหรรษา
218 31406 อามิ วิวาสิน 11003 เจียงฮายหรรษา
219 31407 อารียา ไชยวุฒิ 11003 เจียงฮายหรรษา
220 31409 จิตรลดา ไชยชมภู 999 ติวหรรษา พาสอบติด
221 31410 ชนาภา เฉิน 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
222 31412 ณภัทร โยวัง 09005 นักประชาสัมพันธ์
223 31414 ณัตติกุล อินต๊ะวงค์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
224 31415 ตวิษา วังรุ่งโรจน์ 12013 เคมี(ติว)
225 31418 ธนวัต อางิ 080013 cover
226 31419 ธนาตย์ ป๋าวงค์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
227 31420 น้ำฟ้า วิลัยลักษ์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
228 31421 เนาวาร่า ฮานาฟี 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
229 31422 บุณยวีย์ เมืองอินทร์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
230 31423 ปริยาภัทร ชัยพินิจ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
231 31425 พลอยไพลิน เพชรจรัสชัย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
232 31426 พีรพัฒน์ สมสวย 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
233 31428 ภาณุพงศ์ ทาคำวงศ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
234 31430 รัตนากร ภูชุม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
235 31432 รุ่งรวี อินต๊ะวงค์ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
236 31433 ลลิตา นัยติ๊บ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
237 31434 ลักษิกา สามลทา 10020 Calligraphy Club
238 31437 ธนกฤต เวชพสิษฐ์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
239 31441 สุชาดา เวเชอกู่ 10020 Calligraphy Club
240 31443 สุดารัตน์ ขันคำกาศ 10020 Calligraphy Club
241 31444 อภิชญา ไชยเรือน 080013 cover
242 31446 อาทิมา ใจมาตุ่น 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
243 31450 จิรประภา ชุ่มธิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
244 31452 จีระนันท์ แก้วหล้า 07002 ชวนคิด ชวนทำ
245 31455 ฉันทมน เรืองนภารัตน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
246 31456 ธันยพร ศรีจันทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
247 31457 ชิษณุพงศ์ บัวสุวรรณ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
248 31458 ชิษณุพงศ์ ยะชัย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
249 31460 ญาดา อาจอ 12006 สร้างสุข
250 31461 ณัฐณิชา กองแก้ว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
251 31462 ณัฐธิณี ชินเมธีพิทักษ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
252 31463 ดุลยฤทธิ์ วงค์ชัย 06001 เปตอง
253 31464 นิรชา จันเดียว 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
254 31465 เนติชาติ ขระมนตรี 06006 บาสเกตบอล
255 31467 ประภาพิศ อารินทร์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
256 31469 ปิยังกูร จักรแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
257 31470 พรรณราย คงเทพ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
258 31471 พัชรพร เหล่ามะโฮง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
259 31472 พัชราพร ดวงปิก 07002 ชวนคิด ชวนทำ
260 31474 ภควันต์ ชุ่มมงคล 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
261 31475 ภัควรินทร์ บุรศักดิ์วราฤทธิ์ 080012 ร้องประสานเสียง
262 31476 ภัทราวดี ท่อนคำ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
263 31477 พิมพิศา ชัยแก้ว 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
264 31478 แวนิกา กาวิละ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
265 31479 ศิลป์ศุภา สิงห์ตา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
266 31480 สุทธิดา ถ่อมกาย 06001 เปตอง
267 31482 สุภัสสร วันชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
268 31483 สุมิตรา เลิศชมภู 06001 เปตอง
269 31485 อติวิชญ์ ไชยสุข 06001 เปตอง
270 31486 อริสรา ชัยอะทะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
271 31487 อารียา แบนอาภัย 12001 เคมีใกล้ตัว
272 31488 กมลชนก วงค์เพ็ญ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
273 31489 กมลพรรณ สุขไชยวรรณ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
274 31493 ศิโรรัตน์ แตงอ่อน 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
275 31494 กุลณัฐน์ จักรใจวงศ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
276 31496 ชุติวัฒ หว่าหลิ่ง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
277 31500 ธนาภา ประสมศรี 11003 เจียงฮายหรรษา
278 31502 นครินทร์ สุริวงศ์ 06006 บาสเกตบอล
279 31504 นภัสสร อุดมปละ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
280 31505 นรีกานต์ แสงทา 07001 วัยรุ่น วัยใส
281 31506 วรางคณา มโนคำ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
282 31507 นันทิยา ชัยศรีสวัสดิ์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
283 31509 ปทิตตา จันต๊ะนาเขต 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
284 31511 ปารเมศ สุวรรณดี 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
285 31512 ปิยากานต์ สิทธิวงค์ดี 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
286 31513 ปุสญาพร ชาติเวียง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
287 31514 พรธีรา พงศ์ประทีปชัย 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
288 31515 พสิกา ฟองการ 07001 วัยรุ่น วัยใส
289 31516 พิจิกา เทพสิงห์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
290 31517 พีระพัฒน์ นาทองมูล 08002 ศิลปะไทย
291 31518 ภัทรนิชา อาทนิตย์ 11003 เจียงฮายหรรษา
292 31519 เม็ดข้าว แสนใจ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
293 31520 เมธาวี ผลพยุง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
294 31521 เมธี นามะณีวรรณ์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
295 31522 รัชชานนท์ เร็วการ 04003 A-math
296 31524 ศรัญยา มหาวุฒิ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
297 31526 อชิรญาณ์ ธิมา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
298 31530 กิตติพงษ์ ศรีใจดี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
299 31532 เกษมสันต์ มาลานัน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
300 31533 ภัทราพร รินชัย 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
301 31534 จิรภัทร ชุมแปง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
302 31536 จุฑารัตน์ คำเงิน 12001 เคมีใกล้ตัว
303 31537 ญาตาวี สมดี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
304 31538 ทักษพร ไฝ่ศักดิ์ 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
305 31539 ธนวรรณ คำเหล็ก 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
306 31540 ธัญชนก ปันแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
307 31543 ชนม์ณภัทร หลวงหาญ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
308 31545 นันทิดา สารบัว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
309 31546 น้ำผึ้ง ยอดชัย 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
310 31547 เบญญาภา ธุระวร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
311 31550 พัทธดนย์ ไชยพรม 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
312 31552 พิชชาภา แสนเหล็ก 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
313 31553 ภาณุวัฒน์ อินต๊ะวงค์ 06001 เปตอง
314 31554 ภูริทัต อินทรประเสริฐ 06003 วอลเลย์บอล
315 31555 อินทิรา ใจโส 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
316 31556 รังสิมา แปงปัน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
317 31557 รุ่งนภา จะผึ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
318 31558 ฤดีมาศ สิงห์ดงเมือง 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
319 31559 วรธันย์ ไชยประเสริฐ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
320 31562 ศริญภรณ์ พิราสร 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
321 31563 ศิรินภา คำน้อย 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
322 31564 อรอมน ดีวรัตน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
323 31565 อัฐภิญญา ธรรมจักร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
324 31566 อาภาพร แปแจ่กุ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
325 31567 กรนันท์ ยี่ภิญโญ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
326 31568 กัณฐิกา ฝอยทอง 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
327 31569 กัลยาณี ปงรังษี 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
328 31570 กาญจนา กาบแก้ว 999 ติวหรรษา พาสอบติด
329 31571 เกวลิน เขื่อนแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
330 31572 คริษฐ์ ม้าทอง 06001 เปตอง
331 31573 จิรภัทร ชัยวงค์ 06001 เปตอง
332 31575 ฉัตรมณี เชน 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
333 31577 ชุติกาญจน์ รามสินธ์ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
334 31578 ญาดา สินทวีเกียรติ 08001 ดนตรีสากล
335 31579 ณฐกร ยศพิมสาร 10022 Survivor plus
336 31580 ณัฐธิดา ประมาณ 120101 พัมนาโครงงานฐานวิจัย
337 31584 นริศรา สุกันโท 07002 ชวนคิด ชวนทำ
338 31585 ปฐมาภรณ์ วันดี 10014 Cross word
339 31586 พินิตนันท์ อินใจ 11003 เจียงฮายหรรษา
340 31587 ธาดาพงษ์ นันต๊ะรัตน์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
341 31589 วรปรัชญ์ สุขสันต์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
342 31590 วรพรรณ พรหมธาดา 999 ติวหรรษา พาสอบติด
343 31591 วรรณภา แก้วรากมุข 07002 ชวนคิด ชวนทำ
344 31592 วรัญญา มะโนวรรณ์ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
345 31595 วีรวัฒน์ ใจวัง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
346 31596 ศิวัช คุณยศยิ่ง 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
347 31600 อดิศร ก๋าใจ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
348 31601 อภิญญา สุขเกษม 10014 Cross word
349 31602 อภิวัน แสนมะโนราช 07002 ชวนคิด ชวนทำ
350 31603 อาทิตญา กันทะดง 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
351 31604 อาทิตยา นิลชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
352 31605 อารดา พระพรพิทักษ์ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
353 31606 อารียา เอี่ยมโต 07001 วัยรุ่น วัยใส
354 31607 เอกภพ วงษ์เงิน 05007 ห้องสมุด
355 31755 กษิดิศ คชะเทศ 12001 เคมีใกล้ตัว
356 31758 ชัยภัทร ใจน่าน 04010 Gifted Math
357 31759 ทักษพล พุทธิมา 04010 Gifted Math
358 31761 นพนันท์ กันทะจักร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
359 31762 พรพงษ์ ทองบำเรอ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
360 31763 ภวรัญชน์ คำภีระ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
361 31764 ลัทธภูมิ ศรีมูล 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
362 31765 กัลยาณี ธรรมธิ 04010 Gifted Math
363 31766 กาญจนาพร เมืองมูล 04010 Gifted Math
364 31767 เกณิกา อักษรทอง 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
365 31768 จันทกานต์ ปรวกพรมมา 15004 ศิลป์สร้างชีพ
366 31769 จิราภร ไพรสันเทียะ 04010 Gifted Math
367 31770 จีราวรรณ ทองใจ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
368 31771 จุฑาทิพย์ ไชยประเทศ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
369 31772 ชยาภา ยะวิญชาญ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
370 31773 ณัฐกฤตา หล้าอินถา 04010 Gifted Math
371 31775 ณัฐนิชา คิ้วสุวรรณวงศ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
372 31776 ณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
373 31777 ณัฐริกา ตั๋นคำ 04010 Gifted Math
374 31778 ธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
375 31779 บงกชมาศ ปันซางคอน 12018 พี่สอนน้อง
376 31780 ประภาศิริ พรหมหนู 15004 ศิลป์สร้างชีพ
377 31782 ปิยธิดา ชื่นทรวงจิต 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
378 31783 พิชญา ยี่นาง 12016 Gifted ชีวะ
379 31784 พิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
380 31785 ระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
381 31786 ลักษมน ภิวงศ์ 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
382 31787 วงศ์วรุณ อุ่นบ้าน 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
383 31788 วิจิตรา นันต๊ะ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
384 31789 ศุภิชา วิสูตรสกุล 12018 พี่สอนน้อง
385 31790 ศุภิสรา จันต๊ะนาเขต 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
386 31791 สายฝน มะโนหาญ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
387 31792 สุวพิชญ์ ฟองนวล 04010 Gifted Math
388 31793 โสภิตา สงบกาย 04003 A-math
389 31794 อรจิรา ศรีจุมปา 04010 Gifted Math
390 31796 ทักษ์ดนัย จินตนา 06005 กรีฑา
391 31798 ธิติวุฒิ ศรีอำคา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
392 31799 ปิยะฉัตร บุญทา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
393 31801 พัชรพล ศรีมณี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
394 31802 มคพล คมสาคร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
395 31804 วัชรพงษ์ ตาจันทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
396 31805 สิรวิชญ์ อินต๊ะ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
397 31806 อชิตพงษ์ ทิพย์กนก 02001 บัญชี
398 31807 อนุชิต นันทะมาตร 03004 Create Game
399 31808 อาคม ชัยโชค 15004 ศิลป์สร้างชีพ
400 31809 ครองขวัญ วงค์เขียว 04010 Gifted Math
401 31810 ชนิกานต์ ชัยรัตน์ 10014 Cross word
402 31811 ณัฐชยา ยะแสง 040041 อาสายุวกาชาด
403 31812 ณัฐณิชา ทาแกง 14009 Science Club
404 31813 ทิพย์ เหล็กเพชร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
405 31814 ธัญณิกา วงค์ดวง 14009 Science Club
406 31815 นภัสสร พรหมวงศ์ 04010 Gifted Math
407 31816 นันทิยา โกมิตร 12001 เคมีใกล้ตัว
408 31817 ปรัชญาพร จันทร์หอม 040041 อาสายุวกาชาด
409 31818 พนิตสุภา อินทรังษี 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
410 31820 พิมพกานต์ สีทิไชย 14009 Science Club
411 31821 ภูริชญา วงค์สรรศรี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
412 31822 ยุวลี เหมืองน้อย 15004 ศิลป์สร้างชีพ
413 31823 โยธกา ปวนคำมา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
414 31824 วิภาดา ศรีสุริวงษ์ 040041 อาสายุวกาชาด
415 31825 ศุภาวรรณ เมืองใจ 14009 Science Club
416 31826 สริตา เปียคำ 040041 อาสายุวกาชาด
417 31827 สรินยา ปวริศร 12016 Gifted ชีวะ
418 31828 สิรินดา อุดปิน 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
419 31829 สุชานาถ ไกลถิ่น 12016 Gifted ชีวะ
420 31830 สุพิชญา เจนคิด 040041 อาสายุวกาชาด
421 31832 อภิญญา ดีวรัตน์ 040041 อาสายุวกาชาด
422 31834 ไอรดา สุนะ 040041 อาสายุวกาชาด
423 31835 กฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
424 31836 เกรียงศักดิ์ เมืองแก่น 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
425 31837 ชยากร ธรรมศิริ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
426 31840 พงศกร แสนสมบัติ 04010 Gifted Math
427 31841 พันธกานต์ อินยาศรี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
428 31842 พีรพล สิงหา 12018 พี่สอนน้อง
429 31843 ภูเบศธ์ สร้อยแก้ว 12018 พี่สอนน้อง
430 31844 มงคล นัยติ๊บ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
431 31845 สิรวิชญ์ กองแสง 12009 ฟิสิกส์
432 31846 อัษฎานุกูล รอดเจริญ 06005 กรีฑา
433 31847 กัลย์พิชชา บุศดี 12018 พี่สอนน้อง
434 31849 แคทรีน ผ่องใส 12009 ฟิสิกส์
435 31850 จินต์ศุจี วงศ์ใหญ่ 04010 Gifted Math
436 31852 ฉัตรสุดา จองคำ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
437 31854 โชษิตา อินต๊ะรัตน์ 04010 Gifted Math
438 31855 ธัญญาพร พุทธิมา 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
439 31856 ธันยาณัฐ ณ ชัยภูมิ 12016 Gifted ชีวะ
440 31857 นฤนารถ ไชยขันธ์ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
441 31859 ปาริฉัตต์ มาดี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
442 31862 พวงนภา ห้าวเหิม 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
443 31864 พิมพา คำแสง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
444 31866 วราภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 12018 พี่สอนน้อง
445 31867 ศิริพร หอมสุวรรณ์ 06001 เปตอง
446 31869 สิริกัลยา อินยาศรี 04003 A-math
447 31870 สุจิรา ดวงประเสริฐชัย 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
448 31871 สุดารัตน์ บัวผัด 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
449 31873 อรุณวรรณ มุกดา 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
450 31876 จินตยุทธ ตานี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
451 31877 จิรภัทร ไทยมี 10014 Cross word
452 31880 ภัทรภณ โป่งเส็ง 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
453 31881 สราวุฒิ มณีฉาย 02001 บัญชี
454 31882 อัครวิชช์ เตจ๊ะวันดี 080012 ร้องประสานเสียง
455 31885 จิณห์จุฑา เชื้อเมืองพาน 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
456 31886 ญาตาวี ชนะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
457 31888 ณัฐกานต์ ศรีโลโฟ้ง 14005 Music club
458 31891 ธวันภร งามวิเศษสิริ 14005 Music club
459 31893 นับทอง รักร่วม 14001 Debate club
460 31894 บุญฑริกา แก้วบัวคู 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
461 31897 วิชญาพร คำแก่น 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
462 31899 สุพรรษา ยามี 14001 Debate club
463 31900 สุพัชนันต์ บุญจีน 14005 Music club
464 31901 สุภาวดี สิงหาบุตร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
465 31903 อรจิรา สิงห์พันธ์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
466 31934 กฤษนพงษ์ อริยานนท์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
467 31935 คุณากร อสุพล 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
468 31936 จิรายุ ศรีพรม 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
469 31940 ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
470 31941 พงศ์พันธ์ ไชยเนตร 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
471 31942 พรรษกร เหล่าวงษา 15004 ศิลป์สร้างชีพ
472 31943 พัทธดนย์ สมฤทธิ์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
473 31945 วชิรวิทย์ นันต๊ะเลิศ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
474 31947 ศิวะณัฐ ธรรมมาศ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
475 31948 เอกวิทย์ ผุดผ่อง 06005 กรีฑา
476 31949 กมลชนก ราชาวงศ์ 12001 เคมีใกล้ตัว
477 31950 กัลยากรณ์ ธรรมสอน 10014 Cross word
478 31951 กุลวลี โปธา 15004 ศิลป์สร้างชีพ
479 31953 จันทร์ญา ธนะปฐมชัย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
480 31955 ซูซาน โซซง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
481 31957 ธมนวรรณ วนากมล 05001 คำคม
482 31958 นภัสประภา เยี่ยมวารี 040041 อาสายุวกาชาด
483 31959 นฤทัย เตชะ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
484 31960 ปรารถนา นิพนธ์ 08002 ศิลปะไทย
485 31961 พรนภัส ทองไฝ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
486 31965 ภัทราพร ยาโน 07002 ชวนคิด ชวนทำ
487 31967 รัชรินทร์ บุรานนท์ 040041 อาสายุวกาชาด
488 31968 ฤทัยชนก เขื่อนคุณา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
489 31973 อาภาภัทร หัตถผะสุ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
490 31974 กรบัลลังก์ ศรีปุริ 02001 บัญชี
491 31975 กฤตบุญ นิยม 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
492 31976 จักรภัทร เวียงเงิน 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
493 31978 ภัคพล เปี้ยทา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
494 31980 ศิริวัฒน์ รุ่งศรีสุขจิต 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
495 31983 แสงชัย ธิวงค์ 080012 ร้องประสานเสียง
496 31984 เหนือเมฆ กันใจ 03004 Create Game
497 31988 จิรัชญา หลวงฟอง 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
498 31989 เจียหญิง ลี 04003 A-math
499 31990 ฉันทพิชญา สุนทรสวัสดิ์ 040041 อาสายุวกาชาด
500 31991 ชนรดา แซ่ลี 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
501 31992 จุรีภรณ์ ศรีวิลัย 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
502 31993 ฐาปณีย์ แนวลาด 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
503 31997 ธนิตา ชุ่มมะโน 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
504 31998 นภสร พิทักษ์กำพล 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
505 31999 นรัญญา ขันทา 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
506 32000 นุชธิดา จักรสุวรรณ์ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
507 32001 บุริมนาถ คุณานุภาพกุล 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
508 32002 ปภาวดี นันทชัย 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
509 32004 ฐิตินันท์ ต่อมใจ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
510 32006 ปาลิดา บุญล้วนวรุณพร 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
511 32007 มณฑาทิพย์ ใสสอาด 040041 อาสายุวกาชาด
512 32010 ลภัสกร ศรีเดช 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
513 32013 อารีรัตน์ เทพหาร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
514 32014 เกียรติภูมิ อู๋อ่อน 06005 กรีฑา
515 32015 ณัฐดนัย เตวา 12016 Gifted ชีวะ
516 32023 ปัญญา เมธาปัณณสกุลเลิศ 12001 เคมีใกล้ตัว
517 32025 พันธกานต์ ช่วยสุรินทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
518 32027 กมลวรรณ ปันโตน 080013 cover
519 32028 กุสุมา ต่อมใจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
520 32033 ธนภรณ์ ลามจันทึก 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
521 32036 นภัสกร อินต๊ะยศ 03005 Computer Animation
522 32040 ปวีณา จันคำ 12009 ฟิสิกส์
523 32044 พฤกษชาติ อินชุม 04003 A-math
524 32045 พีรยา หม่องเป็ง 05005 ร้านหมอภาษา
525 32046 ภัครมัย นาใจ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
526 32047 เมธาพร จันทราพูน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
527 32048 เมธาวี บุญเจริญ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
528 32049 รติการณ์ ปุ๊ตุ้ย 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
529 32052 สุพิชญา พรมมา 040041 อาสายุวกาชาด
530 32053 อรกัญญา ไชยยะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
531 32054 กล้าณรงค์ วงศ์เพ็ญ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
532 32056 เฉลิมชัย จิตตรัตน์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
533 32058 ธีรพงศ์ กลิ่นหอม 06003 วอลเลย์บอล
534 32059 น้ำเพชร เทศทอง 06001 เปตอง
535 32061 ปฏิพล จันทร์โชติ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
536 32063 พิชญา เทียมคีรี 05001 คำคม
537 32064 วรัญชิต คุ้มปานอินทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
538 32065 กมลลักษณ์ กลีบแก้ว 11013 กฎหมาย
539 32067 เกวลิน สุยะใหญ่ 05001 คำคม
540 32068 จิณห์นิภา บำเพ็ญพิทักษ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
541 32071 ชลิกา ดวงจันทร์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
542 32072 ไชยาภรณ์ พรพิสุทธ์วงศ์ 06003 วอลเลย์บอล
543 32074 ณัฐณิชา จันทาพูน 07002 ชวนคิด ชวนทำ
544 32075 ณัฐธิดา คึมยะราช 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
545 32076 ณัฐวดี ศิริยานนท์ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
546 32078 นันทิชา หมื่นคำ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
547 32079 ปรีดาภรณ์ เชาว์สมชาติ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
548 32080 ปันณิกา สกุลลิขิตชัย 05001 คำคม
549 32081 ปิยาพัชร ทัพธานี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
550 32082 วณิชชา สุนารัตน์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
551 32083 พรพรรษา คำมูล 080012 ร้องประสานเสียง
552 32084 ภูพิชญา ใจเสาร์ 080014 การแสดง
553 32085 รัชชฎาภรณ์ ธนันวงค์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
554 32086 รุ่งนภา แก้วปินะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
555 32087 วรรัตน์ ชำนาญ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
556 32092 สิริรัตน์ เพชรกูล 12016 Gifted ชีวะ
557 32093 สุดารัตน์ ปละโน 080012 ร้องประสานเสียง
558 32094 จักรรินทร์ ไชยวงศ์วรากร 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
559 32095 ชาญวิทย์ ยานะ 03004 Create Game
560 32096 ฐานทัพ ท้าวภูธร 03005 Computer Animation
561 32098 ธนพัฒน์ มีสุภา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
562 32100 ธีระภัทร กันธิยะ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
563 32104 วัทธิกร ชุ่มมงคล 12018 พี่สอนน้อง
564 32107 สมรรถชัย รุ่งประชา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
565 32110 ชาลินี จันทาพูน 05001 คำคม
566 32111 ญาดา มงคลโรจน์กุล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
567 32112 ณัฐธิดา ชินโตเมะ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
568 32113 ธนัชชา คำหน่วย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
569 32114 ธัญญลักษณ์ สุธรรมจา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
570 32115 ธัญวรัตน์ ณ ลำปาง 08003 ดนตรีพื้นเมือง
571 32116 นรมน ปิตตะพันธุ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
572 32119 ปริยา เวชชะ 040041 อาสายุวกาชาด
573 32120 พัชรดา ใจดี 080012 ร้องประสานเสียง
574 32124 วริษา ทาปัน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
575 32125 รัชนีกร เพียรธิยะ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
576 32127 สุดา โชคสถาพรสิน 080012 ร้องประสานเสียง
577 32128 สุพิชฌาย์ บุญลือ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
578 32131 อาวัสดา สุตา 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
579 32132 อาริสา สายเครือรินทร์ 040041 อาสายุวกาชาด
580 32133 เอลิน่า อามอ 080012 ร้องประสานเสียง
581 32134 กิตติภัฏ พรมเมือง 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
582 32136 เฉลิมพล กิ่งก้าน 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
583 32139 ธนพล ธะนาคำ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
584 32140 ธนพัฒน์ ลือชา 06001 เปตอง
585 32141 ธัชชานนท์ คำเเก่น 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
586 32142 นพลักษณ์ สุริยะไชย 12001 เคมีใกล้ตัว
587 32146 ภาราดา วงค์จักร 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
588 32147 วิกรม สมคิดคนางค์กูล 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
589 32150 ศุภกร วงศ์ไข่ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
590 32151 อภิสิทธิ์ อินต๊ะชัย 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
591 32152 เกศกนก เวียงคำ 04010 Gifted Math
592 32153 จันทร์เพ็ญ ศิริบัวทอง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
593 32155 จิรภัทร โอคุโบะ 040041 อาสายุวกาชาด
594 32156 จิราภรณ์ ขัตติยะ 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
595 32159 ธนัชพร สุริยนต์ 11013 กฎหมาย
596 32161 นภัสสร อุดออน 11013 กฎหมาย
597 32162 นันทพร กิตตินุกูลวงค์ 080014 การแสดง
598 32163 ปฐมาวดี จันทร์แก้ว 05005 ร้านหมอภาษา
599 32164 พิชญ์สินี เลิศไกรวัล 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
600 32165 พิมลวรรณ ทองฑีฆา 05005 ร้านหมอภาษา
601 32166 ณิณิณ จำปาเงิน 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
602 32167 ศรุตยา สุวรรณหงษ์ 12016 Gifted ชีวะ
603 32168 สิริวิมล แทนสา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
604 32169 หทัยทิพย์ สุริยนต์ 11013 กฎหมาย
605 32170 อภิสมัย ไฝคำ 05010 ห้องสมุด
606 32172 อุมาพร คำดา 12001 เคมีใกล้ตัว
607 32173 แอ็ด เดือนอิน 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
608 32175 ไชยพัฒน์ ปัญญาผาบ 06006 บาสเกตบอล
609 32176 ไชยวัฒน์ ภิญโญ 06005 กรีฑา
610 32182 ภานุพงศ์ ศรีพิกุล 06004 ฟุตซอล
611 32186 อารียา ยาละ 040041 อาสายุวกาชาด
612 32190 กัลยาณี กระหมุดความ 06005 กรีฑา
613 32192 จันทร์รอด ทองคำ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
614 32195 จิรัชยา สายคำ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
615 32196 ฐิติวรดา ศิริจันตระกูล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
616 32198 นภสร ปินปันคง 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
617 32199 นันทวรรณ์ ใจฟอง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
618 32200 เบญจวรรณ บุญสม 040041 อาสายุวกาชาด
619 32201 ปุณยนุช ถาแม่วาง 040041 อาสายุวกาชาด
620 32206 วชิตา ทิพย์ประถม 08002 ศิลปะไทย
621 32209 ศรุตศิยา จันทร์ติ๊บ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
622 32210 ศิริพิชญ์ คงประดิษฐ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
623 32211 ศุภาพิชญ์ ปันกาวี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
624 32217 กสิณ สิงห์แก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
625 32218 ธนภัทร จินะการ 06004 ฟุตซอล
626 32219 ธนาวัฒ ศิริโรจน์ 06005 กรีฑา
627 32220 ธีรภัทร์ ถนอมกิจ 06005 กรีฑา
628 32225 รัชชานนท์ นาทอง 06005 กรีฑา
629 32228 สุรพศ พิจอมบุตร 06004 ฟุตซอล
630 32229 สุรพัศ พิจอมบุตร 06004 ฟุตซอล
631 32230 กมลนัทธ์ แฉ่งโสภา 05010 ห้องสมุด
632 32233 จุฑามณี วรรมณี 05010 ห้องสมุด
633 32236 ณัฐธีรมน รัตนารักษ์ 080014 การแสดง
634 32237 ณัฐริดา แก้วสองสี 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
635 32239 ทิชากร ใจจักร์ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
636 32240 นภัสสร มนุพร 06003 วอลเลย์บอล
637 32241 ปิยธิดา ราชอุ่น 080014 การแสดง
638 32242 ปิยะวดี ธรรมสรางกูร 14009 Science Club
639 32245 มัลลิกา ทะเขียว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
640 32246 รุจิรา โพธิจิตร 12015 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ
641 32247 ลลนา ศรีบุญเรือง 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
642 32248 สายพิน สิทธิมาส 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
643 32250 เสาวลักษณ์ จันทร์ฟอง 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
644 32251 แสงฟอง วงค์มาก 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
645 32252 อพัชนิภา ปุ๊ดภาษี 05001 คำคม
646 32333 ทินภัทร จิตรถา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
647 32367 ชิษณุพงศ์ มณีรัตน์ 12018 พี่สอนน้อง
648 32368 ณฐนนท ไชยลังกา 12018 พี่สอนน้อง
649 32369 ณัฏฐกิตติ์ ชาวลี้เเสน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
650 32370 ธิเบศ หมื่นอ้าย 12018 พี่สอนน้อง
651 32371 น้ำหนึ่ง อินทสนธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
652 32372 ปิยทัศน์ ปิงเมือง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
653 32373 พงศกร สวยสม 12018 พี่สอนน้อง
654 32374 ศุภกร เจริญสุข 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
655 32375 ศุภกิจ บุญพยนต์ 12018 พี่สอนน้อง
656 32376 หัตถโกวิทย์ หัตถกอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
657 32377 อรรถพงษ์ อินต๊ะ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
658 32378 อลงกรณ์ จันทร์อุดร 040041 อาสายุวกาชาด
659 32379 กานต์ธิดา ไชยรังษี 06003 วอลเลย์บอล
660 32380 จิรัชญา ปงธิยา 10013 English game
661 32381 ชนิภรณ์ ฉัน 12018 พี่สอนน้อง
662 32382 ญาณิศา จันทร์ฝาย 12018 พี่สอนน้อง
663 32383 ฐิติมา ภาคำ 12018 พี่สอนน้อง
664 32384 ณัฐพร ตาวงศ์ 12018 พี่สอนน้อง
665 32385 ธันยพร เตียวสถาพร 12018 พี่สอนน้อง
666 32386 นุชวรา กันธะวิเร 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
667 32387 บัณฑิตา ศรีพรม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
668 32389 ปาลิตา ดาพะโย 10013 English game
669 32390 ปิยธิดา คำงาม 080012 ร้องประสานเสียง
670 32391 พชรพร รักพ่วง 12018 พี่สอนน้อง
671 32393 พรไพลิน สุขเกษม 12018 พี่สอนน้อง
672 32394 พรลาภิณ หล้าอินถา 06005 กรีฑา
673 32395 พิมพา เสือบางพระ 080012 ร้องประสานเสียง
674 32396 พัชรินทร์ อนันตวรพจน์ 12018 พี่สอนน้อง
675 32397 ภัครมัย ไทยโกษา 12018 พี่สอนน้อง
676 32398 มาริษา วงค์เขียว 06005 กรีฑา
677 32399 ยุวธิดา บัวทอง 12018 พี่สอนน้อง
678 32401 วรันธร ตั๋นเปี้ย 12018 พี่สอนน้อง
679 32402 ศิรินภา อุดกลิ้ง 080012 ร้องประสานเสียง
680 32403 ศิริรัตน์ มหาวรรณ์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
681 32405 อังค์วรา ช่วยสระนอก 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
682 32406 อาทิตยา แสงคำ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
683 32408 กิตติพล เรืองนาค 04010 Gifted Math
684 32409 ธชภพ ศิริ 05007 ห้องสมุด
685 32411 ชนาธิป ดะราศิริ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
686 32413 ณัฐพัชร รักกะเปา 03007 API สร้างสรรค์
687 32414 ณัฐวุฒิ ดอนเลย 12009 ฟิสิกส์
688 32415 ดิศฐนันท์ พรมแจ้ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
689 32418 ธนบูลย์ ชัยภูวนารถ 05010 ห้องสมุด
690 32419 ธนพล เขื่อนแปด 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
691 32420 ธรรมชาติ ธรรมจักร์ 12009 ฟิสิกส์
692 32421 บูรพา โทอรัญ 06004 ฟุตซอล
693 32422 วลัญช์ เขียวขอม 06004 ฟุตซอล
694 32423 อภิสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
695 32424 กัญญาพัชร กิจธรรม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
696 32425 จิรัชญา สิงห์เชื้อ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
697 32427 ณัฐมล ดีภา 04010 Gifted Math
698 32429 ติชิลา พันธุ์สุภะ 10013 English game
699 32431 ธีร์ธิดา เลาดี 04010 Gifted Math
700 32433 เนตรนภา ศรีรักษา 04010 Gifted Math
701 32435 รุ่งทิวา ปัญญางาม 12016 Gifted ชีวะ
702 32436 วรนุช กันสีชา 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
703 32437 วรรณทิวา ใจยะ 10013 English game
704 32438 วิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ 10013 English game
705 32439 วิราวรรณ มาเยอะ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
706 32440 ศรุตา บุญมา 10013 English game
707 32441 ศักยพร เบเหมี่ยทู 10013 English game
708 32442 ศิริรัตน์ รินพล 12001 เคมีใกล้ตัว
709 32443 สิริภัทร สิทธิสงคราม 10013 English game
710 32444 สุวิมล โสวรรณา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
711 32446 อุบลวรรณ เลอสิน 10020 Calligraphy Club
712 32447 กฤตยชญ์ ไชยวงค์ 04010 Gifted Math
713 32448 จักรินทร์ ใจฟู 10013 English game
714 32450 ธรรม์ธร เเจ้งสว่าง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
715 32451 ธีริน จิตถา 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
716 32452 พิชญะ ทองอารีย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
717 32453 พิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
718 32454 ภาณุพงศ์ จำปาชัย 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
719 32455 ภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ 12009 ฟิสิกส์
720 32456 มาหมัดยาเเบรนด์ โพธิ์ศรี 12002 ฟิสิกส์เค็ม
721 32457 ศุภณัฐ เหมือยมะโน 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
722 32459 กนกลักษณ์ ราวิชัย 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
723 32461 กมลชนก นิลสวิท 08003 ดนตรีพื้นเมือง
724 32462 กัลยารัตน์ แสงไทย 12018 พี่สอนน้อง
725 32463 จิรภัทร์ น้อยสร้อย 15004 ศิลป์สร้างชีพ
726 32464 จิรภิญญา สมฝั้น 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
727 32466 ชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่ 04010 Gifted Math
728 32467 ธนภรณ์ จักรักษา 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
729 32468 นภัสนันท์ แก้วจันทร์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
730 32470 ปาลิดา ภิระบรรณ์ 04010 Gifted Math
731 32471 พัชรินทร์ ชุ่มมะโน 040041 อาสายุวกาชาด
732 32472 พิกุลทอง โพธิ์สุพรรณ์ 12016 Gifted ชีวะ
733 32473 ประภาวรินทร์ ดีคำปา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
734 32474 พิมพ์มาดา ดวงสุดา 08004 ดนตรีไทย
735 32475 ภัทรวรรณ สมศักดิ์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
736 32477 รับพร ดวงงา 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
737 32478 รุจณิชา อินยาศรี 040041 อาสายุวกาชาด
738 32479 ศิริกร วงษ์จันทร์ 10013 English game
739 32480 ศิริญาภรณ์ ปั้นรูป 12016 Gifted ชีวะ
740 32481 สิรภัทร เภตรา 12009 ฟิสิกส์
741 32483 อดิศา สุภาวรรณ์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
742 32484 อัญชสา ศรีเมือง 12018 พี่สอนน้อง
743 32485 อาทิตยา จันทร์ลือ 08004 ดนตรีไทย
744 32486 อารีย์ ซื่อตระกูล 040041 อาสายุวกาชาด
745 32487 เจษฎาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
746 32489 ภานุวิชญ์ ดวงสนิท 040041 อาสายุวกาชาด
747 32491 กนกพร บุญเรือง 04010 Gifted Math
748 32492 กนกภัทร ออละมูล 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
749 32493 กัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ 14004 Vocabulary club
750 32495 ญูถิกา ทรินทร์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
751 32496 ทัญกมณ นามวงศ์ 14002 Lanna News letter
752 32497 ธัญสุดา ณ เชียงใหม่ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
753 32498 นงนภัส สุรินทร์ 14004 Vocabulary club
754 32499 นชา สกุลมีทรัพย์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
755 32501 ประภัสสร ร่วมชาติ 080012 ร้องประสานเสียง
756 32502 ปวิชญา บุญสูง 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
757 32503 ปารมี ปัณราช 05007 ห้องสมุด
758 32504 ปีร์รดา อินมาก 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
759 32506 พรนภัส กันทะเตียน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
760 32507 พรรภษา เอื้อนอ้อย 14009 Science Club
761 32509 ภารดี สลีสองสม 04010 Gifted Math
762 32511 ลักษิกา ก๋าแก้ว 04005 Math Project
763 32512 ศรัณญพร สำราญดี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
764 32513 สุชาดา ทิพย์สุภา 080014 การแสดง
765 32514 อภิชญา พรมทนันไชย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
766 32516 อารียา ทาวา 04005 Math Project
767 32573 ณัฐชนน ปวงจันทร์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
768 32576 ธนวัฒน์ สิงห์จักร์ 06005 กรีฑา
769 32585 วชิรพล หงษ์หิน 03008 หนังสั้น
770 32587 ดนัยณัฏฐ์ อาโน 07001 วัยรุ่น วัยใส
771 32591 จิราพร สายวงค์ฝั้น 10020 Calligraphy Club
772 32592 ซอลิฮะห์ กสิวรรณ์ 11013 กฎหมาย
773 32594 ณัฐธิดา เสาร์สุวรรณ์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
774 32595 เทวนาถ อรรถไพบูลย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
775 32596 ธิดาพร ติ๊บสีบุตร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
776 32597 เบญจลักษณ์ ชัยวราวุฒิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
777 32598 ปิยะธิดา เขตบุญไสย 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
778 32599 ผลิตา แสนใจ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
779 32600 พิธุนิภา เกตุดำ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
780 32601 พิมพ์พร คำสม 11013 กฎหมาย
781 32603 รัตติยาพร อุดมพันธ์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
782 32607 สุพิชฌาย์ ศรีมา 11013 กฎหมาย
783 32609 ฉัฐณัฐ ชลรัชพงศ์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
784 32610 ณัฏฐชัย ถาวะละ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
785 32611 กฤตเมธ จันทร์ภักดิ์ 06005 กรีฑา
786 32612 กิตติกร คำเมือง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
787 32614 คณิน คำพงษ์ 03007 API สร้างสรรค์
788 32617 เจษฎากร บัวนาค 03004 Create Game
789 32621 นวมินทร์ วันดี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
790 32623 ปฏิภาณ ปวงคำ 06005 กรีฑา
791 32625 ศุภชัย ชาภักดี 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
792 32627 อนุรักษ์ ศรีพุทธา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
793 32628 เกยุราวรรณ มะโนหาญ 12001 เคมีใกล้ตัว
794 32630 กัญธีพิศา วชิรชาญ 080013 cover
795 32631 ชญาดา เชื้อเจ็ดตน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
796 32632 ชลิตา นันทะเสน 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
797 32636 ณัฐรดา เขื่อนแก้ว 11013 กฎหมาย
798 32637 ณัฐรียา บุญมาก 12002 ฟิสิกส์เค็ม
799 32640 นุชนาฎ กาทู 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
800 32642 ปริชาติ กันทะคำแหง 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
801 32644 มันตรา บัวงาม 080013 cover
802 32645 วนิดา มณีรัตน์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
803 32647 ศศิธร อินต๊ะวัน 080012 ร้องประสานเสียง
804 32648 สุภารวี ต่างคิง 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
805 32649 อลีนา อังคะรา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
806 32650 อลีนา มายิด 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
807 32651 กรวิชญ์ วงศ์สุวรรณ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
808 32657 ธเนศ ไชยอินถา 11003 เจียงฮายหรรษา
809 32658 ธีรดนย์ จันทร์เทพ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
810 32662 ระพีพัฒน์ จันสุภาเสน 11003 เจียงฮายหรรษา
811 32666 สุริยัน เชื้อสุวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
812 32671 จุฑามณี วงศ์มยุรา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
813 32672 ชมภูนุช คำฟู 040041 อาสายุวกาชาด
814 32673 ชลดา ทองสน 12018 พี่สอนน้อง
815 32674 ทิพกฤตา โยนิโสมนัสิการ 040041 อาสายุวกาชาด
816 32675 ธัญจิรา สุขไชยวรรณ 040041 อาสายุวกาชาด
817 32677 นันทินี หม่องเป็ง 12001 เคมีใกล้ตัว
818 32679 ปรางทอง เครือยอด 12002 ฟิสิกส์เค็ม
819 32680 ปานทิพย์ อิ่นแก้ว 05009 ห้องสมุด
820 32681 อัญชิสา ยาสมุทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
821 32683 มัทนียา จินดาวงศ์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
822 32684 มาริสสา ก๋าแก้ว 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
823 32686 ลัดดาวัลย์ เครือพุด 07001 วัยรุ่น วัยใส
824 32687 สุภาภรณ์ ศรีคำปัน 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
825 32688 อรสา หมื่นคำ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
826 32689 อารยา มายิด 12002 ฟิสิกส์เค็ม
827 32691 เขมชาติ พงษ์วารินทร์ 03004 Create Game
828 32694 ไชยวัฒน์ ตรียาวรกุล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
829 32695 ฐิตินันท์ สถานป่า 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
830 32696 ณัฐวุฒิ เทพจักร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
831 32697 ธนกร วงศ์ใหญ๋ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
832 32698 พฤฒิภูมิ ปัญโญ 05010 ห้องสมุด
833 32705 ศักรภพน์ ปาปวน 06006 บาสเกตบอล
834 32708 ศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
835 32710 คณพร ศรีแก้ว 05010 ห้องสมุด
836 32713 ชนกนันท์ สลีสองสม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
837 32716 ณัฐวรรณ พลาวัสนันทน์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
838 32718 ธันย์ชนก พินิจ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
839 32719 บุษยมาศ ปัญโญ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
840 32722 พิยดา ภูแม่นเขียน 05009 ห้องสมุด
841 32723 แพรวา ทองฑีฆา 05009 ห้องสมุด
842 32724 ณัฏฐณิชา ดวงทิพย์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
843 32725 วิชญา มณีจันทร์สุข 08003 ดนตรีพื้นเมือง
844 32726 ศิขรินธาร กันทะปวน 08004 ดนตรีไทย
845 32727 สกุลรัตน์ พรหมธิ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
846 32729 อรพรรณ บุญแต่ง 15004 ศิลป์สร้างชีพ
847 32730 อาทิตยา นวลคำ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
848 32731 กฤษฎา กองนาค 06001 เปตอง
849 32732 ชานนทร์ ปวงงาม 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
850 32733 ณัชพล เขื่อนขัน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
851 32734 ณัฐวุฒิ จุมปูสาร 05010 ห้องสมุด
852 32735 วทัญญู ดวงคิด 06001 เปตอง
853 32736 ธนกริช ปงกันมูล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
854 32737 ธนโชติ คำพร 040041 อาสายุวกาชาด
855 32739 นวเทพ นันไชย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
856 32740 ปิยภัคดิ์ สีดาน้อย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
857 32741 พฤทรพล คำน้อย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
858 32742 ศุภณัฎฐ์ พลเยี่ยม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
859 32744 อภิชาติ แซ่เติ๋น 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
860 32747 จรุชา ธรรมศิริ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
861 32748 กัญญาณัฐ เตชะนันท์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
862 32749 ชลธิดา ศรีบุรินทร์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
863 32750 สุเมธ วนาเจริญธรรม 06001 เปตอง
864 32751 ชามาวีร์ ตาหล้า 10013 English game
865 32752 ณหทัย อะทะวงษา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
866 32753 ณิชกมล นัยนา 12002 ฟิสิกส์เค็ม
867 32754 นันนา อภิวงศ์ษา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
868 32755 ธัญญากร จันทร์มีทรัพย์ 05010 ห้องสมุด
869 32756 ธัญรัต สิทธิบุญมา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
870 32757 ธัญรัตน์ ลาวพันธ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
871 32758 นารีรัตน์ พุทธตาล 12009 ฟิสิกส์
872 32759 ปภัสสร ยศกันโท 080012 ร้องประสานเสียง
873 32760 ประกายดาว วัณโณ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
874 32761 พิริญาภรณ์ สิงหาภู 07002 ชวนคิด ชวนทำ
875 32763 เมวรินทร์ อารีย์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
876 32764 รวินันท์ พุดศรี 07002 ชวนคิด ชวนทำ
877 32765 วันวิสา เครือเทพ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
878 32766 สายธาร ประทุมชัย 080013 cover
879 32767 นวพร เอื้ออำนวย 07002 ชวนคิด ชวนทำ
880 32768 สุภาวดี มาทพงษ์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
881 32769 สุวิมล หมดกลม 11013 กฎหมาย
882 32771 กรวิชญ์ ประทุมดี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
883 32773 จีราวัฒน์ โชคมั่งมีพิศาล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
884 32775 ณัฐพล สิงห์เสนา 12009 ฟิสิกส์
885 32776 ธนกฤติ ชมตระกูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
886 32777 ธเนศวร อำมาตย์มณี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
887 32779 วีระกร ตารินทร์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
888 32780 ศักย์ศรณ์ ปิมปา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
889 32781 ศิรพล มะโนวัง 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
890 32782 สถาพัฒน์ สาวิวัตร 08004 ดนตรีไทย
891 32783 สุภัทร ตื้อยศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
892 32785 กรพรรญา แสงแลบ 12009 ฟิสิกส์
893 32786 จิตรนภา ผาพบุญ 12016 Gifted ชีวะ
894 32787 จินตนา จองเเค 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
895 32788 โชติกา ดวงนิล 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
896 32789 ณัฐชยา สุวรรณ์ 12009 ฟิสิกส์
897 32790 ธัญรดา วงค์ตุ้ย 08004 ดนตรีไทย
898 32791 ธีมาพร ศิริธร 12002 ฟิสิกส์เค็ม
899 32793 ปิยนาถ ผาสบ 05010 ห้องสมุด
900 32794 เปมิกา ยี่ภิญโญ 080013 cover
901 32795 พรชนก กุลดี 080012 ร้องประสานเสียง
902 32796 พรวิสาห์ จ่ากุญชร 12002 ฟิสิกส์เค็ม
903 32798 แพรวพรรณ วงค์ใหญ่ 08004 ดนตรีไทย
904 32799 วิภูษณา สมดี 040041 อาสายุวกาชาด
905 32800 ศิริรชา มหาบัน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
906 32801 ศิริลักษณ์ พุมมาเวียง 12002 ฟิสิกส์เค็ม
907 32803 สุทัตตา คำปาตัน 040041 อาสายุวกาชาด
908 32804 สุพิชญา เกษเเก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
909 32805 สุภัทรา หัตถกอง 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
910 32806 สุมิญา กันทะวงค์ 10020 Calligraphy Club
911 32807 อภิชญา หม่อมพกุล 040041 อาสายุวกาชาด
912 32808 อริยาภัทร์ บุรศักดิ์วราฤทธิ์ 08006 โยธวาทิต
913 32809 อัลิปรียา จันทร์อิน 12016 Gifted ชีวะ
914 32811 ชิษณุพงศ์ แก้วตั้ง 08001 ดนตรีสากล
915 32813 ธนากร รุ่งโรจน์วงศ์ศรี 11003 เจียงฮายหรรษา
916 32814 ปกรณ์ หวุ่ยแม 04010 Gifted Math
917 32817 วัชระ หวลอารมณ์ 12009 ฟิสิกส์
918 32819 กนกวรรณ จันจม 15004 ศิลป์สร้างชีพ
919 32820 กนลรัตน์ เถรนิยม 080012 ร้องประสานเสียง
920 32822 กัญญาวีร์ ธุระวรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
921 32823 กิตติยา สุวรรณ์ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
922 32824 จิดาภา ลังกาพินธ์ 12016 Gifted ชีวะ
923 32825 จินตนา อุทุมภา 080012 ร้องประสานเสียง
924 32827 ฐิติมา หงษ์ภักดี 12002 ฟิสิกส์เค็ม
925 32828 ณัฐนิช เจริญกิจ 040041 อาสายุวกาชาด
926 32829 ณิชาพัชร์ ดอนลาว 040041 อาสายุวกาชาด
927 32830 ทิตยา สมุดความ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
928 32831 ทิพย์เกษร วิลัยพงษ์ 10013 English game
929 32834 ปนัสยา อภิธนัง 12001 เคมีใกล้ตัว
930 32835 ปานศิลา ทาสี 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
931 32836 ปาริชาติ เชียงทา 040041 อาสายุวกาชาด
932 32837 พรญาณี สันธิ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
933 32838 พิมพ์ลดา ปัดนา 040041 อาสายุวกาชาด
934 32839 ฟาริดา ภักดี 12001 เคมีใกล้ตัว
935 32841 ม่านไหม ศรีอิคำ 12018 พี่สอนน้อง
936 32842 วราพร ฟองสมุทร 08001 ดนตรีสากล
937 32843 วิชญาพร สุขเกษม 08001 ดนตรีสากล
938 32844 สกุลณา ชาวไชย 040041 อาสายุวกาชาด
939 32845 สายธารทิพย์ ศรีวุธิ 04010 Gifted Math
940 32846 สุพิชชา มหาวุฒิ 12009 ฟิสิกส์
941 32847 สุมิตรา อุปนันท์ 080012 ร้องประสานเสียง
942 32848 โสภิดา คำรูญ 12001 เคมีใกล้ตัว
943 32849 หยกฟ้า กามล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
944 32851 กวิน เทพวงค์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
945 32852 ชัยวิชิต วันยาม 11003 เจียงฮายหรรษา
946 32853 ณพสิทธิ์ บุญของ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
947 32855 ทัตพล ศิริชัย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
948 32856 ธนันท์ บุญกอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
949 32857 ธีทัต กาวิละมูล 08001 ดนตรีสากล
950 32858 ปรัชญา คำอ้าย 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
951 32859 พงศกร เมฆสกุล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
952 32861 พีรดนย์ ลือศักดิ์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
953 32862 พีรศักดิ์ วิวัฒนวงศ์ธร 11003 เจียงฮายหรรษา
954 32863 บุณณดา เเก้วสว่าง 040041 อาสายุวกาชาด
955 32864 อภินันท์ กองกันทะ 05010 ห้องสมุด
956 32866 กมลชนก คิดข้างบน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
957 32867 กิตติยา ทองดีนอก 11003 เจียงฮายหรรษา
958 32868 เกศินี ดีสวน 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
959 32869 ขวัญจิรา แนวลาด 11003 เจียงฮายหรรษา
960 32870 จันทร์เจิดจ้า สุริยะไชย 10013 English game
961 32871 เมธาสิทธิ์ อินเทพ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
962 32872 ธัญชนก โนจา 12001 เคมีใกล้ตัว
963 32873 ธัญญามาส ตาหล้า 11003 เจียงฮายหรรษา
964 32874 ธัญลักษณ์ ตาหล้า 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
965 32876 บุญฑริการ์ ทิพย์ประสงค์ 040041 อาสายุวกาชาด
966 32877 ประกาญแก้ว คำทับทิม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
967 32878 ปาริชาติ รอดดิษฐ 12016 Gifted ชีวะ
968 32879 พรนภัส พลฤทธิ์ 04010 Gifted Math
969 32881 พิมพ์ลภัส สิริพารากุล 11003 เจียงฮายหรรษา
970 32882 ภัทรมัย แก้วสมนึก 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
971 32883 มัญฑิตา วงศ์วาลย์ 12001 เคมีใกล้ตัว
972 32884 วณิชชกร วังมูล 11003 เจียงฮายหรรษา
973 32885 วรางคณา บัวชัย 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
974 32887 อังคณา บุญดี 12002 ฟิสิกส์เค็ม
975 32889 อาทิมา บุญเลิศ 12002 ฟิสิกส์เค็ม
976 32890 เอลียาห์ สินเปียง 040041 อาสายุวกาชาด
977 32960 ณภัทร ปั้นเนตร 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
978 32962 โสภิดา ศิริคนธ์ประเสริฐ 080013 cover
979 32969 ยศภัทรา เต็มเสาร์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
980 32972 คริษฐ คีรีแก้ว 04003 A-math
981 32973 ชนินทร์ แสนสงคราม 08006 โยธวาทิต
982 32974 ชิษณุพงศ์ โปธา 04003 A-math
983 32975 ติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล 04012 Sudoku
984 32976 ธนดล หมื่นมโน 04003 A-math
985 32977 นันทวัฒน์ นันต๊ะ 08006 โยธวาทิต
986 32979 พรพิพัฒน์ จุมปา 06005 กรีฑา
987 32980 พีรัชพงษ์ ทองบำเรอ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
988 32981 ภัชรพงศ์ อินทรีย์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
989 32982 มิ่งขวัญ ทิพย์ทอง 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
990 32984 กนกพร จารุวัฒนสุนทร 08005 นาฎศิลป์
991 32985 กัณฐิกา เทพสุรินทร์ 08006 โยธวาทิต
992 32986 จารุวรรณ วงศ์ดวง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
993 32987 ชญานิจ วงศ์ษา 04005 Math Project
994 32988 ชวัลลักษณ์ ลังกากาศ 04003 A-math
995 32989 ชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
996 32990 กฤตพร ฉิ่งทองคำ 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
997 32991 ณิชกานต์ สุริยสาร 06004 ฟุตซอล
998 32992 กฤษณพันธุ์ สนชาวไพร 04005 Math Project
999 32993 ทสพร อารีย์ 04005 Math Project
1000 32994 ภานุพงศ์ สมสิทธิ์ 03002 Model Designer
1001 32995 ศรสวรรค์ สังข์ศิริพงษ์ 06005 กรีฑา
1002 32997 ธิระดาภร ปัญญาบุญ 04003 A-math
1003 32998 ธีริศรา สันดอนทอง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1004 32999 นรารัตน์ คำภีระ 04005 Math Project
1005 33000 บูยะ มาเยอะ 08001 ดนตรีสากล
1006 33001 ปัณณธร วรปัญญาสกุลชัย 04003 A-math
1007 33002 ปานไพลิน กันทะคำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1008 33003 ปิยาภรณ์ สุวรรณคำ 06004 ฟุตซอล
1009 33004 ภัควลัญชญ์ เทียนทอง 08002 ศิลปะไทย
1010 33005 ภัทรภร กาวิชัย 04005 Math Project
1011 33006 รัตนาพร จรรยา 04005 Math Project
1012 33007 จิตร์จรัญ คืนมาเมือง 06004 ฟุตซอล
1013 33008 ศศิธร จันทาพูน 08002 ศิลปะไทย
1014 33009 กรกนก พรมรักษ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1015 33010 หัทยา สติหทัย 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1016 33011 อาริยา ทิพพิลา 04005 Math Project
1017 33012 ธีรนันท์ แซ่ลู่ 06005 กรีฑา
1018 33013 จักรี ปัญญารส 04012 Sudoku
1019 33014 ณัฐชยา แก้วตา 08006 โยธวาทิต
1020 33015 ธนวัฒน์ แก้วรากมุข 08006 โยธวาทิต
1021 33016 ธนาธิป เดือนขาว 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1022 33017 ภูมิภัทร วงค์สถิตย์ 03007 API สร้างสรรค์
1023 33018 พุฒิพงศ์ ตาลาน 04012 Sudoku
1024 33019 วชิรากร จี้ปัน 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1025 33020 วิทยา คำเงิน 06001 เปตอง
1026 33021 ศรัณญ์ แข็งแรง 03007 API สร้างสรรค์
1027 33022 สงกรานต์ สมเพชร 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1028 33023 สันติภาพ พรอิทธิกิจ 04012 Sudoku
1029 33024 ชยุตชัย ไฝเครือ 03007 API สร้างสรรค์
1030 33025 กมลกานต์ วานิชพิพัฒน์ 08005 นาฎศิลป์
1031 33026 เขมจิรา รัตนประภาไพบูลย์ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1032 33027 เขมจิรา อินใจยา 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1033 33028 กีรติกร แสนพวง 10015 Cross word ม.ต้น
1034 33029 ชยุดา พาเนตร 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1035 33030 ฐิติมา ปิงเมือง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1036 33031 ณญาดา สุภาวรรณ์ 08002 ศิลปะไทย
1037 33032 ณฐพร อิ่นแก้ว 06005 กรีฑา
1038 33033 ณัฐชา คำฟู 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1039 33034 ธัญชนก รอดอินทร์ 04005 Math Project
1040 33035 ธัญชนก พงษ์ปัญญาศรี 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1041 33036 นภัสสร ยอดระบำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1042 33037 ปาณิสรา หมื่นเถสกุล 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1043 33039 พิชญ์หทัย ยอดสุวรรณ์ 04003 A-math
1044 33040 พิชญาภา บุญนะ 04005 Math Project
1045 33041 พีรดา ทาบุญสม 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1046 33042 รัชฏาภรณ์ ณ ลำปาง 06005 กรีฑา
1047 33043 ณัชชา ชัยประหลาด 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1048 33044 ศุภิกา ปงธิยา 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1049 33045 สุชัญญา การคนซื่อ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1050 33046 สุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร 04005 Math Project
1051 33047 สุนิศา มีเสรี 06005 กรีฑา
1052 33048 เสาวลักษณ์ จันทร์ใจ 10015 Cross word ม.ต้น
1053 33049 อัญชิสา ใจวัง 08006 โยธวาทิต
1054 33050 อาทิตยา จันทาพูน 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1055 33051 อารียา โนราช 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1056 33052 ก้องภพ แสนไพ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1057 33053 ขวัญชัย กับปะหะ 03002 Model Designer
1058 33054 ชลวิชญ์ ไชยชมภู 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1059 33055 ชินวัตร ตันตา 04005 Math Project
1060 33056 ณัฐดนัย บุตตะชา 03002 Model Designer
1061 33057 ณัฐภัทร แสนใจยา 06001 เปตอง
1062 33058 ดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์ 03002 Model Designer
1063 33059 เทวฤทธิ์ แก้วใหม่ 06001 เปตอง
1064 33060 ปฏิพัทธ์ ถมหนวด 03007 API สร้างสรรค์
1065 33061 กนกพร พรมรักษ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1066 33062 รณกร กองใจ 06006 บาสเกตบอล
1067 33063 เลิศนรา มีโสภา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1068 33064 อภิสิทธิ์ วรพัฒน์ 04005 Math Project
1069 33065 ภูมิน คำสมุทร 03002 Model Designer
1070 33066 นพนันท์ สมพงษ์ 06005 กรีฑา
1071 33067 กัลยกร ไชยเจริญ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1072 33068 พัชรีพร อิ่นคำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1073 33069 กุลนัทชา ชุมภู 03005 Computer Animation
1074 33070 จิราภรณ์ บุญเทียน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1075 33071 ชญาภา แรกข้าว 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1076 33072 ชลธิชา แสนใส 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1077 33073 ฑิตยา นาคปลอด 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1078 33074 ณัฐรัตน์ จันทร์ตุ้ย 04003 A-math
1079 33075 ประภาวรินทร์ เพชรใจศักดิ์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1080 33076 ดารินทร์ แสนลี่ 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1081 33077 ธนัชญา กันคำ 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1082 33078 ธัญพร นางแล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1083 33079 ธิดาทิพย์ สารคาม 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1084 33080 นฤมล ไชยมาศ 06005 กรีฑา
1085 33081 นันทิกาญจน์ ไชยสาร 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1086 33082 นิชาภรณ์ หลวงนัน 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1087 33084 พรลภัส ปูนันท์ 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1088 33085 เพิ่มพูนทรัพย์ มณีรัตน์ 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1089 33086 ภัคธีมา เป็นมงคล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1090 33087 วรรณวิษา มณีจันทร์สุข 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1091 33088 ศุภาวรรณ ใจพรม 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1092 33089 วรพงค์ กิตตินาม 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1093 33090 อภิชญา ไชยสุข 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1094 33091 อมรประภา อภิวงค์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1095 33092 พงศ์ดนัย สิทธิขันแก้ว 14004 Vocabulary club
1096 33093 เฉลิมชัย เทพปินตา 14002 Lanna News letter
1097 33094 โซเฟียน เมนดาส 14004 Vocabulary club
1098 33095 ธัญพฤกษ์ วงศ์ใหญ่ 14002 Lanna News letter
1099 33096 ไหมสุรีย์ ยะโก๊ะ 14003 Drama club
1100 33097 ธนกร คีรีแก้ว 14004 Vocabulary club
1101 33098 พฤกษา จารุพรวิมล 14003 Drama club
1102 33099 สุธิดา สุตะวงค์ 14003 Drama club
1103 33100 ศักย์ศรณ์ จันทร์สว่าง 14004 Vocabulary club
1104 33101 สรวิชญ์ ลือสุวรรณ์ 14004 Vocabulary club
1105 33102 กฤตยา ภิราษร 14003 Drama club
1106 33103 กัญญาพัชร จุมปู 14003 Drama club
1107 33104 กัลย์รวี ไชยบุญเป็ง 14003 Drama club
1108 33105 คีตภัทร ทนันชัย 14003 Drama club
1109 33106 จีราภา จีระยา 14003 Drama club
1110 33107 ฐานิดา นักไร่ 14003 Drama club
1111 33108 ศุภาพิชญ์ ลินลาด 14003 Drama club
1112 33109 ธรีรัตน์ จรุงรักษ์ 14003 Drama club
1113 33110 ธัญญารัตน์ ใจเปี้ย 14003 Drama club
1114 33111 ปิยะรัตน์ กันทะจันทร์ 14003 Drama club
1115 33112 ปฐมาพร ภักดี 14003 Drama club
1116 33114 วิภา คำแก้ว 14003 Drama club
1117 33115 วิลาสินี กันทะวงค์ 14003 Drama club
1118 33116 ศุภรัตน์ กองร้อยอยู่ 14003 Drama club
1119 33118 สรียา ชลอยเมฆ 14003 Drama club
1120 33119 สายสุดา ทรายคำ 14003 Drama club
1121 33120 ปิยากร อินทรชาติ 14003 Drama club
1122 33121 งามจิรา คงตาล 14003 Drama club
1123 33123 พีรพัฒน์ เจียมเสงี่ยม 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1124 33124 ฐิติวัสส์ อิสสระภาพ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1125 33125 น้อย นามอ้าย 08006 โยธวาทิต
1126 33126 นัทฐพงศ์ แก้วหน่อเมือง 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1127 33127 นาเคนทร์ โยคำ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1128 33128 ธันยพร เดือนขาว 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1129 33129 เนตรชนก หากัน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1130 33130 วิชิดา นพรัตน์สุดากุล 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1131 33131 หฤทัย โลหะ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1132 33132 ขวัญเรือน สมคิด 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1133 33133 ชนิตา รัตนวิริยะชัย 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1134 33134 ชาฏิมาภรณ์ บุตรคำ 999 ติวหรรษา พาสอบติด
1135 33135 ปภาวีร์ พรีศักดิ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1136 33136 ประกายฟ้า โอกาสวิลัย 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1137 33137 รุ่งทิวา เจริญ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
1138 33138 เรณุศร ไชยเจริญ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1139 33139 สุวิชญา แปงนุจา 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1140 33140 อำภา ยอลึ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1141 33141 ธีรภัทร นุ้ยบ้านด่าน 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1142 33142 อภิรัตน์ จอมเจดีย์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1143 33143 ปัณฑารีย์ ขัดมอน 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1144 33144 รักติบูล ดวงยานะ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1145 33145 ศรีจันทรา จันทร์จีรัสถ์ 12013 เคมี(ติว)
1146 33146 สุทธิดา คีรีคามสุข 12006 สร้างสุข
1147 33147 นวียา สุนารัตน์ 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1148 33148 ตรีรัตน์ พูเบียะ 12006 สร้างสุข
1149 33149 ปภาวี วงค์จินดา 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1150 33150 กันตพัฒน์ สุวรรณเหมย 02006 อาหารไทย
1151 33151 เพชรลดา ชาวปรางค์ 080012 ร้องประสานเสียง
1152 33152 ณัฐวุธ วัฒนอำพรรณ 02006 อาหารไทย
1153 33153 ธีรทีปต์ บุญเลิศ 02006 อาหารไทย
1154 33154 ธีรภาพ คัมภีร์สัจจะ 08001 ดนตรีสากล
1155 33155 นพณัฐ ก้างออนตา 080013 cover
1156 33156 พรพิพัฒน์ ทัศหล่อ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1157 33157 วุฒิไกร ตุ่นแก้ว 02006 อาหารไทย
1158 33158 ศตวรรษ มะโนใจ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1159 33159 อัศวิน ปิมปา 02006 อาหารไทย
1160 33160 อธิชนัน รุจิรานิรัติศัย 02006 อาหารไทย
1161 33161 กนกพร มูลสถาน 080012 ร้องประสานเสียง
1162 33162 กัญญาวีร์ มณีรัตน์ 02004 งานประดิษฐ์
1163 33163 คัทรินทร์ มะโนวงค์ 08004 ดนตรีไทย
1164 33164 เจนจิรา สิงขรชัยรัตน์ 05009 ห้องสมุด
1165 33165 เจียมิน ลี 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1166 33168 ญาณิศา ตุ้ยน้อย 05009 ห้องสมุด
1167 33169 ฑีฆายุ ชุ่มมงคล 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1168 33170 ณัฐกานต์ หินแรง 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1169 33171 ณัฐนิชา พจนสุนทร 05010 ห้องสมุด
1170 33172 ณัฐนีย์ เอมมิลี่ แอสคิว 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1171 33173 ณัฐมน ผลชีวิน 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1172 33174 ณัฐริกา จิ๋วสาคร 08004 ดนตรีไทย
1173 33175 ธัญญาศิริ ใจน้อย 05009 ห้องสมุด
1174 33176 นภัสสร เสาร์เปา 08006 โยธวาทิต
1175 33177 ณรดา สุภายศ 05007 ห้องสมุด
1176 33178 นันท์นภัส คะอูป 05010 ห้องสมุด
1177 33179 บูชู มาเยอะ 05009 ห้องสมุด
1178 33180 ปพิชญา ทิพย์แดง 06005 กรีฑา
1179 33182 พรพนิต ราชสมบัติ 08004 ดนตรีไทย
1180 33184 ภัณฑิรา ศรีภูธร 08004 ดนตรีไทย
1181 33185 ศศิวิมล สีพรมมา 08002 ศิลปะไทย
1182 33186 ศิรินภา มณีรัตน์ 05009 ห้องสมุด
1183 33187 สิริญญาธร กุสาปัน 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1184 33188 สุภาภรณ์ คำแก้ว 06006 บาสเกตบอล
1185 33189 อังคณา ใจผัด 08004 ดนตรีไทย
1186 33191 ชินนพัฒน์ บุญตัน 08006 โยธวาทิต
1187 33192 เดชาวัต จอมมล 08001 ดนตรีสากล
1188 33193 ธีรพงศ์ สันธิ 10013 English game
1189 33194 นภัทร ประกอบกิจ 08001 ดนตรีสากล
1190 33195 กนกพล นุชนิยม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1191 33196 วุฒินนท์ โตวณิชยการกูล 03002 Model Designer
1192 33197 สุทธิกานต์ ชำนาญการ 08006 โยธวาทิต
1193 33198 สุธินันท์ วุฒิชัย 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1194 33199 อัครพล ใหม่แก้ว 06006 บาสเกตบอล
1195 33200 เกศกนก อะโน 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1196 33201 เกศสุดา พระกิณี 08001 ดนตรีสากล
1197 33202 จิณณพัต วันดี 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1198 33203 จุฑามาศ ปุยคำ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1199 33204 ชนวร บุญต่าย 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1200 33205 ชุติกาญจน์ เส็งตากแดด 08006 โยธวาทิต
1201 33206 ณัฐณิกา ปาละสอน 04015 ปัญหาคณิตศาสตร์
1202 33207 ไอรดา แสนคำก้อน 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1203 33208 ธนาภรณ์ ปะดุกา 02004 งานประดิษฐ์
1204 33210 นวพร เกสรนวสิน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1205 33211 นัฐธิดา จี้อาทิตย์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1206 33212 ปริยากร ท้าวแก่นสาร 080012 ร้องประสานเสียง
1207 33213 พรหมพร ดวงริน 02004 งานประดิษฐ์
1208 33214 พิมพ์ชนก ผักก่าเขียว 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1209 33215 รมิตา ชุมภูสมษา 08001 ดนตรีสากล
1210 33216 รังสิมา ปินตาวงศ์ 08001 ดนตรีสากล
1211 33217 สิทธิกร วันดี 03007 API สร้างสรรค์
1212 33218 รัตติญา นาถึง 02004 งานประดิษฐ์
1213 33219 รินรดา ไชยชมภู 08001 ดนตรีสากล
1214 33220 วรัญชญา กรมาทิตย์สุข 02004 งานประดิษฐ์
1215 33221 ศรุตา สมยาราช 08001 ดนตรีสากล
1216 33222 ศวิตา โว่ยหยื่อ 08001 ดนตรีสากล
1217 33223 ศิวาพร ธุวงศ์ษา 06006 บาสเกตบอล
1218 33224 ศศิธร คำทราย 08005 นาฎศิลป์
1219 33225 สิริยากร แสนโสม 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1220 33226 สุชานันท์ คำหม้อ 02004 งานประดิษฐ์
1221 33227 สุพิชธิฌา อินทรเกษม 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1222 33228 อัจฉริยา จันต๊ะ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1223 33230 เฉกชนม์ โยพนัสศักดิ์ 10013 English game
1224 33231 ชนุดม หมั่นคิด 08006 โยธวาทิต
1225 33232 ณัฐนนท์ นาสี 08001 ดนตรีสากล
1226 33233 ณัชพล บัวผัด 08001 ดนตรีสากล
1227 33234 ณัฐนนท์ ยานะทวี 08001 ดนตรีสากล
1228 33236 เปรมศักดิ์ เปรมตระกูล 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1229 33237 ภูวสิษฏ์ ทับเหล็ก 10013 English game
1230 33238 รัฐภูมิ คำจ้อย 06004 ฟุตซอล
1231 33239 วรพันธ์ มาฟู 08001 ดนตรีสากล
1232 33240 ศรศิลป์ ใจมูลมั่ง 08001 ดนตรีสากล
1233 33241 อิทธิกร ลำดวน 04012 Sudoku
1234 33242 กรชนก สมวาส 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1235 33243 กิตติยา เหรียญแก้ว 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1236 33244 เกศนี ไอ่เย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1237 33245 จองใจ แซ่แจ๋ว 08002 ศิลปะไทย
1238 33247 ณวรา สุภายศ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1239 33248 ณัฏฐณิชา เมืองยศ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1240 33249 ณัฐธิดา พรหมเสน 06004 ฟุตซอล
1241 33250 ณัฐริกา เขื่อนเพชร 08005 นาฎศิลป์
1242 33251 ธนาภัทร ภูสว่างวงค์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1243 33252 ฑิตยา มังปัญญา 06004 ฟุตซอล
1244 33253 ธนัชชา จันทิมา 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1245 33254 ธิดารัตน์ ทินนา 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1246 33255 นภสร ปัญญา 08002 ศิลปะไทย
1247 33256 นวินดา บังใบ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1248 33257 นารีนาฎ นางแล 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1249 33258 เนตรดาว ศรีรักษา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1250 33259 ดวงรัตน์ เครือยอด 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1251 33260 พรรณรัตน์ ชัชวรัตน์ 10006 ออเคสตร้า
1252 33261 พัชริญา ไชยน้อย 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1253 33262 พิมมาดา แก้วสืบ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1254 33263 มิ่งกมล วรรณา 06004 ฟุตซอล
1255 33264 มินตรา อ่วมเปี่ยม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1256 33265 ชุณหกาญจน์ บุญเพชร 02006 อาหารไทย
1257 33266 สุวนันท์ เยเบอกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1258 33267 อักษิกา วิริยะตระกูลธร 06004 ฟุตซอล
1259 33268 อาฑิตยา บัวรัตน์ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1260 33269 อารยา เบียงทูกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1261 33270 กฤษฎี วังมูล 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1262 33271 เฉลิมชัย จินะราช 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1263 33272 ชยิน โพธิ์งาม 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1264 33273 ชิษณุพงศ์ จันต๊ะโก 06001 เปตอง
1265 33274 ธนาธิป เตชะนันท์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1266 33275 ธวัชชัย ดวงมาลา 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1267 33276 นิธิกร อรหิรัญนุกูล 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1268 33277 เบิร์ด บุญมี 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1269 33278 ประภากร พรมรัตน์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1270 33279 ปุญญพัฒน์ ขาววัด 03007 API สร้างสรรค์
1271 33280 ยุทธนา กาจินะ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1272 33281 ศรัณย์ภัทร จันทร์เลน 03007 API สร้างสรรค์
1273 33282 อนิรุทย์ โพทาพิจิตร 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1274 33283 กรกช ชัยประเสริฐวิทย์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1275 33284 กฤษณา หมื่นคำ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1276 33285 จินตนา บุศดี 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1277 33286 ชนาภา เขื่อนคำ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1278 33288 ชิดชนก เวียนรอบ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1279 33289 ณัชชา เบเช่ 05010 ห้องสมุด
1280 33290 ณัชชา ไชยแก้ว 080012 ร้องประสานเสียง
1281 33291 ณิชารีย์ ฝั้นต่างเชื้อ 05007 ห้องสมุด
1282 33292 ธัญรัตน์ นางแล 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1283 33293 นริศา บุญอยู่ 06004 ฟุตซอล
1284 33294 นัทธมน ชัยแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1285 33295 ประทานพร บุญสม 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1286 33296 ปาริชาติ ไชยวงค์ทอน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1287 33297 พรสวรรค์ โนสุยะ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1288 33298 พลอยริน อ้ายมูล 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1289 33299 พิมพ์นิภา อินต๊ะมา 05010 ห้องสมุด
1290 33300 ยุวธิดา เลาดี 08002 ศิลปะไทย
1291 33301 รสริน ชาดุ 05009 ห้องสมุด
1292 33302 รัชดาพรรณ์ รักป่า 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1293 33303 ศุภลักษณ์ จันทร์มา 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1294 33304 สิรีธร จุลนวล 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1295 33305 สุภัสสร อุดขา 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1296 33306 อมลวรรณ มาเยอะ 05007 ห้องสมุด
1297 33307 รวินันท์ รวมสุข 08002 ศิลปะไทย
1298 33308 อรุณี เยลู 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1299 33309 อารี เบเช 05009 ห้องสมุด
1300 33310 ก่อกุศล อุดร 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1301 33311 กิตติกวิน แสงคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1302 33312 ชนาธิป พื้นนวน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1303 33313 ชวพงศ์ ใจมิภักดิ์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1304 33314 ธนาพล นาถประเสริฐสกุล 06006 บาสเกตบอล
1305 33315 ธนาวุธ นิยม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1306 33316 นภภูมิ อุ่นเป็ง 06001 เปตอง
1307 33317 นลธวัช หงษ์หิน 06006 บาสเกตบอล
1308 33318 ภากร ทะปัญญา 10013 English game
1309 33319 ภูมินทร์ บับพาน 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1310 33320 ภูมิภัทร จิตรครองสิทธิ์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1311 33321 เมธาวิน มีมาก 06004 ฟุตซอล
1312 33322 ราเมศวร์ ปินตาคำ 06004 ฟุตซอล
1313 33323 วรัณญู ตุ้ยวงษ์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1314 33324 ศักดิ์ศรุต สักกะวงศ์ 08006 โยธวาทิต
1315 33325 ศิวกร สมฤทธิ์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1316 33326 ศุภวิชญ์ ไชยรัตน์ 06001 เปตอง
1317 33327 อาเจอ หมื่อแลกู่ 06004 ฟุตซอล
1318 33328 กนกพร มาคุณ 08006 โยธวาทิต
1319 33329 กฤษฎาภา รุ่งธนาเจริญ 08006 โยธวาทิต
1320 33330 นัยนา วรรณะชัย 11014 สังคมศึกษา
1321 33331 กานต์ธิดา ต๊ะนัย 06004 ฟุตซอล
1322 33332 จุฑามาศ โสภณเอื้ออำนวย 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1323 33333 ชาลิสา คำฟู 11014 สังคมศึกษา
1324 33334 ชุติการณ์ ไชยสลี 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1325 33335 ณัฐกานต์ คิ้วสุวรรณวงศ์ 11014 สังคมศึกษา
1326 33336 ทิพวัลย์ มะโนสุข 11014 สังคมศึกษา
1327 33337 นิรมล ไชยโน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1328 33338 ปนัดดา ราชอุ่น 08006 โยธวาทิต
1329 33339 ปรินดา ศรีสม 06004 ฟุตซอล
1330 33340 พิชชากร แก้วเทศ 11014 สังคมศึกษา
1331 33341 วชิรญา อังศิริ 11014 สังคมศึกษา
1332 33342 วรรณนิศา สลีสองสม 11014 สังคมศึกษา
1333 33343 วรัชยา หงษ์หิน 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1334 33345 สุพรรณษา ก้อใจ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1335 33346 สุภัค แสงผการ 11014 สังคมศึกษา
1336 33347 สุรีพร จาอินทร์ 11014 สังคมศึกษา
1337 33349 เอมอร แสงคำ 06004 ฟุตซอล
1338 33350 กฤษณพงศ์ วงค์โท๊ะ 10015 Cross word ม.ต้น
1339 33351 กิตติธัช นัยนานนท์ 03007 API สร้างสรรค์
1340 33352 จักรินทร์ สุวรรณรัตน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1341 33353 ธวัชชัย มะโนใจ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1342 33354 นนทกร สุยะวงค์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1343 33355 บุญทวี ปัญแก้ว 11014 สังคมศึกษา
1344 33356 พชรดนัย ฟังเสียง 10015 Cross word ม.ต้น
1345 33357 มาหมัดยูวาย โพธิ์ศรี 03007 API สร้างสรรค์
1346 33358 รัชสิทธิ์ แสงทอง 11003 เจียงฮายหรรษา
1347 33359 วชิรวิทย์ พุทธวงค์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1348 33360 สิทธิโชค เมฆะ 08006 โยธวาทิต
1349 33361 สุกฤษฎิ์ ศุภรประสิทธิ์ 03007 API สร้างสรรค์
1350 33363 กชพร สัจถา 10015 Cross word ม.ต้น
1351 33364 กรรณิกา กาวี 02004 งานประดิษฐ์
1352 33365 กุลนิภา คำยานะ 080012 ร้องประสานเสียง
1353 33366 จีฬาวรรณ คำยานะ 10015 Cross word ม.ต้น
1354 33367 ภิเศก หมอยา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1355 33368 ญามิลา สิทธิจีรัง 10015 Cross word ม.ต้น
1356 33369 ณัฐวดี แก้วเมืองคำ 10015 Cross word ม.ต้น
1357 33370 ทิตญา มีชัย 10015 Cross word ม.ต้น
1358 33371 ธนิดา แก้วรากมุข 10015 Cross word ม.ต้น
1359 33372 ธัญญลักษณ์ สมศรี 10015 Cross word ม.ต้น
1360 33373 นิยตา โพธิ์กระจ่าง 080012 ร้องประสานเสียง
1361 33374 นิรัญญา แก้วมูล 08005 นาฎศิลป์
1362 33375 บุษกรินทร์ กันทะคำแหง 10015 Cross word ม.ต้น
1363 33377 ฟาฮาน่า โนคาน 10015 Cross word ม.ต้น
1364 33378 เฟื่องลดา ใจจู 10015 Cross word ม.ต้น
1365 33379 ภัทธวรรณ เหล่า 08005 นาฎศิลป์
1366 33380 เมธาวี จันทร์แก้ว 10015 Cross word ม.ต้น
1367 33381 รุ่งทิพย์ เศวตบันดาลชัย 10005 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
1368 33382 วริศรา ธรรมสอน 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1369 33383 ศุภิสรา กันติ๊บ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1370 33384 สุกัญญา มานู 10015 Cross word ม.ต้น
1371 33385 สุพิชชา ธิราช 10015 Cross word ม.ต้น
1372 33386 สุพิชชา ลาวนันท์ 02004 งานประดิษฐ์
1373 33387 สุธาฬิณี ธิขาว 10015 Cross word ม.ต้น
1374 33388 เกียรติภูมิ ลังกากาศ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1375 33389 อุทัยทิพย์ เส้าเปา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1376 33390 กษิดิ์เดช ไชยจริม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1377 33392 เขมินท์ ภาคำ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1378 33393 ชนวีร์ นามวงค์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1379 33394 ชัยมงคล แสงซื่อ 10003 Cross word
1380 33395 นราวิชญ์ เป็ดวร 06004 ฟุตซอล
1381 33396 ธัญญรัตน์ เมืองมูล 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1382 33397 ณัฐศักดิ์ จันทร์กันธรรม 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
1383 33398 ศักดิ์สิทธิ์ ทองสุข 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1384 33399 สันติ บุญทิพย์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1385 33400 สิทธิพล ธรรมสอน 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1386 33401 สุธินนท์ วุฒิชัย 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1387 33403 อรรคพล ศรีนิล 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1388 33404 กนกวรรณ วัฒนกุล 05005 ร้านหมอภาษา
1389 33405 กรรณิกา นันตา 11003 เจียงฮายหรรษา
1390 33406 กรวรรณ วงศ์ธานี 11003 เจียงฮายหรรษา
1391 33407 กัลยาพร เวียงอินทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
1392 33408 กานต์ธิดา ทองจันทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
1393 33409 สุริยันต์ คำแดง 08006 โยธวาทิต
1394 33411 ชญาดา วรรณะ 11003 เจียงฮายหรรษา
1395 33412 ญาดา ปาละวงศ์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1396 33413 ณัฐพร กั้วนามน 05005 ร้านหมอภาษา
1397 33414 ทิพย์วรา ดวงสนิท 11003 เจียงฮายหรรษา
1398 33415 เนตรดาว นาวา 05005 ร้านหมอภาษา
1399 33416 ปภาวรินท์ สารเสวก 05005 ร้านหมอภาษา
1400 33417 ปภาวรินทร์ จันทาคำ 05005 ร้านหมอภาษา
1401 33418 พรรณกาญจน์ จักรแก้ว 06003 วอลเลย์บอล
1402 33419 เนตรชนนี สุจา 11003 เจียงฮายหรรษา
1403 33420 พัชรา จะอือ 11003 เจียงฮายหรรษา
1404 33421 พิมพ์มาดา ปาคำ 05005 ร้านหมอภาษา
1405 33422 มณีทิพย์ อิ่นคำ 05005 ร้านหมอภาษา
1406 33423 รติรัตน์ สลีสองสม 05005 ร้านหมอภาษา
1407 33424 รัตติกาล แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
1408 33425 ราตรี มีชีพสม 05005 ร้านหมอภาษา
1409 33426 วริษฐา วงค์เพ็ญ 080012 ร้องประสานเสียง
1410 33427 วีรสตรี จันทรวิมลพันธ์ 05005 ร้านหมอภาษา
1411 33430 กฤตัชญ์ แก้วสุข 08006 โยธวาทิต
1412 33431 จารุพัฒน์ เสรีนิวัฒิ 08005 นาฎศิลป์
1413 33432 ชยุตพงศ์ หอมพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1414 33433 ณัฏฐ์นาถ นฤนาถการุณย์ 02006 อาหารไทย
1415 33434 นัฐวุฒิ มนุพร 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1416 33435 นิธิศ ประชาเดชสุวัฒน์ 06006 บาสเกตบอล
1417 33436 วิลาสินี วงค์ชัยคำ 11014 สังคมศึกษา
1418 33437 ศุภเดช ฉัตรแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
1419 33438 อภิสิทธิ์ อินทร์บุญ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1420 33439 อัครวิชญ์ วงษ์ษา 06006 บาสเกตบอล
1421 33440 อัศวิน พรสมานพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1422 33441 กมลพร ไชยประเสริฐ 10021 ประชาสัมพันธ์
1423 33442 กวินกานต์ เชื้อสะอาด 08006 โยธวาทิต
1424 33443 จิรพาภรณ์ ทวีปวรชัย 05005 ร้านหมอภาษา
1425 33444 จีราวรรณ เมียเชกู่ 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1426 33445 จุฬาลักษณ์ เพชรนอก 08006 โยธวาทิต
1427 33446 ชฎารัตน์ สิงห์เชื้อ 09005 นักประชาสัมพันธ์
1428 33447 ชนม์นิภา อยู่กรุด 08002 ศิลปะไทย
1429 33448 ชุติกาญจน์ แสนชัยรุ่ง 08002 ศิลปะไทย
1430 33449 ณัฐิดา จิตตนาค 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1431 33450 นที ศรีสวัสดิ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1432 33451 ธนพร ปัญญะติ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1433 33452 นริศรา ทาบุญสม 05013 DIY กระเป๋าทำมือ
1434 33453 นิพาดา งามดี 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1435 33454 ปพิชญา จักสุจันทร์ 08006 โยธวาทิต
1436 33455 ปภิชญา รอบวนาคาม 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1437 33456 ปุญญาพัฒน์ ณ สาร 09005 นักประชาสัมพันธ์
1438 33457 พนิดา ต๊ะน้อย 080012 ร้องประสานเสียง
1439 33458 พัชราภรณ์ มหาวงค์ 09005 นักประชาสัมพันธ์
1440 33459 ภัคจิรา มณีอินตา 10021 ประชาสัมพันธ์
1441 33460 มนัญชยา มหาวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
1442 33461 ยุภารัตน์ สุขแสน 08006 โยธวาทิต
1443 33462 เยาวลักษณ์ ตันคำ 10021 ประชาสัมพันธ์
1444 33463 รวิสรา มิชัยยา 05005 ร้านหมอภาษา
1445 33464 รัตนมณี จันชุม 08006 โยธวาทิต
1446 33465 สุภัชชา กุลดี 08006 โยธวาทิต
1447 33466 สุวีรยา มาละ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1448 33467 โสภา เตสา 08002 ศิลปะไทย
1449 33468 อรปรียา สิทธิบุญมา 08002 ศิลปะไทย
1450 33469 อาระตี ลือสุวรรณ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1451 33470 กิตติพิชญ์ ดวงมณี 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1452 33471 นิตยา พรหมวงค์ 10020 Calligraphy Club
1453 33472 นฤเบศฐ์ ฉัตรหลวง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1454 33473 บวรภัค ศรีปัญญา 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1455 33474 พรวิภา ตาวัง 10020 Calligraphy Club
1456 33475 กนกพร โคตรปาลี 080013 cover
1457 33476 พีรยา ศรีพุทธา 11013 กฎหมาย
1458 33477 จิดาภา สิงห์คำ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1459 33478 ชโลธร ปินตา 11003 เจียงฮายหรรษา
1460 33479 ชาลินี ปัญโญ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1461 33480 ญาสุมินทร์ โคตรปาลี 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1462 33481 ณัฎฐณิชา ถาวะระ 11003 เจียงฮายหรรษา
1463 33482 ดาวเหนือ จันทร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1464 33483 ทิพานัน เมรินทร์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1465 33484 ภัทรดล ใจยะปัน 11003 เจียงฮายหรรษา
1466 33485 นฤมล ผลเงาะ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1467 33486 ภัททิยา เสมอใจ 11003 เจียงฮายหรรษา
1468 33487 มัณทนา ราชคม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
1469 33489 สุนิสา รู้บุญ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1470 33490 รุ่งประภา ทาสุนย์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1471 33491 วริศรา ลพานุพันธุ์ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
1472 33492 อัญชลี สุทา 11003 เจียงฮายหรรษา
1473 33493 นนทพัทธ์ ทิพยกานนท์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1474 33495 กัญญาณัฐ คำชัยวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1475 33496 รณชัย ใบแสง 11003 เจียงฮายหรรษา
1476 33497 ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว 07001 วัยรุ่น วัยใส
1477 33498 จิรัชญา ทาลังกา 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1478 33499 ณัฐวรรณ ยศวงศ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1479 33500 ทิพากร วงค์ดวง 11003 เจียงฮายหรรษา
1480 33501 ปัทมวรรณ กมลเทศ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1481 33502 ธีรดา ธิยะคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
1482 33503 ฟาริดา ทอนบุตรดี 11003 เจียงฮายหรรษา
1483 33504 รัตณาวดี นวลสุข 07001 วัยรุ่น วัยใส
1484 33505 วริทศรา พรมมา 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
1485 33506 ปฏิพล ไชยลังกา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1486 33507 สุพัฒตรา วิไลประเสริฐ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1487 33508 กิตติภพ จิตต์สำราญ 10021 ประชาสัมพันธ์
1488 33509 กิตติภูมิ ทิพย์กนก 05007 ห้องสมุด
1489 33510 อภิวิชญ์ ชุ่มมะโน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1490 33511 จักรพงศ์ สุวรรณ 11013 กฎหมาย
1491 33512 ฐตกานต์ ศรีแก้ว 11003 เจียงฮายหรรษา
1492 33513 ชนาธิป ศิริรัตน์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1493 33514 ชัยธวัช เขียวพุ่มพวง 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
1494 33515 ณัฐวุฒิ ไร่เรือง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1495 33516 พิสิษฐ์ ภูติศานติสกุล 11003 เจียงฮายหรรษา
1496 33517 รัตน์ชนันท์ รุ่งเรือง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1497 33518 ดารินทร์ ธุวะคำ 07001 วัยรุ่น วัยใส
1498 33520 อรัชพร พิทักษ์ธรรม 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1499 33521 ณัฐพร เรือนคำ 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1500 33522 นิลลรัตน์ บุญฤทธิ์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
1501 33523 ผาติรัตน์ เตชะ 11003 เจียงฮายหรรษา
1502 33524 บุษยมาส ทุมา 10020 Calligraphy Club
1503 33526 วิราวรรณ ปันติคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
1504 33527 ประภานพรัตน์ ยี่ภิญโญ 10012 การอ่านภาษาอังกฤษ
1505 33528 สิลิลลักษณ์ ห้วยแจ้ง 15004 ศิลป์สร้างชีพ
1506 33529 อังคณา ภัทรพรกุล 10012 การอ่านภาษาอังกฤษ
1507 33530 ชนุตม์ ทวีศักดิ์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1508 33531 ประสพโชค ศรีโสภา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1509 33532 สมรรถชัย วงแหวน 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1510 33533 กัญญารัตน์ เจริญศรีภักดี 11003 เจียงฮายหรรษา
1511 33534 กีรติ สันแก้ว 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
1512 33535 ณัฐพล ศรีธินนท์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3
1513 33536 ขวัญชีวา ด้วงอ้าย 10020 Calligraphy Club
1514 33537 จิรนุช เกเย็น 10020 Calligraphy Club
1515 33539 ชนิภรณ์ บุญแก้ว 10020 Calligraphy Club
1516 33540 วาสิตา รอดอินทร์ 12018 พี่สอนน้อง
1517 33541 นิชภา คำเที่ยง 04001 ติวคณิตพิชิต O-NET
1518 33542 ปวินีย์ ศรีวงค์ 10020 Calligraphy Club
1519 33546 วราภรณ์ ถูหลงเพีย 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
1520 33547 กัณฐิกา วณิชธนกิจ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
1521 33548 บงกชรัตน์ แสนยาวุฒิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1522 33549 ธัญวรรณ รักพงษ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1523 33550 เจตดิลก กฤตล้ำเลิศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
1524 33551 ภัทรนันท์ ศิริวงษ์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1525 33552 พชรพร พรมนิกร 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1526 33553 กฤษฎา สีเขียว 04014 GSP
1527 33554 กิตติชัย ธะปาน 03002 Model Designer
1528 33555 จารุกิตติ์ กอบแก้ว 03002 Model Designer
1529 33556 จีรพันธุ์ จันทร์เล็ก 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1530 33557 ชนสรณ์ วิเศษสถาพร 03002 Model Designer
1531 33558 ชัยวัฒน์ เจริญศักดิ์ 08001 ดนตรีสากล
1532 33559 เดโชพล ติ๊บโคตร 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1533 33560 ไททัญณ วิชาชัย 08001 ดนตรีสากล
1534 33561 ธีธัช แสงบุญเรือง 04014 GSP
1535 33562 เมธาสิทธิ์ หมื่นแก้ว 04014 GSP
1536 33563 รัฐรวี วงค์ไชย 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1537 33564 ฤทธิพร พรหมวะนา 04014 GSP
1538 33565 กนกรัตน์ เตจ๊ะ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1539 33566 กนกวรรณ จักไม้ 03008 หนังสั้น
1540 33567 กฤติยาณี ยาสมุทร 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1541 33568 กัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม 04004 Math Art
1542 33569 กัลยกร ดาษถนิม 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1543 33570 จาริยาภรณ์ สามอินต๊ะ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1544 33571 จิรวรรณ อินต๊ะมา 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1545 33572 ชลธิชา จันแก้ว 03005 Computer Animation
1546 33574 ชุติมณฑน์ ปันโปธา 04004 Math Art
1547 33575 ณัฐชา ขันสุธรรม 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1548 33576 ณัฐธิดา รัชชามานนท์ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1549 33577 ทิพย์ญาดา คลังจันทร์ 04004 Math Art
1550 33578 นริศรา อุปรัตน์ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1551 33579 บุญทริกา สมสวัสดิ์ 04004 Math Art
1552 33580 บุษยมาศ สุริยา 08006 โยธวาทิต
1553 33581 ปานชีวา ยะมา 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1554 33582 พิมพกานต์ สุภาวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1555 33583 พิมพ์ศิริลักษณ์ เรือนคำ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1556 33584 เพชรไพลิน ใจโผก 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1557 33585 แพรวรีญา รุ้งตวงรัตน์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1558 33586 มณธิดา ศรีสุวรรณ์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1559 33587 มัณฑนา พิชัยรัตน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1560 33588 โยษิตา ศรีวิชัย 04004 Math Art
1561 33589 รติพร บุญล้วนวรุณพร 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1562 33590 ศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1563 33591 เหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย 04004 Math Art
1564 33592 อินทิรา ธนัพประภัศร์ 04004 Math Art
1565 33593 ชินดนัย สุทธิแสน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1566 33594 นัฐภูมิ ไววาทย์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1567 33595 นันทวัฒน์ ศิริสุวรรณ์ 04004 Math Art
1568 33596 ปกป้อง ร่มศรี 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1569 33597 พงศ์ปณต มณีรัตน์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1570 33598 พัทธดนย์ โฟมากู่ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1571 33599 ภานุวัฒน์ ต๊ะใส 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1572 33600 ภูตะวัน กาญจนากาศ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1573 33601 ภูวรินทร์ อินคำปา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1574 33602 ลัทธิชัย ทศวารี 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1575 33603 ศุภวิชญ์ ชพานนท์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1576 33604 เศรษฐพงศ์ รัตนมณี 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1577 33605 สุธีศิน สีหอำไพ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1578 33606 อธิช กวีกิจอุดม 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1579 33607 อภิเดช อินต๊ะจา 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1580 33608 อภิรักษ์ เขื่อนคำ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1581 33609 กมลชนก ศรีสอาด 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1582 33610 กฤติยาลักษณ์ มะสะ 08005 นาฎศิลป์
1583 33611 กัญญ์วรา ศรีเมือง 08005 นาฎศิลป์
1584 33612 กัลยา ยาวิราช 04004 Math Art
1585 33613 โชติมา อัครสุขกุล 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1586 33614 ณ ดลพร สันธิ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1587 33615 ณัฐชา สิริรักษ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1588 33616 ณัฐญาดา ศรีคำ 08005 นาฎศิลป์
1589 33617 ณัฐนรี ไชยลิ้นฟ้า 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1590 33618 ณิชกมล จันคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1591 33619 เณศรา ดาพะโย 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1592 33620 ธัญชนก จินดา 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1593 33621 ธัญภรณ์ เครือวงค์ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1594 33622 นารากร สามัคคีนิชย์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1595 33623 เบญญทิพย์ ชุ่มมงคล 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1596 33624 ปพิชญา รัตนไพบูลย์เจริญ 03005 Computer Animation
1597 33625 พินัทดา ทองเนตร์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1598 33626 พิมพ์ลภัส กาบแก้ว 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1599 33627 ภัทรนันท์ วรรณโน 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1600 33628 ศรุตา ปัญสมคิด 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1601 33629 ศุภาพิชญ์ มารสาร 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1602 33630 สุจิรา ศรีพรม 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1603 33631 สุภาวดี จันทร์มา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1604 33632 อัญชลี ใจอินทร์ 03002 Model Designer
1605 33633 กบิลเศรษฐ์ วงค์ฝั้น 12024 ติววิทย์
1606 33634 จิณณวัตร สุยะ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1607 33635 ชนาธิป โพธิวัฒน์ 08006 โยธวาทิต
1608 33636 ชัยวัฒน์ ดากลาง 12024 ติววิทย์
1609 33637 ณดล ทะลือชัย 12024 ติววิทย์
1610 33638 ทศพล จรรยาสว่าง 12024 ติววิทย์
1611 33639 ธนกร อินต๊ะมอย 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1612 33640 ธนเดช เรืองวิลัย 08006 โยธวาทิต
1613 33641 วัฒนภัทร ตื้อยศ 03002 Model Designer
1614 33642 ศวัสกร คำตื้อ 12024 ติววิทย์
1615 33643 ศิรสิทธิ์ รู้เพียร 12024 ติววิทย์
1616 33644 อนุชา ป๊อกยะดา 12024 ติววิทย์
1617 33645 กมลทิพย์ อุ่นนันกาศ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1618 33646 จิราพร หัสยะสุ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1619 33647 ซึงสวรรค์ กิจไธสง 02006 อาหารไทย
1620 33648 ณัชชา มะโนศิลา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1621 33649 ณิชากร เจริญบุรีรัตน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1622 33650 ณิชารีย์ โฆษชุณห์นันท์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1623 33651 ทิฆัมพร กอนใจ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1624 33652 ธารารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 05014 วัยรุ่น วัยใส
1625 33653 นัทรดา อาเชอะ 04004 Math Art
1626 33654 เนาวรัตน์ เวียยีกู่ 02006 อาหารไทย
1627 33655 พราวพิรุณ ไชยธานี 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1628 33656 พัทธนันท์ จันทร์ชุม 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1629 33657 พิมริสา เมืองวงค์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1630 33658 พีรกานต์ มะโนสุข 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1631 33659 ภัณฑิรา มะโนคำ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1632 33660 ภัทรนันท์ มหาวรรณ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1633 33661 มนัสนันท์ ตันเขียว 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1634 33662 วฤณดา ปิ่นศรีทอง 04004 Math Art
1635 33663 วศินี ก้อนแก้ว 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1636 33664 ศรัณยา กิตเจริญโสภณ 02006 อาหารไทย
1637 33665 สริยาภรณ์ นเรนทรเสนี 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1638 33666 สิริวิมล ปันต๊ะรังษี 02006 อาหารไทย
1639 33667 สุรัญชนา เครือชุมภู 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1640 33668 หยาดสุดา คงสิน 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1641 33669 อมรพันธุ์ เปียงผาตั้ง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
1642 33670 อรณิชา ฐานะวิวัฒน์เจริญกุล 02006 อาหารไทย
1643 33671 อรทัย ศรีวรรณ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1644 33672 อวิกา สิทธิจีรัง 04004 Math Art
1645 33673 จิรภัทร เพ็งชะตา 14004 Vocabulary club
1646 33674 ชิษณุพงศ์ ภิระบรรณ์ 14004 Vocabulary club
1647 33675 ณัฐปกฤษณ์ จันเงิน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1648 33676 ธีรวัฒน์ เหมยแก้ว 14002 Lanna News letter
1649 33677 ปฐวีกานต์ ดวงคิด 14004 Vocabulary club
1650 33678 ปณต พิพัฒน์บุณยารัตน์ 14004 Vocabulary club
1651 33679 ปิยวัฒน์ ชีวรัตน์พงษ์ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1652 33680 ภูวิศ แก้วคำ 14004 Vocabulary club
1653 33681 วัจน์กร จินะรัชกุล 14004 Vocabulary club
1654 33682 เหว่ยเจีย ลิ้ม 14001 Debate club
1655 33683 กชพร เชื้อเจ็ดตน 14009 Science Club
1656 33684 กัญญานัฐ เทพหาญ 14001 Debate club
1657 33685 ขวัญข้าว ดาวเรือง 14009 Science Club
1658 33686 ขวัญศิริ เชื้อเมืองพาน 14009 Science Club
1659 33687 จุฬารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1660 33688 เชษฐ์ธิดา แก้ววังปลา 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1661 33689 ณัฐณิชา ไชยชมภู 14005 Music club
1662 33690 ธัญธร ชุ่มอินทจักร 14004 Vocabulary club
1663 33691 ธัญนิดา แก้วคำแก้ว 14005 Music club
1664 33692 เนตรนภาพร ปินตาคำ 14005 Music club
1665 33693 ปราณปริยา ธรรมวงศ์ 14005 Music club
1666 33694 ปาริชาติ สุระกำแหง 14005 Music club
1667 33695 ปาริชาติ อินต๊ะนางเเล 14009 Science Club
1668 33696 เปมิกา แสงวิลัย 14001 Debate club
1669 33697 พิชญา บำรุงจิตต์ 14001 Debate club
1670 33698 พิมพ์ลภัส ภิระบรรณ์ 14001 Debate club
1671 33699 กรนันท์ สุประการ 14009 Science Club
1672 33700 วรรณหทัย ภูมิทอง 14005 Music club
1673 33701 สวรรยา เล่าวิริยะธนชัย 14001 Debate club
1674 33702 อินธิรา แก้วเรือน 14009 Science Club
1675 33703 ศุภากร ใหม่ไชย 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1676 33704 ภัทรชัย สุริยะวงค์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1677 33705 ศุภกฤต บุญมาก 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1678 33707 ปรางทราย ช่างปัด 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1679 33708 กัญญาวดี ราชสีห์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1680 33709 พิราอร เยอต๊ะ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1681 33710 สุภาพร วงค์สุวรรณ์ 04003 A-math
1682 33712 ธนพร ฤทธิเดช 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1683 33713 ธนวรรณ ดีทิพย์ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
1684 33714 พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1685 33715 ยุวดี วงษ์ศรีนาค 120161 โครงงานเพาะพันธุ์
1686 33717 อัจจิมา เขตบุญไสย 080013 cover
1687 33718 กรวิชญ์ ไชยวงค์สาย 040041 อาสายุวกาชาด
1688 33719 บริณต อะทะวงศ์ษา 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
1689 33720 พัชระ สืบขวัญ 03005 Computer Animation
1690 33721 ศุภกร แก้วประการ 03005 Computer Animation
1691 33722 สุรชัย ชัยโส 03005 Computer Animation
1692 33723 นัทติพร ภารสุวรรณ์ 040041 อาสายุวกาชาด
1693 33724 ปพิชญา จันฟอง 040041 อาสายุวกาชาด
1694 33725 มณฑิรา ใจปัญญา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
1695 33726 วาริณี สิทธิพรม 040041 อาสายุวกาชาด
1696 33729 อริยา จับใจนาย 040041 อาสายุวกาชาด
1697 33731 กัญจน์ทัพพ์ ธิเขียว 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
1698 33733 อาเเยะ เพเมียกู่ 12001 เคมีใกล้ตัว
1699 33734 กนกกาญจน์ นันท์ชัย 12016 Gifted ชีวะ
1700 33735 บุณยานุช บุญทะวงค์ 12016 Gifted ชีวะ
1701 33736 ภัทรลดา ใจหนัก 12009 ฟิสิกส์
1702 33737 สุชาวดี มณีวงค์ 12001 เคมีใกล้ตัว
1703 33739 กมล สีทอง 03002 Model Designer
1704 33740 กฤษฎา ดะราศิริ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1705 33741 กันตพัชร ไหมเหลือง 05010 ห้องสมุด
1706 33742 กิตติศักดิ์ ประวิง 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1707 33743 คธาวุซ เถาเมืองใจ 03005 Computer Animation
1708 33744 เพ็ชรลดา เถาหน้อย 05001 คำคม
1709 33745 พิชญา ชาตรีนันท์ 05001 คำคม
1710 33746 ธนกฤต ปาเงิน 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1711 33747 ธนโชติ ปูยอดเครือ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1712 33748 ธนวัฒน์ จุมปา 05007 ห้องสมุด
1713 33749 ธิรเจต ทัศจันทร์ 05007 ห้องสมุด
1714 33750 ธีรเทพ กันทะเนตร 10011 ละครภาษาอังกฤษ
1715 33751 นัฐพล บุญปลูก 05007 ห้องสมุด
1716 33752 โสภณวิขญ์ ทองสุข 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1717 33753 ปณชัย รักษาศิลป์ 08001 ดนตรีสากล
1718 33754 ภูธฤทธิ์ พลสิทธิ์ 05007 ห้องสมุด
1719 33755 กรรณิการ์ วิทรง 05005 ร้านหมอภาษา
1720 33756 กีรติกร พัทธยากร 05007 ห้องสมุด
1721 33757 คูณณัฐา หิรัญญวิภาดา 08005 นาฎศิลป์
1722 33758 ชัชชฎา พรมสุวรรณ์ 05001 คำคม
1723 33759 อภิษฎา เพียงใจคำ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1724 33760 นัทธิดา จรรยา 05005 ร้านหมอภาษา
1725 33761 นาครีญา ปิลอง 05001 คำคม
1726 33762 นาตาชา เด็กหลี 05005 ร้านหมอภาษา
1727 33763 ปิยะมาภรณ์ แก้ววงค์ 05001 คำคม
1728 33764 ปิยะวดี จางวาง 080012 ร้องประสานเสียง
1729 33765 พจณิชา พูลเพิ่ม 05005 ร้านหมอภาษา
1730 33766 พรพรหมพิริยา มโนชมภูใบ 08005 นาฎศิลป์
1731 33767 พัชราภรณ์ อินทจักร 05005 ร้านหมอภาษา
1732 33768 พัทธ์ธีรา สีดา 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
1733 33769 พินท์สุดา ป๋าวงค์ 05001 คำคม
1734 33770 มาเรียม มูเฮนโก 080012 ร้องประสานเสียง
1735 33771 รัชนี สมเพชร 05001 คำคม
1736 33772 วชิรญาณ์ คำเงิน 05001 คำคม
1737 33773 วริศราภรณ์ ไชยสมพาน 080012 ร้องประสานเสียง
1738 33774 ศศินิภา ทานันท์ 05001 คำคม
1739 33775 สาริน บุญธรรม 08005 นาฎศิลป์
1740 33776 หทัยชนก สุนันท์สมบัติ 05007 ห้องสมุด
1741 33777 อนัญญา ซองศิริ 08005 นาฎศิลป์
1742 33778 อัมพาพัชญ์ เขียวแก้ว 05001 คำคม
1743 33779 กฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 10009 English for Fun
1744 33780 ณปวร อภิวงศ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1745 33782 ปัณณธร นกเพ็ชร์ 03004 Create Game
1746 33783 ศิวกร อินนั่งแท่น 11003 เจียงฮายหรรษา
1747 33784 ศุภกร อินทองช่วย 03004 Create Game
1748 33785 ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ 03004 Create Game
1749 33786 อลงกรณ์ ไพรเขียว 10009 English for Fun
1750 33787 อิทธิฤทธิ์ พิบูลย์ 05001 คำคม
1751 33788 กมลลักษณ์ มารศรี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1752 33789 กรกมล บัวจำ 05005 ร้านหมอภาษา
1753 33790 กรุณา รัทเลดจ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
1754 33791 กฤตพร ยาวิชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1755 33792 คีตภัทร หาญนาม 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1756 33793 ชุตินันท์ สิงห์สุข 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1757 33794 ณัฏฐณิชา แววจิตต์ 10006 ออเคสตร้า
1758 33795 ณัฐกานต์ ดอนชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1759 33796 ณัฐพร จันทาพูน 10009 English for Fun
1760 33797 ธนพร ยาโหละ 04014 GSP
1761 33798 ธนาภรณ์ มณีหมู 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1762 33799 ธัญวรัตน์ เเซ่เต๋น 05005 ร้านหมอภาษา
1763 33800 ธันยมัย ปัญญาวิชา 05005 ร้านหมอภาษา
1764 33801 นันทวัน ศรีเรือง 05014 วัยรุ่น วัยใส
1765 33802 พรพยงค์ เทพธรรม 10006 ออเคสตร้า
1766 33803 พัชรี ทองสวัสดิ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1767 33804 พิมพิศา สันธิ 05005 ร้านหมอภาษา
1768 33805 ภัทรภร แก้วจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1769 33806 มนัสนันท์ มณีศรี 10006 ออเคสตร้า
1770 33807 รัตนาภรณ์ บุญทา 10009 English for Fun
1771 33808 รุ่งอรุณ ท้าวคำแสน 05005 ร้านหมอภาษา
1772 33809 เรวดี คำนุวงศ์ 10009 English for Fun
1773 33810 วรรณิษา ตาคำ 08006 โยธวาทิต
1774 33811 ศตพร อินทิม 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1775 33812 ศรัณย์พร กันธิพันธ์ 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1776 33813 สุชานันท์ ชัยนาท 080013 cover
1777 33814 โสภิตนภา ตามวงค์ 05005 ร้านหมอภาษา
1778 33815 อภิษฎา แสนคำมา 05014 วัยรุ่น วัยใส
1779 33816 อรญา เหมืองสอง 10009 English for Fun
1780 33817 อรทัย หาญคำมูล 080012 ร้องประสานเสียง
1781 33818 อัจฉรา ธนู 05014 วัยรุ่น วัยใส
1782 33819 ขวัญข้าว สมใจ 08006 โยธวาทิต
1783 33820 ชนธีร์ ขันเมืองดล 05001 คำคม
1784 33821 ธนภัทร สลีสองสม 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1785 33822 วรัญญา จันทร์ธิยะ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1786 33823 ธนวิชญ์ ตาธิ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1787 33824 นิธิศ สีวิไชย 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1788 33825 เนติพงษ์ ใสสอาด 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1789 33826 บริภัทร กาจินา 05001 คำคม
1790 33827 ภัทรพล ท่อนคำ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1791 33828 ภัทรภณ คำมา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1792 33829 วชิรากร ไชยอาม 05001 คำคม
1793 33830 วีรพงศ์ วิชารัตน์ 03004 Create Game
1794 33831 สรวิชญ์ สรมณีย์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1795 33832 กนกวรรณ หวันแก้ว 12022 ทบทวนสูตรฟิสิกส์
1796 33833 กรรณิการ์ ฟักเขียว 02004 งานประดิษฐ์
1797 33834 ชญานิศ เทพจักร์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1798 33835 ฑิฆัมพร ธรรมวุฒิ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1799 33836 ณัฐธิดา คงช่วย 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1800 33837 ณัฐภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1801 33838 ทิพกฤตรา บุผานัน 02004 งานประดิษฐ์
1802 33839 นรีกานต์ อินต๊ะ 080012 ร้องประสานเสียง
1803 33840 นันทนา ท่อนคำ 02004 งานประดิษฐ์
1804 33841 น้ำฟ้า แซ่โอ 080012 ร้องประสานเสียง
1805 33842 ภูตะวัน สุปินะ 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1806 33843 พลอยชมพู จันทร์มา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1807 33844 พัชรธิดา ยืนยงแสน 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1808 33845 พิมพ์นารา สุวรรณพิมล 05007 ห้องสมุด
1809 33846 รัชตา เจริญใจอุดม 02004 งานประดิษฐ์
1810 33847 รัตตนา แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
1811 33848 นนท์ธิชา เครือวงค์ 12005 สร้างสรรค์งาน ผ่านทักษะวิทย์
1812 33849 สวรพร เพิ่มพูล 080012 ร้องประสานเสียง
1813 33850 สิรินเนตร จองคำ 02004 งานประดิษฐ์
1814 33851 สุตาภัทร วงค์หนัก 080012 ร้องประสานเสียง
1815 33852 สุทัตตา อุตมา 05007 ห้องสมุด
1816 33853 เสาวลักษณ์ แก้วมณีชาติ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1817 33854 โสภิตา อมจิตร์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1818 33855 หทัยกาญจน์ อินต๊ะวงค์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1819 33856 อธิชนัญญา ขันแข็ง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1820 33857 อภิสรา แสนคำมา 02004 งานประดิษฐ์
1821 33858 อัจฉรา จันตา 06003 วอลเลย์บอล
1822 33859 กฤตเมธ ชิดเคียงธรรม 05009 ห้องสมุด
1823 33860 ขนบพร โพนโสกเชือก 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1824 33861 กิตตินันท์ คำจ้อย 12024 ติววิทย์
1825 33862 ปรียา เครือวงศ์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1826 33863 ณัฐวุฒิ บุตตะชา 12018 พี่สอนน้อง
1827 33864 ทิวากร กันทาทอง 03007 API สร้างสรรค์
1828 33865 ปัณณวิชญ์ คาตายามา 03001 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
1829 33866 พงศพัทธ์ สุขใหญ่ 05010 ห้องสมุด
1830 33867 ไพบูลย์ วงศ์ประสิทธิ์ 05010 ห้องสมุด
1831 33868 ภูชิศ แรงกล้า 05007 ห้องสมุด
1832 33869 ศิรศักดิ์ คงเอม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1833 33870 สรวิชญ์ มะโนเปี้ย 08006 โยธวาทิต
1834 33871 กชกร ไชยา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1835 33872 พิริยากร ทนทาน 05009 ห้องสมุด
1836 33874 ชาลิษา อรุณกาญจะนา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1837 33875 ชินาพร อินฟู 10006 ออเคสตร้า
1838 33876 ญาณิศา สมสัย 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1839 33877 ณัฏฐณิชา ท้าวชัยมูล 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1840 33878 ณัฐธิดา ใจจินา 08002 ศิลปะไทย
1841 33879 ณิชมน จันคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1842 33880 กชกร จันต๊ะวงค์ 08005 นาฎศิลป์
1843 33881 ภัทรจาริน ใจวัน 08002 ศิลปะไทย
1844 33882 ธิยะดา พันธุศิลป์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1845 33883 ปาริชาติ แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1846 33884 ปาลิตา ท่อนคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1847 33885 พรหมพร วังทอง 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1848 33886 พิมพ์ลภัส แสนเมืองมา 08002 ศิลปะไทย
1849 33887 แพรวา จรุงจิตต์ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1850 33888 มนทกานต์ คำพุฒ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1851 33889 มัณฑิตา บัวศรีจันทร์ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1852 33891 วรรณนิดา ใจศรี 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1853 33892 วริศรา สินธุยะ 08005 นาฎศิลป์
1854 33893 สิริยาภรณ์ สุวรรณ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1855 33894 สุชาวดี วรรณศรี 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1856 33895 สุธินี ซางสุภาพ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1857 33896 อชิรญา หาญคำภา 06006 บาสเกตบอล
1858 33897 อังคณา นาคสังข์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
1859 33898 อาทิตญา จันติ๊บ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1860 33899 กรเทพ ก้อนใจ 05001 คำคม
1861 33900 จิรายุส แซ่หาญ 06004 ฟุตซอล
1862 33901 ชนาธิป สร้อยจิตร 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1863 33902 พิมลฉัตร เปานวล 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1864 33903 ณัฐชานนท์ พันธมุย 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1865 33904 เตชพัฒน์ อนุกาญจนวีระ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1866 33905 ธาดาพงษ์ กองคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1867 33906 นรพิชญ์ อินทจักร 04004 Math Art
1868 33907 ปิยะวัฒน์ สุขศรีราษฎร์ 06004 ฟุตซอล
1869 33908 พีรวิชญ์ เมืองแก้ว 03007 API สร้างสรรค์
1870 33909 ภัทรภณ นันทา 06004 ฟุตซอล
1871 33910 ภูบดี ศรีสงวน 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1872 33911 รณชัย ไพยะราษฏร์ 03007 API สร้างสรรค์
1873 33912 ราชัน แสงแก้ว 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1874 33913 วชิรวิชญ์ เทพชุมภู 06004 ฟุตซอล
1875 33914 วชิรศักดิ์ กาบุญก้ำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1876 33915 วศิน ทินนา 03007 API สร้างสรรค์
1877 33916 วัณณุวรรธน์ วงศ์สุภา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1878 33917 ศุภมงคล หล้าบัววงค์ 05001 คำคม
1879 33918 กรวิภา จันทร์ตาธรรม 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1880 33919 ชยุดา ชมภูน้อย 04004 Math Art
1881 33920 ชรินทร์ทิพย์ ธนะสิทธิ์จำเริญ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
1882 33921 ณัฐธิดา ละลำ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1883 33922 ณัฐนันท์ แพทอง 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1884 33923 พงศภัค ใจธิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1885 33924 จุฬาลักษ์ ใจมั่น 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1886 33925 ทอประกาย พลทา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1887 33926 ทิพาวณี หมื่นคำ 10003 Cross word
1888 33927 ทิมกฤตา บรรจงจินดา 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1889 33928 บุศรินทร์ โสภากุล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1890 33929 ฝนทอง อินทรมาตร 06006 บาสเกตบอล
1891 33930 พันธกานต์ ใจการ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1892 33931 มัญชุสา ก้อนคำ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1893 33932 มาลี แซ่ว้า 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1894 33933 วลัยลักษณ์ ชุมพล 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1895 33934 ศศิประภา เป็งนา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
1896 33935 สุทธิดา นิลสวิท 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1897 33936 สุภาวดี ยอดสุวรรณ์ 04004 Math Art
1898 33937 อรัญญา ปันเขื่อนขัติ 12021 วิทยาศาสตร์สร้างอาชีพ
1899 33938 อาภัสรา ฟองคำ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
1900 33939 กฤษฎา ชัยมะณี 04012 Sudoku
1901 33940 เขมชาติ สิทธิฤทธิ์กวิน 04012 Sudoku
1902 33941 ชินวัตร ดวงคำ 04012 Sudoku
1903 33942 สุทัตตา มาพเนาว์ 080012 ร้องประสานเสียง
1904 33943 ธีราทร ริ้มสวัสดิ์ 08006 โยธวาทิต
1905 33944 พีรภัทร สองสมุทร 05009 ห้องสมุด
1906 33945 ภัคพล สาลี 04012 Sudoku
1907 33946 โยธิน กาวี 08004 ดนตรีไทย
1908 33947 ปรัชญากร หงษ์อินทร์ 08005 นาฎศิลป์
1909 33948 วสุธร คำยา 04012 Sudoku
1910 33949 วัชรพล เจริญผล 03004 Create Game
1911 33950 ศิรวิชญ์ คุณยศยิ่ง 03004 Create Game
1912 33951 อภิสิทธิ์ ประทุมมา 08006 โยธวาทิต
1913 33952 อรุช กาวินจ๊ะ 04012 Sudoku
1914 33953 กนกทิพย์ นามวงค์ 05010 ห้องสมุด
1915 33954 กัลญารัตน์ ทองกระจ่าง 080012 ร้องประสานเสียง
1916 33955 กัลณาพัทธ์ มีนา 080012 ร้องประสานเสียง
1917 33956 กุลธิดา มโนวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
1918 33957 ชนิกานต์ อินต๊ะ 05007 ห้องสมุด
1919 33958 ชุติกาญจน์ ระเวงวรรณ์ 08004 ดนตรีไทย
1920 33959 ณัฐธาดา สัณหพรชัย 080012 ร้องประสานเสียง
1921 33960 ดารารัตน์ เต้าประจิม 080012 ร้องประสานเสียง
1922 33961 ธัญพิชชา กันธิยะ 06004 ฟุตซอล
1923 33962 นนตรา อุชัย 080012 ร้องประสานเสียง
1924 33963 บรรณารัตน์ คำแปงคำ 080012 ร้องประสานเสียง
1925 33964 บุษณียาภรณ์ ปวงคำ 08004 ดนตรีไทย
1926 33965 ปวริศา สิงห์คำมา 08004 ดนตรีไทย
1927 33966 ปานิสญา นันตา 08001 ดนตรีสากล
1928 33967 พัชรีดา ภิราษร 080012 ร้องประสานเสียง
1929 33968 พิชญา คำดี 05010 ห้องสมุด
1930 33969 พิมพา อุ่นคำ 05009 ห้องสมุด
1931 33970 รัศยา คำจุ่ม 08005 นาฎศิลป์
1932 33971 วิชญาดา บุผาคำ 080012 ร้องประสานเสียง
1933 33972 ศุภิชชา มะโนเรือง 05010 ห้องสมุด
1934 33973 สัจจพร วรรณราช 080012 ร้องประสานเสียง
1935 33974 สาริกา เดชาสัตถากูล 080012 ร้องประสานเสียง
1936 33976 สุรีย์วิภา วงค์เนตร 08005 นาฎศิลป์
1937 33978 อรัญญา สิทธิพรม 08006 โยธวาทิต
1938 33979 กรณัฐ สักแกหลี 11003 เจียงฮายหรรษา
1939 33980 คฑาเดช ใจเที่ยง 11003 เจียงฮายหรรษา
1940 33981 ชิษณุพงศ์ นันทบวรเกียรติ 11003 เจียงฮายหรรษา
1941 33982 ชิษณุพงศ์ มาจันทร์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1942 33983 ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1943 33984 ทินภัทร ม่วงสาร 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1944 33985 ธัญพิสิษฐ์ มังคลาด 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
1945 33986 นพนันท์ ภูวุฒิ 11003 เจียงฮายหรรษา
1946 33987 ปรวิทย์ ภิระบรรณ 08006 โยธวาทิต
1947 33988 พงศกร สูงศักดิ์ 06004 ฟุตซอล
1948 33989 ภาณุพงษ์ พงษ์ศรี 06004 ฟุตซอล
1949 33990 ภูบดินทร์ จินดาทจักร 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1950 33991 รัตติพงศ์ กันธรรม 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1951 33992 วรพันธ์ ธนะวงค์ 06004 ฟุตซอล
1952 33993 วีระนันท์ ภัควินิมัย 11003 เจียงฮายหรรษา
1953 33994 สุทธิพงษ์ ทะเรือน 11003 เจียงฮายหรรษา
1954 33995 อดิศักดิ์ อาโน 06004 ฟุตซอล
1955 33996 อภิชัย คำแปง 06004 ฟุตซอล
1956 33997 กัญญาภัค บั้งเงิน 11003 เจียงฮายหรรษา
1957 33998 โชติกา นุธรรม 11003 เจียงฮายหรรษา
1958 33999 จิราทิพย์ แสงมณี 11003 เจียงฮายหรรษา
1959 34000 ณัชชา ยาโน 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
1960 34001 ณัฐณิชา เรือนแปง 11003 เจียงฮายหรรษา
1961 34002 ณัฐนิชา รัตนจันทร์ 06004 ฟุตซอล
1962 34003 ธันยพร ปัญญาวิชา 11003 เจียงฮายหรรษา
1963 34004 เบญจรัตน์ วงค์มูล 11003 เจียงฮายหรรษา
1964 34005 ปาริฉัตร แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
1965 34006 พิชชากร บุญเป็ง 06004 ฟุตซอล
1966 34007 พิมพ์สร คำวัง 11003 เจียงฮายหรรษา
1967 34008 แพรวา สุภาพ 08006 โยธวาทิต
1968 34009 มินตรา จำนงค์ 08006 โยธวาทิต
1969 34010 รติกร ห่วงไธสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1970 34011 รุจิรดา โอฬารสมบัติ 11003 เจียงฮายหรรษา
1971 34012 ศุภวดี เตชะตน 11003 เจียงฮายหรรษา
1972 34013 สวิชญา อ้อยผดุง 11003 เจียงฮายหรรษา
1973 34014 สิดาพร ครุฑเพ็ชร 11003 เจียงฮายหรรษา
1974 34015 สุพิชา อินต๊ะสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1975 34016 นันทพัฒน์ บุญเทพ 11003 เจียงฮายหรรษา
1976 34017 อพิชญา ปงรังษี 11003 เจียงฮายหรรษา
1977 34018 อรพรพรรณ สุวรรณศิลป์ 11003 เจียงฮายหรรษา
1978 34019 ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง 06006 บาสเกตบอล
1979 34020 พาณิธวัส ธิยะคำ 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1980 34021 พิชิตชัย คำจ้อย 06006 บาสเกตบอล
1981 34022 พีรณัฐ ใจคำแปง 05007 ห้องสมุด
1982 34023 ภูบดินทร์ สลีสองสม 08006 โยธวาทิต
1983 34024 ภูวไนย ฟองศรี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1984 34025 ลัทธพล ตาคำนิล 05012 สร้างสรรค์งานกระดาษ
1985 34026 วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์ 06006 บาสเกตบอล
1986 34028 กชนันท์ ปินตาวงค์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1987 34029 กนกวรรณ กันทะคำ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1988 34030 กาญจนี คชนิล 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1989 34031 เกตุวดี เนตรรังษี 06004 ฟุตซอล
1990 34032 ชนม์นิภา กามะ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1991 34033 ชนัญธิดา ไกว 10016 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1992 34034 ชลธาร แยซอกู่ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
1993 34035 ณัฐธิดา เสริมสุข 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1994 34036 ธนัชพร เขื่อนเพชร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1995 34038 ธันย์ชนก แสงศรี 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
1996 34039 นรรัตน์ ศรีคำ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
1997 34040 รัฐภูมิ แซ่บือ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
1998 34041 พัทธนันต์ วงค์ใหญ่ 06005 กรีฑา
1999 34042 พัทธนันท์ ยอดยา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2000 34043 พิชชาพร พรหมบุตร 06005 กรีฑา
2001 34044 พิชญาดา ธรรมสอน 08005 นาฎศิลป์
2002 34045 พิมพ์ลภัส สิงห์หา 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2003 34046 ภัทรกานต์ ศุภฐิติพงศ์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2004 34047 ณัฐณิชา พานิช 08005 นาฎศิลป์
2005 34048 ลักษณารีย์ อินต๊ะรัตน์ 08005 นาฎศิลป์
2006 34049 สุพัตรา มณีบงกช 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2007 34050 สุพิชญา รัตนชูวงศ์ 06005 กรีฑา
2008 34051 สุมิตตา ธรรมวงค์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2009 34052 สุวิชญา ตุ้ยเต็มวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2010 34053 อารียา รักษาศิริ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2011 34054 เบญญาพร อินทราลาม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2012 34055 ธนวัฒน์ บุญลอม 06005 กรีฑา
2013 34056 นฤภร บุญของ 08005 นาฎศิลป์
2014 34057 ดาวตะวัน สิงห์โตทอง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2015 34058 นิพาพร กุศล 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2016 34059 ปิยะพงษ์ ฉิมปะรี 06003 วอลเลย์บอล
2017 34060 พิณณรงค์ คำนวน 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2018 34061 ณัฐธิดา เอี่ยมสุวรรณ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2019 34062 บุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2020 34063 รัตนา พรมที 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2021 34064 ณัฐกานต์ พรมอินทร์ 08002 ศิลปะไทย
2022 34065 ณัฐดนัย ศรีทวีคูณ 02001 บัญชี
2023 34066 ทรงสิทธิ์ แยฉ่อ 02001 บัญชี
2024 34067 ชานน ดวงทิพย์ 06004 ฟุตซอล
2025 34068 วชิรพล หนั่นต่า 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2026 34069 สรรพวัต ปัดศรี 02001 บัญชี
2027 34070 สุทธิพงษ์ ไชยวงค์คำ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2028 34071 กัณนิกา ทรัพย์มาก 05001 คำคม
2029 34072 จารุวรรณ จอมสุวรรณ์ 10014 Cross word
2030 34073 ญาณิศา ปินตา 10014 Cross word
2031 34074 ปภพ ชอบดี 06006 บาสเกตบอล
2032 34075 เบนาญี ไทยอนันต์ 05001 คำคม
2033 34076 พอฤทัย เจริญผล 10014 Cross word
2034 34077 รัญญารุ่ง แซ่เต๋น 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2035 34078 วริวรรณ ภิชัย 05001 คำคม
2036 34079 สุดารัตน์ เบียกากู่ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2037 34080 สุเมธา มหาวงศ์นันท์ 08002 ศิลปะไทย
2038 34081 อรรฐรัตติ สุวรรณ์ 05001 คำคม
2039 34082 เอื้อมเดือน วงศ์สุวรรณ์ 05001 คำคม
2040 34084 ณัฐพล ช่วยไทย 14001 Debate club
2041 34086 ณัฐวุฒิ แดงปัดแหว๋ว 11003 เจียงฮายหรรษา
2042 34087 พัศวัฒน์ หงษ์คำ 11003 เจียงฮายหรรษา
2043 34088 พีรพล อุดมพล 11003 เจียงฮายหรรษา
2044 34089 วรัญญา ศิริปัญญา 04019 แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน
2045 34090 กฤษฎาพร อ้นกลิ้ง 08001 ดนตรีสากล
2046 34091 ขนิษฐา กันธิยะ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2047 34092 จิราพร ชาดุ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2048 34093 จุฑาทิพย์ วิมลพันธุ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2049 34094 พรสวรรค์ วงค์ริยะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2050 34095 ณัฐณิชา ทิศอุ่น 11003 เจียงฮายหรรษา
2051 34097 ธิดา ผาบวงค์สาย 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2052 34098 นัทธมน จินะราช 11003 เจียงฮายหรรษา
2053 34100 ปริยากร คำมงคล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2054 34101 พิมพ์ใจ อาษากิจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2055 34102 พีรยา โพธิเนตร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2056 34103 มะลิวัลย์ อาเคอ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2057 34104 เกศรินทร์ มาลาศรี 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2058 34105 มุฑิตา หงษ์คำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2059 34106 สุธาสินี เจริญปัฐยาวัต 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2060 34108 อรวรรณ มูลเสน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
2061 34109 ชัยณัฐ มานาประเสริฐ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2062 34110 เมธิชัย อุณหเสรี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2063 34111 อติชาติ ภูริอนันต์กุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2064 34112 ธัญญรัตน์ ใจฟู 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2065 34113 นุชจรีย์ บั้งเงิน 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2066 34114 เมธาวินี สิริลัง 10014 Cross word
2067 34115 รัตนา ชีหมื่อ 080012 ร้องประสานเสียง
2068 34116 สมฤดี เยลู 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2069 34117 สุกัญญา สหัสวัตกุล 05010 ห้องสมุด
2070 34118 อรปรียา ทองศรี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2071 34120 กันตพงศ์ เเซ่จาง 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2072 34121 โชติกะ ฮิราโคบะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2073 34122 ณัฐภัทร หมื่นศรีภูมิ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2074 34123 เนวุธ อุดกันทา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2075 34124 พัทธนะ เพรชจรัสชัย 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2076 34126 ศุภฤกษ์ โยคำ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2077 34127 สรวิศ พลเยี่ยม 06001 เปตอง
2078 34129 กศมา เชอมื่อ 080012 ร้องประสานเสียง
2079 34130 เกศรินทร์ สุทธนะ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2080 34133 มติครรภ คล้ายทอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2081 34135 ปรีญานัฐ นันติ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2082 34136 ปวีณ์นุช ยูลึ 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2083 34137 พนัชกร โนขัติ 05007 ห้องสมุด
2084 34138 มัญชุสา เทียนทอง 08001 ดนตรีสากล
2085 34139 ศวิตา จันทรคติ 05007 ห้องสมุด
2086 34141 มัฆวัต รัตนจันทร์ 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2087 34142 วิชชากร ดอนชัย 06005 กรีฑา
2088 34143 กนกอร ประมาณ 11013 กฎหมาย
2089 34144 กันตนา กันทะเตียน 05001 คำคม
2090 34145 ชณัฐดา โปธิ 05001 คำคม
2091 34146 ชนธิดา จันทะบุตร 05001 คำคม
2092 34147 เบญจรัตน์ ธรรมรัตน์ 11013 กฎหมาย
2093 34148 ณัฏฐากร โกสีลา 08002 ศิลปะไทย
2094 34149 นิยตา เรือนหล้า 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2095 34150 บุษยา เม่อแล 11013 กฎหมาย
2096 34151 ภัทราวดี ไชยล้อม 08002 ศิลปะไทย
2097 34152 ศิวณีย์ จินระดา 11013 กฎหมาย
2098 34153 ศุภลักษณ์ พูเบกู่ 05001 คำคม
2099 34154 อภิสรา แซพากู่ 05001 คำคม
2100 34155 ฐิติรัตน์ แก้วทา 11003 เจียงฮายหรรษา
2101 34157 ธนวิทย์ สุภาษิต 06001 เปตอง
2102 34158 ธนาวุฒิ หลายแห่ง 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
2103 34159 ธมกร แก้วทะวัน 05001 คำคม
2104 34160 ปฏิภาณ ไมตรีทวีนิธิ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2105 34161 ปิยะพันธ์ ฉิมปะรี 06006 บาสเกตบอล
2106 34162 ภาณุพงษ์ ธรรมปัญญา 06001 เปตอง
2107 34163 ศิลปากรณ์ บุญแรง 06003 วอลเลย์บอล
2108 34165 โชติรส โพธิ์วัน 05001 คำคม
2109 34166 ญาตาวี ไชยชมภู 05005 ร้านหมอภาษา
2110 34167 พชรรัตน์ สร้างสุข 05001 คำคม
2111 34168 พรรณราย คำจันทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
2112 34169 พิรุณ มาเยอะ 05005 ร้านหมอภาษา
2113 34170 เฟื่องฟ้า นะทอ 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
2114 34171 ธนทรัพย์ ดอนเลย 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2115 34172 สุทธินันท์ ปินตา 05005 ร้านหมอภาษา
2116 34173 สุภัสสรณ์ มีพร้อม 05005 ร้านหมอภาษา
2117 34174 กรชวัล ไชยชมภู 08002 ศิลปะไทย
2118 34176 พัชรี มหาวงค์วรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
2119 34177 ชีวัธนัย เมืองดี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2120 34178 อภิวิชญ์ มณี 04007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่2
2121 34179 อริศรา เเสงสว่าง 05005 ร้านหมอภาษา
2122 34180 ชยาภิวัฒน์ ขัติยะ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2123 34181 ธนากร วิเศษจารุโรจน์ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2124 34182 โอบอ้อม อางิ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2125 34183 ณัฐพล พรมมา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2126 34184 กฤติภูมิ สิทธิพรม 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2127 34185 จิราพัชร์ รัตนชัยจรัสพร 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2128 34186 จุลพงศ์ เดชะบุญ 080012 ร้องประสานเสียง
2129 34187 ชัชนันท์ชัย ศรีลาวัลย์ 03002 Model Designer
2130 34188 ณัฐนันท์ มีจินดา 10006 ออเคสตร้า
2131 34189 ณัฐพลากร ภักดิ์ชัยภูมิ 080012 ร้องประสานเสียง
2132 34190 ธนาธรณ์ วันทา 08001 ดนตรีสากล
2133 34191 ปรวัฒน์ ดอนทะนาม 08006 โยธวาทิต
2134 34192 พณทรรศน์ ชัยประการ 03002 Model Designer
2135 34193 พัชรพิสิฐ ปัญญาคำ 08001 ดนตรีสากล
2136 34194 พิพัฒน์พงษ์ จันต๊ะพรมมา 080012 ร้องประสานเสียง
2137 34195 ศุภฤกษ์ ธารทองไพบูลย์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2138 34196 สิรวิชญ์ เหลาลาภะ 06006 บาสเกตบอล
2139 34197 เสฏฐวุฒิ ดวงคำ 080012 ร้องประสานเสียง
2140 34198 อัครเดช ศรีวิชัย 06006 บาสเกตบอล
2141 34199 กชพร กาวิละ 04012 Sudoku
2142 34200 กมลลักษณ์ ชัยจักร์ 08004 ดนตรีไทย
2143 34201 เกวลิน ภูษาทอง 080013 cover
2144 34202 จิรารัตน์ เสียงโต 04004 Math Art
2145 34203 ชนานันท์ ถนอมกิจ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2146 34204 ชุติมณฑน์ แก้วรากมุข 04012 Sudoku
2147 34205 ซัลวา ไทยอนันต์ 05001 คำคม
2148 34206 ญาณีนาถ คุณานุภาพกุล 04004 Math Art
2149 34207 ณฐมน อุตทะณา 08001 ดนตรีสากล
2150 34208 ณัฏฐธิดา ฟองฟู 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2151 34209 ณัฐการ์ เกตุชาติ 05001 คำคม
2152 34210 ณัฐชธิดา ดวงทิพย์ 080013 cover
2153 34211 จิรัชยา ต้ายไทสง 04004 Math Art
2154 34212 ดาราณี เครือมูล 04004 Math Art
2155 34213 ธนัชภร ธะนะหมอก 08006 โยธวาทิต
2156 34214 บุณยาพร ใจนิตย์ 05001 คำคม
2157 34215 ปิยาพร ปีเจริญ 08005 นาฎศิลป์
2158 34216 พจณิชา พรมเมา 10006 ออเคสตร้า
2159 34217 พลอยทราย บุตรทองอยู่ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2160 34218 พีระนันธ์ วรรณราช 04004 Math Art
2161 34219 ร่มฝน เตชะตน 08004 ดนตรีไทย
2162 34220 วิลาสินี พรมสี 08006 โยธวาทิต
2163 34221 ศศิกานต์ คำปัน 04012 Sudoku
2164 34222 สุจีรา กันทะเตียน 08001 ดนตรีสากล
2165 34223 เสาวคนธ์ สติหทัย 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2166 34224 ณัฐพงษ์ ตะต้องใจ 03004 Create Game
2167 34225 ณัฐวัตร ปะระมะ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2168 34226 ธนกร ปันสีทอง 06006 บาสเกตบอล
2169 34227 ธีรเมธ หมื่นมโน 03004 Create Game
2170 34228 ปฏิภัทธกรณ์ ศิริศิทวน 12024 ติววิทย์
2171 34229 ฟิวเจอร์ ศรีธัญรัตน์ 06006 บาสเกตบอล
2172 34230 ภูดิศ หนูเจริญ 10006 ออเคสตร้า
2173 34231 ภูริณัฐ หนักตื้อ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2174 34232 วิชญ์ภาส โกเสนตอ 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2175 34233 สรศักดิ์ ปัญญาวิชัย 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2176 34234 สิรวิทย์ บุศยเพศ 03004 Create Game
2177 34235 อพิรักษ์ บัวหลวง 04017 180 IQ คณิตคิดเลขเร็ว
2178 34236 อาชวนนท์ พันโน 03004 Create Game
2179 34237 กชพร อภิเดชกุล 04012 Sudoku
2180 34238 กนกวรรณ จือสุผล 08005 นาฎศิลป์
2181 34239 กฤษิดิ์ญา ไชยจริม 12024 ติววิทย์
2182 34240 จิรฉัตรรัตน์ คำแผ่นไชย 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2183 34241 ชญาภา พุทธจันทร์ 12024 ติววิทย์
2184 34242 ชนม์นิภา กันธาสุวรรณ์ 04012 Sudoku
2185 34243 ชัญญาภัค ดิษฐวุฒิ 12024 ติววิทย์
2186 34244 ณัฐกฤตา จิตมโนวรรณ์ 12024 ติววิทย์
2187 34245 ณัฐณิชา ไชยสาร 08006 โยธวาทิต
2188 34246 ณัฐนรี ตรียาวรกุล 08001 ดนตรีสากล
2189 34247 ณัฐนันท์ เชื้อเมืองพาน 04012 Sudoku
2190 34248 ธัญชนก วงค์แพทย์ 08006 โยธวาทิต
2191 34249 ธีวรา จิตถา 08006 โยธวาทิต
2192 34250 นันทัชพร เจนใจ 08006 โยธวาทิต
2193 34251 นิธิพร ชุ่มมะโน 08006 โยธวาทิต
2194 34252 ปัณฑารีย์ ตันติจิราภรณ์ 08001 ดนตรีสากล
2195 34253 ปากีรนัย งามบ้าน 12024 ติววิทย์
2196 34254 พชรพร โชติศศิธร 12024 ติววิทย์
2197 34255 พัชรีพร ปัญญาทิพย์ 12024 ติววิทย์
2198 34256 พินทุ์สุดา จักรผัน 06004 ฟุตซอล
2199 34257 เพชรัตน์ดา วันดี 12024 ติววิทย์
2200 34258 รัชนก ปู่ยื่อ 08006 โยธวาทิต
2201 34259 รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด 06004 ฟุตซอล
2202 34260 รัมภาพรรณ พลนรัตน์ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2203 34261 ศิวัชญา กิติรัตน์ 12024 ติววิทย์
2204 34262 สายรุ้ง ใสส่อง 12024 ติววิทย์
2205 34263 สุกฤตา โกเสนตอ 12024 ติววิทย์
2206 34264 กอปภพ ตามี่ 10006 ออเคสตร้า
2207 34265 เจษฎาภรณ์ ปงกา 03008 หนังสั้น
2208 34266 ชานนท์ พลเยี่ยม 06004 ฟุตซอล
2209 34267 ณัฐภูมิ บั้งเงิน 10006 ออเคสตร้า
2210 34268 พิชิต สิทธิขันแก้ว 03004 Create Game
2211 34269 พีรพัฒน์ พรมเรือน 03004 Create Game
2212 34270 ภัทรวรรธ แหล่ยัง 03005 Computer Animation
2213 34271 ภูริณัฐ อ่อนนวล 03008 หนังสั้น
2214 34272 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน 03004 Create Game
2215 34273 สุธิพงค์ นามผัด 06004 ฟุตซอล
2216 34274 อดิศักดิ์ ขาวสะอาด 03005 Computer Animation
2217 34275 กนกวรรณ จินดาคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2218 34276 กนกวรรณ เตชะ 04012 Sudoku
2219 34277 จิราภรณ์ อินต๊ะมา 05010 ห้องสมุด
2220 34278 เจตสุภา แก้วกันทา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2221 34279 ช่อเอื้อง ศรีพรม 08005 นาฎศิลป์
2222 34280 ฐิติมา ปุยคำ 08006 โยธวาทิต
2223 34281 ทิพญาภา ชุ่มเมืองเย็น 04004 Math Art
2224 34282 ธนัญชนก ศรีพรม 08005 นาฎศิลป์
2225 34283 ธัญชนก ปิงยอง 05014 วัยรุ่น วัยใส
2226 34284 นริศรา ชัยประเสริฐ 03005 Computer Animation
2227 34285 นันทการ รอดดี 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2228 34286 นารีรัตน์ ฤทัยเปี่ยมเลิศ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2229 34287 นิภาธร เเสนศรี 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2230 34288 ปิ่นกนก พินิจ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2231 34289 ปิยะฉัตร หัตถสาร 06006 บาสเกตบอล
2232 34290 ปุณณิศา อายุยืน 03005 Computer Animation
2233 34291 พรนัชชา คำเป๊ก 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2234 34292 พัชราภา พลเยี่ยม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2235 34293 พีรกานต์ ธนูทองสัมพันธ์ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2236 34294 มุฑิตา ธรรมจักร์ 05010 ห้องสมุด
2237 34295 ยลดา มีลาภ 15004 ศิลป์สร้างชีพ
2238 34296 รัตน์ชฏาพร รุ่งเรือง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2239 34297 ลดามณี ลือคำหาร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2240 34298 วรัทยา มะโนเครื่อง 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2241 34299 ศิรภัสสร อิ่นคำ 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2242 34300 ศุภัสดา ทองดี 10006 ออเคสตร้า
2243 34301 สุชานันท์ ปวริศร 04004 Math Art
2244 34302 สุธีธิดา ตันหนิม 08006 โยธวาทิต
2245 34303 อริศา สุจิตร 12017 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2246 34304 จักรพรรดิ สารเก่ง 14009 Science Club
2247 34305 ณภัทร เสนาป่า 14009 Science Club
2248 34306 ณัฐพงศ์ โตสุนัน 14009 Science Club
2249 34307 นุสรณ์ ทรงชา 14002 Lanna News letter
2250 34308 พีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ 14009 Science Club
2251 34309 ภัทรพล คำเป๊ก 14009 Science Club
2252 34310 วชิรภัทร บุญมี 14002 Lanna News letter
2253 34311 สุภาษิต ใจเอก 14002 Lanna News letter
2254 34312 โสภณัฐ บัวจำ 14001 Debate club
2255 34313 กัลยาณี สมุทรเขตร์ 14005 Music club
2256 34314 ชฎาธาร บุญทิพย์ 14009 Science Club
2257 34315 ดาราวีร์ ปัญญา 14005 Music club
2258 34316 ธริดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Music club
2259 34317 ธวัลรัตน์ วิริยะ 14002 Lanna News letter
2260 34318 ธิรดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Music club
2261 34319 นันทัชภรณ์ เลิศศิริกุลประภา 14001 Debate club
2262 34320 บุญฑริกา ปินตา 14002 Lanna News letter
2263 34321 ปริยากร เรืองเจริญ 04005 Math Project
2264 34322 พิมพ์นภัส ทองไฝ 14006 Math club
2265 34323 พิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์ 14002 Lanna News letter
2266 34324 เพ็ญนภา คำเงิน 14005 Music club
2267 34325 มัธติกา ธัญญาโกศล 14005 Music club
2268 34326 โยษิตา อารีย์ 14002 Lanna News letter
2269 34327 วรินลำไพ พรมสุวรรณ์ 14005 Music club
2270 34328 สาวิตรี โพธิสุวรรณ 14002 Lanna News letter
2271 34329 สุกฤตา สันหมุด 14001 Debate club
2272 34330 สุพิชญาย์ บุญศรี 14005 Music club
2273 34331 โสมรัศมี วุฒิสรรพ์ 14009 Science Club
2274 34332 อักษราพัชร์ ขัติยะ 14006 Math club
2275 34333 อาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด 14001 Debate club
2276 34334 นววรรณ ตุ้ยต๋า 03005 Computer Animation
2277 34335 พัชรพล ปงหาญ 03004 Create Game
2278 34336 ณัฐนรี นาเสงี่ยม 09005 นักประชาสัมพันธ์
2279 34337 เรณุกา ศรีเมือง 11003 เจียงฮายหรรษา
2280 34338 กุศลณัฏฐ์ เก่งเกรียงไกร 08004 ดนตรีไทย
2281 34339 ชนิกานต์ วิชัยกุล 12014 คนรักต้นไม้
2282 34340 ธนกฤต ศิริถิ่นพยัคฆ์ 05007 ห้องสมุด
2283 34341 จักรครินทร์ ติป้อ 03008 หนังสั้น
2284 34342 เสาวณีย์ ศรีวิศร 06003 วอลเลย์บอล
2285 34343 ก้องเกียรติ บุญเรือง 06004 ฟุตซอล
2286 34344 ธัญดา ท๊อปเลอร์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2287 34345 นันทัชพร กันแก้ว 02006 อาหารไทย
2288 34346 สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์ 04012 Sudoku
2289 34347 จุฑาทิพย์ สุรินแก้ว 04004 Math Art
2290 34348 พิริยชัย มุ้งกุนา 05009 ห้องสมุด
2291 34349 อาม แก้วใส 04012 Sudoku
2292 34350 จิรนันท์ สิทธิขันแก้ว 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2293 34351 ภาณุวัฒน์ ศรีพรม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2294 34352 วชิรวิทย์ จันต๊ะมะ 03002 Model Designer
2295 34353 ศุภณัฐ สามั่น 05007 ห้องสมุด
2296 34354 ฐิติมา ชีววิริยะกุล 08006 โยธวาทิต
2297 34355 พีรภัทร์ ดังดี 03008 หนังสั้น
2298 34356 พิมพ์ลภัส ยาท้วม 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2299 34357 พฤฒิพงศ์ คำมูล 03005 Computer Animation
2300 34358 นภาดา อาธิเสนะ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2301 34359 ชาลิสา สุภา 06004 ฟุตซอล
2302 34360 ลักษิกา คำแดง 04012 Sudoku
2303 34361 รุจิรา จิตปรีชาญ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2304 34362 ธนาธิป ยาวิชัย 04014 GSP
2305 34363 อภิชัย พลสวัสดิ์ 05007 ห้องสมุด
2306 34364 พิมลนาฎ ไชยตามล 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2307 34365 จินต์จุฑา ล้ำเหลือ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2308 34366 นิธิศ ศักดิ์หารอินทร์ 06004 ฟุตซอล
2309 34367 เฟรมเพชร ขัติวงค์ 03002 Model Designer
2310 34368 พิชชาพร ตาคำนิล 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2311 34369 ศุภาพิชญ์ ศรีธิเป็ง 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2312 34370 อิษฎา ชูนามวงษ์ 06003 วอลเลย์บอล
2313 34371 จักรภัทร อังศิริ 08001 ดนตรีสากล
2314 34372 จิรายุ สามแก้ว 04014 GSP
2315 34373 จิราภรณ์ มณีจันทร์สุข 04012 Sudoku
2316 34374 กัญญวรา ธรรมสาร 04004 Math Art
2317 34375 ไอรดา ธรรมวงค์ชัย 04004 Math Art
2318 34376 จินดาหรา ปวนสิงห์ 08005 นาฎศิลป์
2319 34377 พลวรรธน์ อิ่นสุวรรณ์ 03002 Model Designer
2320 34378 สุธร อุ่นคำ 05009 ห้องสมุด
2321 34379 วิทวัส ตันแจ้ 04014 GSP
2322 34380 ศุภกฤต ตันจี๋ 12024 ติววิทย์
2323 34381 พิมพ์มาดา เตจ๊ะวันดี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2324 34382 ธัญชนิต สมุทธารินทร์ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2325 34383 จุฬาลักษณ์ อินตรัตน์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2326 34384 วรวุฒิ เที่ยงแสน 04004 Math Art
2327 34385 วรัชยา เผดิมศักดิ์พิทยา 05007 ห้องสมุด
2328 34386 ธัญญลักษณ์ ดวงแสง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2329 34387 เจนจิรา บำรุง 12024 ติววิทย์
2330 34388 จิณณธรรม ผาคำ 12024 ติววิทย์
2331 34389 ศิริกัญญา กันธิยะ 12024 ติววิทย์
2332 34390 ลออรัตน์ ศิริยาใจ 06004 ฟุตซอล
2333 34391 ซาลามะฮ์ บุญหวัง 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2334 34392 ชินพัฒน์ ยศวงค์ 06001 เปตอง
2335 34393 นิวัฒน์ มโนคำ 04004 Math Art
2336 34394 กัณฐรัตน์ กันธิยะ 06005 กรีฑา
2337 34395 เกศรินทร์ อินต๊ะมา 06005 กรีฑา
2338 34396 นาตาลี มาเชอกู่ 04004 Math Art
2339 34397 วริศรา ละราธิ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2340 34398 ธนวิชญ์ น้ำใจดี 08006 โยธวาทิต
2341 34399 อเล็ก กู่ผือ 06004 ฟุตซอล
2342 34400 ธรัสพร ใจตุ้ย 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2343 34401 สุพิชฌาย์ บุญมาภิ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2344 34402 อริสา พรหมศรี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2345 34403 เฉลิมพล เหมี้ยงหอม 06001 เปตอง
2346 34404 กนกวรรณ จันทร์หอม 04004 Math Art
2347 34405 ชยพล ณ ลำปาง 03004 Create Game
2348 34406 ณัฐกิตติ์ มะลิดง 06001 เปตอง
2349 34407 ธีรภัทร์ เดชพิทักษ์ยนต์ 08006 โยธวาทิต
2350 34408 เสาวลักษณ์ วรพันธ์ 10006 ออเคสตร้า
2351 34409 ชุติมา คงเจริญ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2352 34410 สุพรรณิกา วรชิน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2353 34411 ธัญพิชชา ธุระวรณ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2354 34412 ทิมตะวัน กันธิกา 10006 ออเคสตร้า
2355 34413 หนึ่งนรินทร์ ศักดี 080012 ร้องประสานเสียง
2356 34414 ณัฐากาญจน์ ลือเดชธนาฉัตร 10006 ออเคสตร้า
2357 34416 ธมนวรรณ นนทะคำจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2358 34417 ชาญณรงค์ อุทยา 10006 ออเคสตร้า
2359 34418 นฤสรณ์ ตนฟู 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2360 34419 ภัทรพร วงค์ต่อม 05009 ห้องสมุด
2361 34420 ชีรีน ตานี 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2362 34421 จุฑาลักษณ์ มาแก้ว 05014 วัยรุ่น วัยใส
2363 34422 ศุภกฤต ธุวงศ์ษา 06006 บาสเกตบอล
2364 34423 ภูริทัต ณ เชียงใหม่ 06003 วอลเลย์บอล
2365 34424 พงศ์ประดิษฐ์ มหาวรรณ์ 06004 ฟุตซอล
2366 34425 ปวีณ์กร ทองสุข 06006 บาสเกตบอล
2367 34426 ศุทธวีร์ ศรีธิเมืองใจ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2368 34427 สรยุทธ มโนใจ 04014 GSP
2369 34428 อภิสราภ์ เกิดกาญจน์ 05010 ห้องสมุด
2370 34429 ปิยะพงษ์ กาวี 06004 ฟุตซอล
2371 34430 ศิรินทิพย์ ดวงมะลิ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2372 34431 ธีราภรณ์ ไชยรัตน์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
2373 34432 ณธิดา สุวรรณนิกขะ 06006 บาสเกตบอล
2374 34433 ฮามีด๊ะฮ์ บุญหวัง 04004 Math Art
2375 34434 ศรัญญา วงศ์บุญมา 05007 ห้องสมุด
2376 34435 เมธาสิทธิ์ เทพสุรินทร์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2377 34436 ณัฐภูมิ นามวงค์ 04004 Math Art
2378 34437 ศิรชัช หลวงฟอง 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2379 34438 ริญชิดา แซ่โค้ว 02004 งานประดิษฐ์
2380 34439 ชิดชนก ไชยเลิศ 05010 ห้องสมุด
2381 34440 ทัศนีย์ จิตรจันทร์ 02004 งานประดิษฐ์
2382 34441 พิมพ์สุภา เชก้อ 05007 ห้องสมุด
2383 34442 ปาณิสรา ศรียอด 02004 งานประดิษฐ์
2384 34443 วรชยุต ปลิดตา 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2385 34444 นิติภูมิ สุทธิพนไพศาล 06003 วอลเลย์บอล
2386 34445 ทีปกร โจ 04014 GSP
2387 34446 ปิยดา สีเมืองปูน 05014 วัยรุ่น วัยใส
2388 34447 พรสวรรค์ เหย่อท่งกู่ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2389 34448 เรืองปริพัฒน์ จันหล้า 04014 GSP
2390 34449 รินรดา ปงรังษี 05007 ห้องสมุด
2391 34450 ชยากร วงศ์ส่งชัย 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2392 34451 ชยากรณ์ ตาบุญ 04016 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์
2393 34452 ภัทรธร รัชศรีวอ 04014 GSP
2394 34453 อลิสา วง 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2395 34454 ณัฐณิชา คีรีแก้ว 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2396 34455 สรไกร สุริยะไชย 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2397 34456 วิชาฎา เยาว์ใจ 02004 งานประดิษฐ์
2398 34457 วลัยลักษณ์ สุขแนบ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2399 34458 กรวิชญ์ ชุมภูพันธ์ 04014 GSP
2400 34459 พิมพ์ชนก โคทอง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2401 34460 จิระวัฒน์ สมไสว 080013 cover
2402 34461 ศุทธินี ใหม่อารินทร์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2403 34462 ปาณิสรา มหาวงศ์นันท์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2404 34463 ภาคิน โกลาหะฬะ 04014 GSP
2405 34464 จิรธิป เทพมนตรี 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2406 34465 กุลณัฐ ศักดาคำ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2407 34466 รัฐภูมิ อุดมอด 06006 บาสเกตบอล
2408 34467 กมลชนก กุลสุวรรณ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2409 34468 นภัสกร ตาแปง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2410 34469 กัณธพัช ปันนะสุทธิพันธ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2411 34470 ณัฐลิดา คำชุ่ม 08006 โยธวาทิต
2412 34471 ลีลาวดี อายิ 04004 Math Art
2413 34472 ณฐศร ใจเสมอ 08006 โยธวาทิต
2414 34473 นฤเบศร์ เล็กโสภี 08001 ดนตรีสากล
2415 34474 พิมพ์วิภา ปารมี 06003 วอลเลย์บอล
2416 34475 นันท์นภัส แก่นดีอนันต์สกุล 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2417 34476 พิชยา เปียงเเล 04004 Math Art
2418 34477 อัยยา ราษโต 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2419 34478 วรัญญา คำไชย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2420 34479 วรินยุพา วังคีรี 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2421 34480 เปมิกา ธรรมราษฎร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
2422 34481 วิโชติ ทิวาศิริ 03002 Model Designer
2423 34482 พงศธร สวยสม 11003 เจียงฮายหรรษา
2424 34483 นวัตกรณ์ ธาวินธารารัตน์ 03005 Computer Animation
2425 34484 วรนุช คำน้อย 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2426 34485 อัญทิษา เเสนทนันชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2427 34486 เนรมิตร ตายะ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2428 34487 อัยมณี จอมจักร 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2429 34488 บุญชญา วงษ์ธิสา 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2430 34489 ศุภาพิชญ์ สีมา 080013 cover
2431 34490 ศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพ็ชร 06006 บาสเกตบอล
2432 34491 จารวี แสงพันตา 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2433 34492 ศศิประภา สืบพันธ์ 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2434 34493 อภิวิชญ์ วรรณสอน 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2435 34494 คุณวุฒิ งานยางหวาย 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2436 34495 เกสรา รุณรักษา 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2437 34496 ประภาวรินทร์ ฉัตรบวรนันท์ 06003 วอลเลย์บอล
2438 34497 วันวิสาข์ นภาจรี 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2439 34498 จุฑารัตน์ สุ่ยแดง 09004 DIY ภาษาฝรั่งเศส
2440 34499 หยกผกา วันมหาใจ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2441 34500 ธัญยธรณ์ ใจฝั้น 08002 ศิลปะไทย
2442 34501 สิรวิชญ์ เครือคำ 06006 บาสเกตบอล
2443 34502 วริศรา สกุลลิขิตชัย 05007 ห้องสมุด
2444 34503 ปวีณา มาเตชะ 08005 นาฎศิลป์
2445 34504 สิรินาถ จิตมั่น 08005 นาฎศิลป์
2446 34505 กัญญาฉัตร ชาพรม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2447 34506 พีระพัฒน์ ปัณชญานนท์ 03004 Create Game
2448 34507 พัชรพร ไทยโกษา 08005 นาฎศิลป์
2449 34508 พิชญาดา หล้าเป็ง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2450 34509 ธรณินทร์ มะโนวงค์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2451 34510 ธนภูมิ กังสุกุล 04014 GSP
2452 34511 ณัฎฐ์นรี จริตงาม 08005 นาฎศิลป์
2453 34512 กฤษดี อินต๊ะวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2454 34513 อนวัช ขวัญบุศบงศ์ 08002 ศิลปะไทย
2455 34514 พีรพัฒน์ สวัสดิทัต 08002 ศิลปะไทย
2456 34515 บุษกร ต๊ะเขียว 06004 ฟุตซอล
2457 34516 รักษญา ใจคำต๋า 06004 ฟุตซอล
2458 34517 นันท์นภัส ใจเพชร 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2459 34518 กัญชลิกา ศรีรัตน์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2460 34519 ปิยะมาศ ปาลี 08002 ศิลปะไทย
2461 34520 วชิราภรณ์ เมืองงาม 06006 บาสเกตบอล
2462 34521 ปีติ แซ่เท่า 03005 Computer Animation
2463 34522 ชนิดา ดวงคำ 08005 นาฎศิลป์
2464 34523 สรวิชญ์ ใจปิน 10006 ออเคสตร้า
2465 34524 ขวัญชนก ขันธ์แก้ว 080013 cover
2466 34525 อรทัย ไวไธสง 02006 อาหารไทย
2467 34526 ศิวัช สมพงษ์ 04014 GSP
2468 34527 อารยา ถนอมชื่น 02006 อาหารไทย
2469 34528 โชติวัชร์ สมณะ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2470 34529 พีระดา ผ่องสันเทียะ 08005 นาฎศิลป์
2471 34530 อรทัย สารเก่ง 08005 นาฎศิลป์
2472 34531 ณิชกุล ไชยรัตน์ 08002 ศิลปะไทย
2473 34532 อาภา หงษ์รัตน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2474 34533 พิมพ์วลีย์ สุยะ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2475 34534 ชนาภา ลำภู 08005 นาฎศิลป์
2476 34535 ศรุตยา สุระวงค์ 08002 ศิลปะไทย
2477 34536 ปาริฉัตร ต๊ะวรรณะ 08002 ศิลปะไทย
2478 34537 สุธิชัย หมื่อแล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2479 34538 ธัญญารัตน์ ปันติ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2480 34539 พรนภัส พุทธาศรี 080013 cover
2481 34540 ณัฏธิชา นามไชยยา 05014 วัยรุ่น วัยใส
2482 34541 ธมนวรรณ กันทะสาร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2483 34542 จักรพรรดิ คิ้วสุวรรณวงศ์ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2484 34543 ปรียากร กันธิยะ 08004 ดนตรีไทย
2485 34544 ปรารถนา ปัญญาหลวง 05014 วัยรุ่น วัยใส
2486 34545 สุชานันท์ คำแก่น 080012 ร้องประสานเสียง
2487 34546 ธนัชชา คำพิพาก 080012 ร้องประสานเสียง
2488 34547 ณัฐฐานุวัฒน์ กาวิละมูล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2489 34548 ศิริกานต์ ยะภักดี 05014 วัยรุ่น วัยใส
2490 34549 ศรสวรรค์ ศุภสันต์สิริ 12014 คนรักต้นไม้
2491 34550 ญาณพัฒน์ เฉียบแหลม 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2492 34551 อินธิรา ดวงสนิท 03005 Computer Animation
2493 34552 สุธิตรา ไชยสาร 080012 ร้องประสานเสียง
2494 34553 ศศิวิมล ทนทาน 05014 วัยรุ่น วัยใส
2495 34554 รวินท์นิภา มังคละ 05007 ห้องสมุด
2496 34555 ชยากร พันธุศิลป์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2497 34556 อรรัมภา มหานิล 05014 วัยรุ่น วัยใส
2498 34557 วรณิกา นวลสุข 05007 ห้องสมุด
2499 34558 ธันทิวา ลี้แสน 11003 เจียงฮายหรรษา
2500 34559 สุธิดา หาญแก่น 080012 ร้องประสานเสียง
2501 34560 ฐิติชญา ใจคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
2502 34561 รัฐภูมิ ปัญญาแดง 10006 ออเคสตร้า
2503 34562 วรริทธิ์เดช คำชุ่ม 11003 เจียงฮายหรรษา
2504 34563 วรวิช จันทร์แว่น 06004 ฟุตซอล
2505 34564 สรวีย์ ตรีธวัช 05010 ห้องสมุด
2506 34565 สุฎาภัทร จันกิติ 08004 ดนตรีไทย
2507 34566 พิรญาณ์ พรมขัดดุก 05010 ห้องสมุด
2508 34567 โชติกา นาทะสัน 05007 ห้องสมุด
2509 34568 ณภัทร จันทาพูน 08001 ดนตรีสากล
2510 34569 ภูวนัตถ์ ยานะ 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2511 34570 ภัทรวดี จุมปู 05014 วัยรุ่น วัยใส
2512 34571 กัญญาณัฐ ธีรโฆษิต 08004 ดนตรีไทย
2513 34572 รฐนนท์ ชุ่มใจ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2514 34573 ชมพูนุท น้อมทางธรรม 08005 นาฎศิลป์
2515 34574 ณัฐณิชา เฮงตระกูล 08005 นาฎศิลป์
2516 34575 หทัยรัตน์ วงษา 080012 ร้องประสานเสียง
2517 34576 จิณณะ ชนะจิตต์ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2518 34577 สมชาย เรืองสังข์ 11003 เจียงฮายหรรษา
2519 34578 ปรเมศวร์ เงินอินต๊ะ 08004 ดนตรีไทย
2520 34579 พัชราภา นัยนานนท์ 02006 อาหารไทย
2521 34580 ปวันรัตน์ คำฟู 08006 โยธวาทิต
2522 34581 กัญญาริณทร์ ศรีวิชัย 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2523 34582 ธิญาดา ปัญญาทิพย์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2524 34583 จัสมิน เดมสเตอร์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2525 34584 ปิยธิดา ใจบั้งเงิน 04004 Math Art
2526 34585 วริศรา เขื่อนทา 02004 งานประดิษฐ์
2527 34586 พีรดา สลีสองสม 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2528 34587 กัญญ์วรา ขาวฟอง 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2529 34588 ชัญญา มั่นรอด 04014 GSP
2530 34589 อริญชยา พรมไชยวงศ์ 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2531 34590 บุญบงการ จินาอิ 08001 ดนตรีสากล
2532 34591 รัชชานนท์ พรถาวรกุล 08001 ดนตรีสากล
2533 34592 ชยุดา หล่อพันธ์มณี 12014 คนรักต้นไม้
2534 34593 กีรติ มณีโชติ 05007 ห้องสมุด
2535 34594 จิรัชญา กรุณา 02004 งานประดิษฐ์
2536 34595 ปวีณ์นุช ซุนเฟื่อง 02004 งานประดิษฐ์
2537 34596 อนิวัตต์ เลขผสม 10006 ออเคสตร้า
2538 34597 ศิวกร สุภาวรรณ์ 08001 ดนตรีสากล
2539 34598 กิตติเชษฐ์ พินโย 03008 หนังสั้น
2540 34599 ลลิตา รัตพลที 02004 งานประดิษฐ์
2541 34600 นภวรรณ มะโนคำ 11016 โครงงานคุณธรรม
2542 34601 ภัทรวดี ศรีผาย 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2543 34602 เกศน์ศิรี จันทร์อุดร 08005 นาฎศิลป์
2544 34603 ศิริมงคล ไชยชมภู 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2545 34604 วุฒิภัทร วรรณโน 08001 ดนตรีสากล
2546 34605 มนัสเกียรติ เทียบกลาง 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2547 34606 สุพิชญา ใจหาญ 08004 ดนตรีไทย
2548 34607 นันท์นภัส ธีรนันท์พัฒธน 04014 GSP
2549 34608 ธิญาดา คำชุ่ม 02004 งานประดิษฐ์
2550 34609 วนิดา แก้วฟู 04014 GSP
2551 34610 ภัทรธิดา แก้วสมนึก 08005 นาฎศิลป์
2552 34611 เกตธนวรรณ อินทแสน 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2553 34612 ภัทสุดา ชัยพนัด 08005 นาฎศิลป์
2554 34613 ยุพารัตน์ ติคำ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2555 34614 อรภัคนภา ปิ่นแก้ว 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
2556 34615 ศิริลักษณ์ ใจวังเย็น 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
2557 34616 ลักษมี รัตนะรุ่งรัศมี 04003 A-math
2558 34617 อภิวิชญ์ เลิศไกรวัล 04020 หมากเก็บ , ฮอส , รุก
2559 34618 ชุติมา ถูกจิตร 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2560 34619 สุกุลยา ปัญญาบุญ 04004 Math Art
2561 34620 รัชพล เจริญทั้งศักดิ์ศรี 08006 โยธวาทิต
2562 34621 กนกภรณ์ รุ่งโรจน์ชนะกุล 04004 Math Art
2563 34622 พิชญพงศ์ วงค์ษา 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2564 34623 ศุภกฤต จองอนันต์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2565 34624 ปวีณ์สุดา สิทธิขันแก้ว 03005 Computer Animation
2566 34625 ปิยาภรณ์ ปัญโญ 08005 นาฎศิลป์
2567 34626 กนกวรรณ พลอยประดับ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2568 34627 กฤษกร นามวงค์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2569 34628 กนกวรรณ วงค์วิริยะ 04004 Math Art
2570 34629 ภูณิพัฒน์ หนูวุ่น 08005 นาฎศิลป์
2571 34630 ปัทมพร ยะถาคำ 08006 โยธวาทิต
2572 34631 รักษมล เขื่อนเพชร 11006 สรภัญญะพัฒนาจิต
2573 34632 ศุภกร จิตปรีชาญ 03004 Create Game
2574 34633 วัชรากร แก่นเมือง 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2575 34634 สุชาวดี เจริญปัฐยาวัต 08005 นาฎศิลป์
2576 34635 ลักขิกา ผิวผ่อง 08005 นาฎศิลป์
2577 34636 ณัฐธิดา สลีสองสม 08005 นาฎศิลป์
2578 34637 สุวิจักษณ์ แจ้งสว่าง 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2579 34638 ปณัฏฎา แสนมา 04004 Math Art
2580 34639 พัชรพร พรสมานพันธ์ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2581 34640 สุรีรัชญ์ มูลแดง 08006 โยธวาทิต
2582 34641 แคทลียา อัครนิติกุล 04004 Math Art
2583 34642 วัทนพร ดวงแก้ว 08005 นาฎศิลป์
2584 34643 ภาณิตา นันตะรัตน์ 08006 โยธวาทิต
2585 34644 มิ่งขวัญ จินดาธรรม 08006 โยธวาทิต
2586 34645 กฤตยชญ์ ยุวกุล 06004 ฟุตซอล
2587 34646 ชัยวุฒิ มานาประเสริฐ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2588 34647 ภาณุวัฒน์ ใจวัง 08006 โยธวาทิต
2589 34648 พรทิพย์ เมียเชกู่ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2590 34649 ลักษมี ตั๋นคำ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
2591 34650 อชิตพล วงษ์ไกร 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2592 34651 สิทธิชน สุรินทร์ 06006 บาสเกตบอล
2593 34652 ปิรินภรณ์ มาเยอะ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2594 34653 ธีรภัทร แก้วนรินทร์ 06005 กรีฑา
2595 34654 ฐิติมา ใจวัง 080012 ร้องประสานเสียง
2596 34655 โยธิกา ตาฟาก 080012 ร้องประสานเสียง
2597 34656 กีรติ สิงห์สุข 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2598 34657 นรินทร์ รินนายรักษ์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
2599 34658 ทัตพิชา เบร็นเนอร์ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2600 34659 กัญญารัตน์ วงษา 080012 ร้องประสานเสียง
2601 34660 ไตรภพ ใจยะสาร 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2602 34661 จุฑาทิพย์ วงศ์มยุรา 07001 วัยรุ่น วัยใส
2603 34662 กานต์ชนา ไทยใหญ่ 05015 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
2604 34663 ภากร ปิยะธรรมาชัย 04003 A-math
2605 34664 ชลงค์กรณ์ ภิระบรรณ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2606 34665 ณัฐพัฒน์ เตชะ 03008 หนังสั้น
2607 34666 ณัฐพัชร์ ชมดง 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2608 34667 ชยางกูร สุรัตน์ 10020 Calligraphy Club
2609 34668 ภัทรนันท์ นพรัตน์ศิริกุล 08006 โยธวาทิต
2610 34669 นันทวัฒน์ ศรีพรม 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2611 34670 ทักษพร อินต๊ะวงค์ 10020 Calligraphy Club
2612 34671 สุรวิชย์ บุญวงค์ 03008 หนังสั้น
2613 34672 มัฐณาวรรณ ไชยทัศน์ 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2614 34673 กานต์ธิดา แก้วทรายเงิน 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2615 34674 เจนจิรา คำแขก 14009 Science Club
2616 34675 ประดิษฐ์ นัยติ๊บ 060022 ตะกร้อ(ครูสุขกาย)
2617 34676 พุฒิชัย สมโน 04003 A-math
2618 34677 ธารณ์ปฏิราช นามเเก้ว 03004 Create Game
2619 34678 ชนิดา ไชยโนฤทธิ์ 14009 Science Club
2620 34679 ศุภสร ดวงเดือน 03008 หนังสั้น
2621 34680 อนันต์ อ้ายคำ 03003 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2622 34681 ชนันญา ใหม่ละออ 08006 โยธวาทิต
2623 34682 อโนมา มาเยอะ 080012 ร้องประสานเสียง
2624 34683 ปาลิตา ตะละมา 12023 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2625 34684 เขมิกา สิทธิขันแก้ว 05010 ห้องสมุด
2626 34685 เมษา สมบูรณ์ชัย 05010 ห้องสมุด
2627 34686 วีรพัฒน์ อิอิยาม่า 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2628 34687 อารินญา พรศิริ 05007 ห้องสมุด
2629 34688 ณัฏฐธิดา ทวีเผ่าพงศ์ 080012 ร้องประสานเสียง
2630 34689 ปณชัย แสงคำ 080012 ร้องประสานเสียง
2631 34690 ธารวิมล ใจหล้า 11013 กฎหมาย
2632 34691 ศิริภูมิ คำดี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2633 34692 จีรพล นามาก 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2634 34693 ษมาพร จิตเกษม 05009 ห้องสมุด
2635 34694 กรรญารัตน์ ทะริยะ 05010 ห้องสมุด
2636 34695 ณิชา งามคณะ 05007 ห้องสมุด
2637 34696 เขมิกา ฟุ้งวรานนท์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2638 34697 วรัญญา สมบูรณ์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2639 34698 รัญจิรา พุทธชัยยา 05007 ห้องสมุด
2640 34699 เจตทิพัทธ์ อินต๊ะวงค์ 080014 การแสดง
2641 34700 ปุญญภา จิตอาษากิจ 080013 cover
2642 34701 สุภกิตติ์ สุรินทร์ปัญญา 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2643 34702 อัจฉรา จะแล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2644 34703 อาภัสรา แสนสุวรรณ์ 080012 ร้องประสานเสียง
2645 34704 วรดา หมื่อแล 06003 วอลเลย์บอล
2646 34705 ฐนิชา สีใส 080012 ร้องประสานเสียง
2647 34706 สุกัญญา เกษมกิติกุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2648 34707 ศศิประภา น้อยเสนา 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
2649 34708 นภัสสร อุปนันท์ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2650 34709 รชนิศ ขันเพชร 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2651 34710 อินทิรา ฉัตรแก้ว 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2652 34711 ธาวิน โยคะสิงห์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2653 34712 กัญญารัตน์ พันธุ์บัว 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2654 34713 วิลาสินี มาศภมร 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2655 34714 พิจิตรา นันติ 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2656 34715 อติชาติ ใจโส 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2657 34716 จินดา ยาลือ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
2658 34717 ปัทมนันท์ วงศาสิริโรจน์ 060021 ทูบีนัมเบอร์วัน
2659 34718 ณัฐภัทร วงค์เพ็ญ 12018 พี่สอนน้อง
2660 34719 พัชราวรรณ สันชมภู 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2661 34720 พันธกานต์ บุญสม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2662 34721 กาญจนา โกเสนตอ 05009 ห้องสมุด
2663 34722 รุ่งรวี หมื่นแล 05007 ห้องสมุด
2664 34723 กมลชนก แก้วมั่น 05010 ห้องสมุด
2665 34724 ธัญญรัตน์ โกวาภิรัติ 05007 ห้องสมุด
2666 34725 ณัฐณิชา มะโนวรรณ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2667 34726 พลพล สิทธิขันแก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2668 34727 ภมร เกษนาวา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2669 34728 ศุภวรรณ ธรรมยา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2670 34729 ศรุติญา วิมุกตาคม 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2671 34730 ญานิกา คำแก้ว 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
2672 34731 รชฏนันทน์ ศรีคำตุ้ย 05007 ห้องสมุด
2673 34732 วสุธร นุพิน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2674 34733 โสภิดา โตพัญญะ 080012 ร้องประสานเสียง
2675 34734 สุทาทิพย์ ปิงใจ 05007 ห้องสมุด
2676 34735 กันต์กมล กันทะเตียน 05010 ห้องสมุด
2677 34736 ฮวงบาว วงค์วาร 05010 ห้องสมุด
2678 34737 ญดา ดวงทอง 05007 ห้องสมุด
2679 34738 อภิชญา ขันติกิจ 05007 ห้องสมุด
2680 34739 ภาณุพงษ์ แก้วข้าว 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2681 34740 สิทธิขัย สุริยา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2682 34741 ปิยะพันธ์ จินดาธรรม 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2683 34742 พุทธินันท์ ประทุมมา 06005 กรีฑา
2684 34743 สรัลชนา ดาระสุวรรณ 05007 ห้องสมุด
2685 34744 เมธาสิทธิ์ เมอเลกู่ 05010 ห้องสมุด
2686 34745 จิตรลดา บุญมา 080012 ร้องประสานเสียง
2687 34746 กัลยา บุษยา 07002 ชวนคิด ชวนทำ
2688 34747 พิธิวัฒน์ ช่างหมึก 05010 ห้องสมุด
2689 34748 ชุมพล พรมแพงดี 05010 ห้องสมุด
2690 34749 พรหมพรักษ์ ตื้อยศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2691 34751 ทนงศักดิ์ กาวี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2692 34752 วาสนา จันทร์เต็ม 12018 พี่สอนน้อง
2693 34753 กนกณภศร มีชัย 12018 พี่สอนน้อง
2694 34754 พร เต็นคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
2695 34755 จิรัชญา บุญเลิศ 10013 English game
2696 34756 กลวัชร ท้าวเทพ 10013 English game
2697 34757 มนตรา ยาเจริญ 080013 cover
2698 34758 กมลศินีย์ ชัยชะนะ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
2699 34759 วนัญญา วรรณสาร 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
2700 34760 ฤทธิตา ดอนสินเพิ่ม 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
2701 34761 บุณยาพร เสาร์แก้ว 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
2702 34762 สมฤดี จันทิตย์ 12010 เพาะพันธุ์ปัญญา
2703 34763 วริศรา วงค์อินทร์ 040041 อาสายุวกาชาด
2704 34765 ธนภรณ์ คำภีระ 040041 อาสายุวกาชาด
2705 34766 จุฑามาศ อินทรีย์ 040041 อาสายุวกาชาด
2706 34767 ศิรินทิพย์ ศิริ 040041 อาสายุวกาชาด
2707 34768 มัลลิกา ต๊ะป้อ 040041 อาสายุวกาชาด
2708 34769 จิรายุ เขื่อนเพชร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1
2709 34770 กานต์ธิดา ใจปาละ 12016 Gifted ชีวะ
2710 34771 วชิรญาณ์ ยศวงศ์ 04010 Gifted Math
2711 34772 นันทิพร ชาวพะเยาว์ 04010 Gifted Math
2712 34773 ณัฐณิชา สุริยะวงษา 12001 เคมีใกล้ตัว
2713 34774 นิภาพร แออู 12001 เคมีใกล้ตัว
2714 34775 มัญชุภา จุลโลบล 080013 cover
2715 34776 พรสวรรค์ จันทร์เพ็ง 05006 ยุวชนดำรงฯ อาสา
2716 34777 สิรินาถ ธรรมบัณฑิต 05008 นักศึกษาวิชาทหาร(หญิง1-2-3)
2717 34778 รัญธิดา ปัญญาไว 08006 โยธวาทิต
2718 34779 พิชญาภา แก้วตรง 05010 ห้องสมุด